26 november 2019

2019-11-26-13.40: EU: ' volgens internationaal recht zijn alle nederzettingen illegaal ' - EU: ‘all settlements illegal under international law’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israël en de Verenigde Staten worden geconfronteerd met verzet binnen internationale fora over het uitgesproken standpunt van de Trump-regering. Dit heeft betrekking op de wettigheid van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, een betwist gebied dat de Jordaanvallei omvat, samen met de Bijbelse districten Judea en Samaria.

Bron: TV7 Israel News
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Vooruitlopend op een bijeenkomst over het Midden-Oosten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, herhaalde de Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties Karen Pierce het verenigde standpunt van de EU over Israëlische nederzettingen. Zij zei: "Ik leg deze verklaring vandaag af namens België, Frankrijk, Duitsland, Polen en natuurlijk, het Verenigd Koninkrijk. Ons standpunt over het Israëlische nederzettingenbeleid in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, is duidelijk en blijft ongewijzigd: alle nederzettingenactiviteiten zijn illegaal volgens het internationaal recht en tast de levensvatbaarheid van de tweestatenoplossing en de vooruitzichten op een duurzame vrede aan. Dit wordt bevestigd door resolutie 2334 van de VN-Veiligheidsraad. "

In navolging van hun opstelling tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad benadrukte de Duitse ambassadeur, Jurgen Schulz, dat Berlijn de bouw van burgerlijke gemeenten door Israël op de Westelijke Jordaanoever beschouwt als illegaal. Hij onderstreepte verder dat de door Israël genoemde bouw de vooruitzichten op een tweestatenoplossing ondermijnt.  De tweestatenoplossing is de meest breed gedragen oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Schulz zei: “Een van de belangrijkste obstakels voor een politieke regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict blijft de voortdurende Israëlische bezetting en de voortdurende nederzettingsactiviteiten in de bezette gebieden sinds 1967. We herhalen onze stelling dat Israëlische nederzettingsactiviteiten in de bezette Palestijnse gebieden illegaal zijn volgens internationaal recht en dat zij de vooruitzichten op een   tweestatenoplossing (in onderhandeling) ondermijnen. "

Reagerend op de herhaalde internationale veroordeling van het soevereine recht van de Verenigde Staten om hun eigen buitenlands beleid op alle gebieden te bepalen - inclusief maar niet beperkt tot Israëlische nederzettingen op betwiste gebieden, benadrukte plaatsvervangend ambassadeur van Washington, Cherith Norman Chalet, bij de Verenigde Naties  dat een oplossing voor het conflict alleen kan worden bereikt door middel van directe onderhandelingen. “Het uitgangspunt van de Verenigde Staten is dat de vestiging van Israëlische civiele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet per se in strijd is met het internationale recht. Wij zijn van mening dat dit complexe politieke probleem alleen kan worden opgelost door directe onderhandelingen tussen de Palestijnen en de Israëli's ... De Verenigde Staten blijven zich inzetten voor de zaak van vrede en de aankondiging van maandag verandert hier niets aan. We blijven geloven dat discussie tussen de partijen de weg is om een oplossing te vinden die voor beide partijen werkt en het welzijn van zowel Palestijnen als Israëli's bevordert en beschermt. Maar net zoals we ons inzetten voor de zaak van vrede, zijn we betrokken bij Israël en zijn eerlijke behandeling in de Verenigde Naties. Zoals ambassadeur Craft overvloedig duidelijk heeft gemaakt en mij heeft gevraagd dit vandaag opnieuw over te brengen, hebben de Verenigde Staten Israël in het verleden altijd gesteund. We ondersteunen Israël vandaag en we zullen Israël helpen vooruit te komen, 'zei de plaatsvervangend ambassadeur van Washington.

De Israelische ambassadeur bij het wereldorgaan, Danny Dannon, verwierp ook dit internationale standpunt. Ambassadeur Dannon maakte van de gelegenheid gebruik om het standpunt van Jeruzalem te herhalen. Hij weerlegde het internationaal aangenomen uitgangspunt dat Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria een obstakel vormen om een oplossing voor het conflict te vinden. Volgens Dannon “Vaak hebben leden van deze raad, net als vandaag, beweerd dat Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria een obstakel zijn om een oplossing voor het conflict te vinden. De Pavloviaanse reactie van sommige Europese landen op de aankondiging van secretaris Pompeo vertraagt alleen maar de kansen om het conflict te beëindigen. De geschiedenis leert ons dat dergelijke claims er niet toe doen. Laat me duidelijk zijn - Joodse gemeenschappen vormen geen obstakel voor vrede. "


___________________________-
ENGLISH:

Israel and the United States are facing backlash within international forums over the Trump Administration’s declared position with regard to the legality of Jewish settlements in the West Bank, a disputed region that includes the Jordan Valley, along with the biblical districts of Judea and Samaria.

Source: TV7 Israel News

Ahead of a United Nations Security Council meeting on the Middle East, U.K. Ambassador to the United Nations Karen Pierce reiterated the E.U.’s unified position on Israeli settlements, saying “I’m making this statement today on behalf of Belgium, France, Germany, Poland and of course, the United Kingdom. Our position on Israeli settlement policy in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is clear and remains unchanged: All settlement activity is illegal under international law, and it erodes the viability of the two-state solution and the prospects for a lasting peace as reaffirmed by UN Security Council Resolution 2334.”

Following up on their position during the security council’s meeting, German ambassador to the world body Jurgen Schulz stressed that Berlin views Israel’s construction of civilian communities in the West Bank as illegal. He further underscored that Israel’s referred to construction undermines the prospects for a negotiated two-state solution, the most broadly globally supported resolution to the Israeli-Palestinian conflict. Schulz said “One of the main obstacles to a political settlement of the Israeli-Palestinian conflict remains the ongoing Israeli occupation, and the continued settlement activities in the territories occupied since 1967. We reiterate our position that Israeli settlement activities in the occupied Palestinian territories are illegal under international law and undermine the prospects for a negotiated two-state solution.”

Responding to the repeated international condemnation of the sovereign right of the United States to determine its own foreign policy in all fields – including but not limited to Israeli settlements on disputed lands, Washington’s deputy Ambassador to the United Nations Cherith Norman Chalet emphasized that a solution to the conflict can only be attained by means of direct negotiations. “It is the position of the United States that the establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law. We believe that this complex political problem can only be resolved through direct negotiations between the Palestinians and the Israelis…The United States remains committed to the cause of peace, and Monday’s announcement does not alter this fact. We continue to believe that discussion between the parties is the path to finding a solution that works for both sides and promotes and protects the welfare of Palestinians and Israelis alike. But just as we are committed to the cause of peace, we are committed to Israel and its fair treatment at the United Nations. As ambassador Craft has made abundantly clear, and asked me to convey again today, the United States has always supported Israel in the past. We support Israel today, and we will support Israel moving forward,” said Washington’s deputy Ambassador.

The Israeli Ambassador to the world body Danny Dannon also rejected the international position. Ambassador Dannon seized the opportunity to reiterate Jerusalem’s position, which refutes the internationally adopted premise that Jewish communities in Judea and Samaria are an obstacle to finding a solution to the conflict. According to Danon “Many times members of this council have claimed, also today, that Jewish communities in Judea and Samaria are an obstacle to finding a solution to the conflict. The Pavlovian response of some European countries to Secretary Pompeo’s announcement only further delays the chances of ending the conflict. History teaches us that such claims have no merit. Let me be clear – Jewish communities are not an obstacle to peace.”