26 november 2019

2019-11-26-11.50: Libanese christen schenkt de hoed van Hitler, een nazi-artefact, aan een Joodse groepering - Lebanese Christian to Donate Hitler's Hat, Nazi Artifacts to Jewish Group

Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUSALEM, Israël - Een rijke christelijk Libanese zakenman gaf woensdag honderdduizenden dollars uit aan een nazi relikwie op een omstreden veiling in München, Duitsland. Niet omdat hij Hitler bewondert, maar om deze voorwerpen uit de handen te houden van de mensen die het wel doen. 

Bron: CBN Emily Jones

Abdallah Chatila zegt dat hij de voorwerpen, waaronder Hitlers eigen hoge hoed, aan een Joodse organisatie zal schenken om ervoor te zorgen dat de neonazi's nooit de kans krijgen om ze aan te raken. 

"Ik wilde deze objecten kopen om te voorkomen dat ze gebruikt zouden worden voor neonazistische propagandadoeleinden", vertelde Chatila, een geldmagnaat die miljoenen heeft verdiend met diamanten en onroerend goed in Genève, aan de Zwitserse krant Le Matin Dimanche.

"Mijn benadering is totaal a-politiek en neutraal", voegde hij eraan toe.
 
Samen met Hitlers hoge hoed kocht Chatila een kopie van Hitlers antisemitische manifest "Mein Kampf" en de cocktailjurk van zijn geliefde Eva Braun. 

Chatila schenkt de artikelen aan Keren Hayesod, een Israëlische geldinzamelingsorganisatie die zich inzet om joden te helpen immigreren naar Israël. 

"Het extreemrechts populisme en antisemitisme verspreidt zich over heel Europa en de wereld. Ik wil niet dat deze objecten in de verkeerde handen vallen en gebruikt zou worden door mensen met oneerlijke bedoelingen," zei hij.

De Europese directeur van Keren Hayesod vertelde het Franse tijdschrift Le Point dat de voorwerpen waarschijnlijk aan het Yad Vashem Holocaust Memorial in Jeruzalem zullen worden gegeven. 

De rabbijn Menachem Margolin, de oprichter van de Europese Joodse Vereniging, werd door de acties van Chatila ontroerd.

Hij noemde het "een echte daad van vriendelijkheid, vrijgevigheid en solidariteit".

Chatila heeft ook ermee ingestemd om samen met 100 Europese wetgevers in januari voor een reis naar het vernietigingskamp Auschwitz, om een prijs in ontvangst te nemen

"Zo'n geweten, zo'n daad van onbaatzuchtige vrijgevigheid om iets te doen waar jij je sterk voor maakt, is als het vinden van een kostbare diamant in een berg steenkool," schreef Margolin in een brief aan Chatila, zoals de Associated Press bericht.

"Je hebt een voorbeeld gegeven aan de wereld om te volgen als het gaat om deze macabere en misselijkmakende handel in nazistische prullaria," voegde hij eraan toe.

Chatila's gewaagde daad tegen antisemitisme komt juist op het moment wanneer Europa een toename van anti-joodse onverdraagzaamheid ziet. De Anti-Defamation League (ADL) heeft vorige week een enquête gepubliceerd waaruit blijkt dat bijna 25 procent van de Europeanen antisemitische overtuigingen heeft.

Specifiek in Duitsland is dat aantal 15 procent. 

Duitse ambassadeur in Israël Dr. Susanne Wasum-Rainer zei vorige week op een conferentie in Jeruzalem dat antisemitisme in de lift zit in de geboorteplaats van het Derde Rijk.

"We zijn nu getuige van, laat ik zeggen, een nieuwe golf van antisemitisme in Duitsland en Europa," zei Wasum-Rainer. 

Een van de manieren waarop Duitsland deze stijging bestrijdt is door "haatzaaiende uitlatingen" en "antisemitisme"  te criminaliseren.

Eerder dit jaar publiceerde het Duitse hoogste inlichtingenbureau een rapport van 40 pagina's, getiteld "Antisemitism in Islamism", dat moslimmigranten gemeenschappen identificeert als een bron van aanzienlijk antisemitisch geweld tegen joden in Duitsland.

