25 november 2019

2019-11-25-12.55: Palestinian Media Watchdog: Tijd voor de FIFA om Palestijnse voetbalbond te boycotten - Palestinian Media Watchdog:Time for FIFA to boycott Palestinian Football Association

Jibril Rajoud . Foto PMW

Nederlands - English

NEDERLANDS: 

De Palestinian Football Association (PFA) en zijn president, Jibril Rajoub, zijn consequent Israel aan het boycotten en doen regelmatig oproepen tot een boycot van Israëlische atleten, evenals maakt deze meneer zich schuldig aan ophitsing.

Door Joop Soesan - 19 november 2019

Hoewel dit gedrag een overtreding van de FIFA-regels is, heeft geen van beiden passende gevolgen gehad, zei de Israëlische Palestinian Media Watch (PMW) afgelopen zondag.

“Op 22 oktober toonde de Internationale Judofederatie haar duidelijke morele vezel, door de Iraanse Judofederatie te schorsen van alle wedstrijden, administratieve en sociale activiteiten georganiseerd of geautoriseerd door het IJF en haar bonden, totdat de Iraanse Judofederatie sterke garanties geeft en bewijst dat ze de IJF-statuten zullen respecteren en accepteren dat hun atleten kunnen uitkomen tegen Israëlische atleten”, aldus zei Itamar Marcus, oprichter en directeur van PMW, en Maurice Hirsch, het hoofd van de organisatie van juridische strategieën, in een verklaring waarin de houding van de twee internationale sport organisaties worden vergeleken.

Marcus en Hirsch herinnerden eraan dat de PFA Palestijnse atleten al jaren had verboden deel te nemen aan sportevenementen met, of in, Israël.

“Rajoub heeft ook het Palestijnse voetbal gebruikt om terrorisme te ondersteunen en te verheerlijken; zet aan tot haat, geweld en racisme,” merkten ze op. Daarnaast is hij is ook voorzitter van de PLO Supreme Council for Youth and Sports.

Onder de voorbeelden wees de waakhond erop dat na een wedstrijd tussen Palestijnse en Israëlische kinderen, georganiseerd door het Peres Centre for Peace, in de nasleep van de Gaza-oorlog in 2014, Rajoub zei dat “elke activiteit van normalisatie in sport met de zionistische vijand een misdaad tegen de menselijkheid is.”

Vorige maand, volgens de verklaring – slechts enkele dagen voordat het IJF de Iraanse Judofederatie schorste – bevestigde Rajoub zijn steun voor het beleid dat is vastgesteld door de Raad van Arabische ministers voor Jeugd en Sport.

Om ‘normalisatie met de bezetting’ te voorkomen, zo zegt Jajoub, bepaalt dit beleid dat ‘geen Arabier deelneemt aan enige sportactiviteit in Israël – met andere woorden, een activiteit die door Israël wordt georganiseerd’, dat geen enkele Arabische of islamitische staat een kampioenschap mag organiseren met de deelname van Israëli’s, en dat elke atleet die tegen een Israëliër moet uitkomen in een internationaal toernooi, dit niet zal doen.

Een onderzoek tegen Rajoub wegens schending van de ethische code van de FIFA op basis van bewijsmateriaal dat door de PMW aan de tuchtcommissie van het orgaan is verstrekt, werd pas in juni geopend, twee jaar nadat de waakhond de klacht in de had ingediend.

In de tussentijd, in augustus 2018, heeft de FIFA Rajoub een jaar geschorst, nadat hij fans had uitgenodigd de truien en foto’s van de Argentijnse kampioen Lionel Messi te verbranden voordat het nationale team van Buenos Aires voor de Wereldbeker 2018 een warming-up zou spelen in Israël, zoals destijds gemeld door de Associated Press (AP). Argentinië besloot uiteindelijk de wedstrijd af te lassen. (maandagavond speelde Argentinië uiteindelijk een vriendschappelijke wedstrijd tegen Uruguay in Tel Aviv).

Artikel 22, afdeling 1 van de FIFA-code luidt onder andere dat “personen die door deze code gebonden zijn, de waardigheid of integriteit van een land, privépersoon of groep mensen niet mogen schaden door minachtende, discriminerende of denigrerende woorden of acties vanwege ras, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, sociale afkomst, geslacht, handicap, taal, religie, politieke mening of enige andere mening, rijkdom, geboorte of enige andere status, seksuele geaardheid of een andere reden.”

