28 november 2019

2019-11-28-11.50: Jordanië organiseert massale militaire oefeningen ter voorbereiding op de Israëlische invasie - Jordan Holds Mass Military Drill Preparing for Israeli Invasion

Het Jordaanse leger, in het centrum van Irbid, ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag, mei 2017 - Beeld: Shutterstock 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Jordaanse leger voerde deze week een reeks militaire manoeuvres uit die een invasie poging simuleerden van een invasie poging in het Jordaanse koninkrijk met een duidelijk boodschap aan het adres van Israël.

Bron: Breaking Israel News

De manoeuvres, die plaatsvonden op 25 november was de Jordaanse koning Abdullah II aanwezig en, werden "Zwaarden van Karameh" genoemd, in een duidelijke verwijzing naar de Israëlische militaire operatie tegen Fatah in 1968 in de buurt van het Jordaanse dorp Karameh, waarbij het Jordaanse leger naast de Palestijnse groep vocht.

Leden van de Jordaanse strijdkrachten nemen deel aan de militaire oefeningen van het "Zwaard van Karameh" op 25 november 2019. (MEMRI)

Het officiële Jordaanse persbureau Petra en de Jordaanse media meldden dat de manoeuvres grote aantallen grondvoertuigen en militaire vliegtuigen betroffen en gericht waren op "het vernietigen van de voorhoede van de vijand en de bruggen die gebruikt zouden kunnen worden als oversteekplaatsen" naar Jordaans grondgebied.

In de officiële Jordaanse rapporten wordt Israël niet expliciet genoemd, maar de verwijzing naar de Slag bij Karameh en het feit dat de oefening zich richtte op een invasie via bruggen - dat wil zeggen, bruggen over de Jordaan die de grens tussen de twee landen vormen - impliceert sterk een verband.

Koning Abdullah, in het midden, staat met commandanten en overheidsfunctionarissen voor een maquette van de Jordaans-Israëlische grens van het Dode Zeegebied (Bron: Hala.jo, 25 november 2019).

Een foto van de manoeuvres die in de Jordaanse media werden gepubliceerd, liet bovendien zien hoe koning Abdullah met legercommandanten voor een maquette van de Jordaanse westelijke grens en het Dode Zeegebied stond. Een artikel gepubliceerd door een lokale Jordaanse website stelde expliciet dat de manoeuvres een gevecht met "de bezetter aan de andere kant van de rivier", Israël, simuleerde.

Bij de manoeuvres waren behalve de koning ook de Jordaanse premier Omar Razzaz, directeur van het koninklijk hof, verschillende ministers en leden van de Eerste en Tweede Kamer van het parlement van Jordanië aanwezig. Ook universiteitshoofden en studenten, legerveteranen en militaire attachés uit verschillende niet-geïdentificeerde landen waren aanwezig.

Het volledige verslag is beschikbaar op deMEMRI-website.

________________________
ENGLISH

The Jordanian army, downtown Irbid on the occasion of Independence Day, May 2017 – Image: Shutterstock

The Jordanian Army conducted a series of military maneuvers this week simulating an attempted invasion of the kingdom, but which also appeared to be a message to Israel.

Source: Breaking Israel News

The maneuvers, which took place on Nov. 25 in the presence of Jordan’s King Abdullah II, were named “Swords of Karameh,” in an apparent reference to Israel’s 1968 military operation against Fatah near the Jordanian village of Karameh, in which the Jordanian Army fought alongside the Palestinian group.

Members of the Jordanian Armed Forces participate in “Sword of Karameh” military maneuvers on Nov. 25, 2019. (MEMRI)

Jordan’s official Petra news agency and the Jordanian media reported that the maneuvers involved large numbers of ground and air vehicles, and were aimed at “destroying the vanguard of the enemy and the bridges that can be used as crossing points” into Jordanian territory.

While the official Jordanian reports did not explicitly mention Israel, the reference to the Battle of Karameh and the fact that the drill focused on an invasion via bridges—that is, bridges over the Jordan River that forms the border between the two countries—strongly implies a connection.

King Abdullah, center, stands with commanders and officials in front of a model of the Dead Sea region’s Jordan-Israel border (Source: Hala.jo, November 25, 2019)

Furthermore, a photo of the manoeuvres published in the Jordanian media showed King Abdullah standing with army commanders in front of a model of Jordan’s western border and the Dead Sea area. An article published by a local Jordanian website stated explicitly that the manoeuvres simulated a battle with “the occupying entity across the river”—that is, Israel.

In attendance for the maneuvers, in addition to the king, were Jordanian Prime Minister Omar Razzaz, director of the Royal Court, several government ministers and members of the upper and lower houses of the Jordanian parliament. Also present were university heads and students, army veterans and military attachés from several unidentified countries.

The full report is available at the MEMRI website.