26 november 2019

2019-11-26-10.20: Iran bedreigt ‘Verpletterende klap’ voor de VS, Israël vanwege ‘interferentie’ in opstanden - Iran Threatens ‘Crushing Blow’ to U.S, Israel for ‘Interference’ in Uprisings

Iraanse burgers protesteren tegen het regeringsregime

"Perzen, Lydiërs en Puteeërs dienden in uw leger als uw strijdbare mannen. Schild en helm hingen zij bij u op. Díe vormden uw sieraad." Ezechiel 27:10 HSV

Door: Israel Breaking News

De Iraanse vice-president Eshaq Jahangiri waarschuwde zaterdag de regionale landen dat indien kon worden bewezen dat zij de recente protesten in het land hadden aangewakkerd, dit gevolgen zou hebben.

"Sommige landen in de regio moeten weten dat als er aanwijzingen worden gevonden dat ze betrokken zijn bij het uitlokken van rellen in Iran, dan zijn de aardappelen gaar.... omdat Iran geen land is om mee te spotten en dergelijk gedrag niet valt te tolereren," aldus Jahangiri, volgens het Iraanse Fars News Agency.

Landen in de regio moeten zich "met het grootste respect tegenover Iran gedragen," zei Jahangiri, en "zal een verpletterende klap toebrengen als blijkt dat buitenlanders hebben ingegrepen in de binnenlandse aangelegenheden van Iran en kosten en schade hebben toegebracht aan de Iraanse natie".

Eerder op zaterdag beschuldigde de woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde Brig. Gen. Ramezan Sharif de Verenigde Staten, Israël en de Golfstaten ervan een rol te spelen in de demonstraties.

"Zelfs Saudis en sommige Emiratis, evenals sommige inlichtingendiensten, droegen bij tot deze gebeurtenissen om de instabiliteit in het land aan te wakkeren," zei Sharif, volgens Fars.

Ondertussen zei de Russische minister van Energie Alexander Novak op zaterdag dat Iran om een extra lening van $ 2 miljard van Rusland had gevraagd voor projecten zoals de bouw van thermische centrales, waterkrachtcentrales, spoorwegen en metro's, volgens een rapport van Reuters..

"Ze vragen om ongeveer 2 miljard dollar. .... Ze zeggen dat men in 2015, 5 miljard dollar beloofd was. .... We hadden de lezing van 2 miljard toegewezen aan hen en nu vragen ze ons om het totale bedrag te verhogen tot 5 miljard dollar," zei Novak.

Duizenden zijn de afgelopen dagen in de steden van Iran de straat op gegaan om te protesteren tegen het economische beleid van de heersende elite.

Hoewel de protesten zijn toegeschreven aan het recente besluit van de regering om de benzineprijs met 50 procent te verhogen, beweren analisten dat ze waarschijnlijk ook een uiting zijn van wijdverbreide en groeiende publieke ontevredenheid over het feit dat hun regering de broodnodige fondsen aanwendt voor de  ondersteuning van het internationale terrorisme.

_____________________
ENGLISH: 

Iranian citizens hold protests against the government regime.

"Men of Persia, Lud, and Put Were in your army, Your fighting men; They hung shields and helmets in your midst, They lent splendor to you"  Ezekiel 27:10 (The Israel Bible™)

By: Israel Breaking News

Iranian Vice President Eshaq Jahangiri warned regional countries on Saturday that if it could be proved that they had stoked recent protests in the country, then consequences would ensue.

“Some countries of the region must know that if clues are found that they have been involved in provoking riots inside Iran, then their goose is cooked … because Iran is not a country to be joked with in this way or to tolerate such behaviors,” said Jahangiri, according to Iran’s Fars News Agency.

Countries in the region must “behave with the utmost respect towards Iran,” said Jahangiri, and “will receive a crushing blow if it is found that foreigners have intervened in the domestic affairs of Iran and have inflicted costs and damages on the Iranian nation.”

Earlier on Saturday, Islamic Revolutionary Guard Corps spokesman Brig. Gen. Ramezan Sharif accused the United States, Israel and the Gulf states of playing a role in the demonstrations.

“Even Saudis and some Emiratis, as well as some intelligence services, contributed to these events to stoke insecurity inside the country,” said Sharif, according to Fars.

Meanwhile, on Saturday, Russian Energy Minister Alexander Novak said that Iran had requested an additional $2 billion loan from Russia for projects such as the construction of thermal power plants, hydroelectric power plants, railroads, and subway carriages, according to a Reuters report.

“They’re asking for about $2 billion. … They say they were promised $5 billion in 2015. … We had loans allocated to them, they ask us to bring the total amount up to $5 billion,” said Novak.

Thousands have taken to the streets in cities across Iran in recent days to protest the ruling elite’s economic policies.

While the protests have been blamed on the government’s recent decision to raise the price of petrol by 50 percent, analysts contend that they are likely also a manifestation of widespread and growing public discontent with their government diverting much-needed funds to support international terrorism.