“Gezien het feit dat Rajoub nu het PFA-beleid van het verbieden en boycotten van sport met Israëli’s heeft herhaald, roept PMW de FIFA nogmaals op te stoppen met het negeren van de voortdurende flagrante schending van haar regels en voorschriften door Rajoub en de Palestijnse voetbalbond – en dezelfde stappen te nemen zoals de Internationale Judofederatie dit tegen tegen Iran heeft gedaan, en de PFA te schorsen en discipline maatregelen tegen Rajoub te nemen totdat de Palestijnse voetbalbond de volledige omvang van de regels van de FIFA zal respecteren,” benadrukten Marcus en Hirsch.

In 2017 riepen Rajoub en de PFA de FIFA op om zes Israelische amateurteams op de Westelijke Jordaanoever te verdrijven, maar hun oproep werd afgewezen.


_______________________________
ENGLISH:

Jibril Rajoud. PMW photo

The Palestinian Football Association (PFA) and its president, Jibril Rajoub, are consistently boycotting Israel and regularly calling for a boycott of Israeli athletes, as well as inciting this gentleman.

By Joop Soesan - November 19, 2019

Although this behavior is a violation of FIFA rules, neither has had appropriate consequences, said the Israeli Palestinian Media Watch (PMW) last Sunday.

“On October 22, the International Judo Federation showed its clear moral fiber, by suspending the Iranian Judo Federation from all competitions, administrative and social activities organized or authorized by the IJF and its unions, until the Iranian Judo Federation gives strong guarantees and proves that it is the IJF statutes will respect and accept that their athletes can compete against Israeli athletes, "said Itamar Marcus, founder and director of PMW, and Maurice Hirsch, head of the organization of legal strategies, in a statement expressing the attitude of the two international sports organizations are compared.

Marcus and Hirsch recalled that the PFA had for years prohibited Palestinian athletes from participating in sporting events with, or in, Israel.

"Rajoub has also used Palestinian football to support and glorify terrorism; incites hatred, violence and racism, "they noted. He is also chairman of the PLO Supreme Council for Youth and Sports.

Among the examples, the watchdog pointed out that after a match between Palestinian and Israeli children, organized by the Peres Center for Peace, in the aftermath of the 2014 Gaza War, Rajoub said that "any activity of standardization in sport with the Zionist enemy is a crime against humanity. "

Last month, according to the statement - just days before the IJF suspended the Iranian Judo Federation - Rajoub confirmed his support for the policies adopted by the Council of Arab Ministers for Youth and Sport.

To prevent 'normalization with the occupation', says Jajoub, this policy states that "no Arab participates in any sporting activity in Israel - in other words, an activity organized by Israel", that no Arab or Muslim state holds a championship may organize with the participation of Israelis, and that any athlete who has to compete against an Israeli in an international tournament will not do this.

An investigation against Rajoub for violation of FIFA's Code of Ethics based on evidence provided by the PMW to the body's disciplinary committee was only opened in June, two years after the watchdog filed the complaint.

In the meantime, in August 2018, FIFA has suspended Rajoub for a year after inviting fans to burn the jerseys and photos of Argentine champion Lionel Messi before the national team of Buenos Aires would play a warm-up for the 2018 World Cup in Israel, as reported by the Associated Press (AP) at the time. Argentina finally decided to cancel the game. (Monday night, Argentina eventually played a friendly game against Uruguay in Tel Aviv).

Article 22, Section 1 of the FIFA Code states, among other things, that “persons bound by this Code may not harm the dignity or integrity of a country, private individual or group of people through contemptuous, discriminatory or derogatory words or racial actions, skin color, ethnicity, nationality, social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason. "

"Given that Rajoub has now reiterated the PFA policy of banning and boycotting sport with Israelis, PMW once again calls on FIFA to stop ignoring the continuing blatant violation of its rules and regulations by Rajoub and the Palestinian Football Association - and take the same steps as the International Judo Federation has done against Iran, and suspend the PFA and take discipline measures against Rajoub until the Palestinian Football Association will respect the full extent of FIFA rules, "Marcus and Hirsch emphasized .

In 2017, Rajoub and the PFA called on FIFA to expel six Israeli amateur teams in the West Bank, but their appeal was rejected.

(Google Translate)