Volgens het rapport worden de meeste antisemitische misdaden in Duitsland gepleegd door extreemrechtse extremisten en relatief weinig antisemitische misdaden worden toegeschreven aan het islamisme. Het bureau waarschuwt echter voor radicalisering en roept op tot antisemitisch geweld onder de islamisten "de voedingsbodem vormt voor gewelddadige escalaties".

"Wij beschouwen elk antisemitisch incident als een doelwit voor de Joden en niet-Joden in Europa", aldus Wasum-Rainer. "Er is nultolerantie voor racisme, antisemitisme en haat in Duitsland.


_________________________
ENGLISH:

JERUSALEM, Israel - A wealthy Christian Lebanese businessman spent hundreds of thousands of dollars on Nazi memorabilia at a controversial auction in Munich, Germany on Wednesday – not because he admires Hitler – but to keep the artifacts out of the hands of those who do. 

Source: CBN Emily Jones

Abdallah Chatila says he will donate the items, including Hitler's very own top hat, to a Jewish organization to make sure neo-Nazis will never get a chance to touch them. 

"I wanted to buy these objects so that they would not be used for neo-Nazi propaganda purposes," Chatila, a mogul who has made millions from diamonds and real estate in Geneva, told Switzerland's Le Matin Dimanche newspaper.

"My approach is totally apolitical and neutral," he added.
 
Along with Hitler's top hat, Chatila purchased a copy of Hitler's anti-Semitic manifesto "Mein Kampf" and his lover Eva Braun's cocktail dress. 

Chatila will donate the items to Keren Hayesod, an Israeli fundraising organization that works to help Jews immigrate to Israel and thrive in the land. 

"Far-Right populism and anti-Semitism are spreading all over Europe and the world, I did not want these objects to fall into the wrong hands and to be used by people with dishonest intentions," he said.

Keren Hayesod's European director told France's Le Point magazine that the items will likely be given to the Yad Vashem Holocaust Memorial in Jerusalem. 

European Jewish Association founder Rabbi Menachem Margolin was moved by Chatila's actions.

He called it "a real act of kindness, of generosity and solidarity."

Margolin also said Chatila has also agreed to join 100 European lawmakers on a trip to the Auschwitz death camp in January to receive an award.

"Such a conscience, such an act of selfless generosity to do something that you feel strongly about is the equivalent of finding a precious diamond in an Everest of coal," Margolin wrote Chatila in a letter, as reported by the Associated Press.

"You have set an example for the world to follow when it comes to this macabre and sickening trade in Nazi trinkets," he added.

Chatila's bold act against anti-Semitism comes as Europe is seeing a rise in anti-Jewish bigotry. The Anti-Defamation League (ADL) released a survey last week that reveals nearly 25 percent of Europeans hold anti-Semitic beliefs. 

Specifically in Germany, that number is 15 percent. 

German Ambassador to Israel Dr. Susanne Wasum-Rainer said at a conference in Jerusalem last week that anti-Semitism is on the rise in the birthplace of the Third Reich. 

"We are now witnessing, let me say, a new wave of anti-Semitism in Germany Europe," said Wasum-Rainer. 

One way Germany is combating this rise is by pushing to criminalize "hate speech" and anti-Semitism on and offline.

Earlier this year, Germany's top intelligence agency released a 40-page report, titled "Antisemitism in Islamism," which identities Muslim immigrant communities as a source of significant anti-Semitic violence against Jews in Germany.

According to the report, most anti-Semitic crimes in Germany are committed by far-right extremists and relatively few anti-Semitic crimes are attributed to Islamism. However, the agency warns that radicalization and calls for anti-Semitic violence among the Islamists "form the breeding ground for violent escalations."

"We consider any anti-Semitic incident as targeting the Jews and non-Jews of Europe," said Wasum-Rainer. "There is zero tolerance for racism, anti-Semitism, and hatred in Germany."