07 december 2019

2019-12-07-16.40: Ze zijn er weer: Gewelddadige protesten aan Gazaanse grens met Israël hervat - They are back: Violent protests on Gazan border with Israel resumed

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ongeveer 4.000 Palestijnse Arabieren protesteerden vrijdag op verschillende locaties langs de grens met Gaza, toen de door Hamas georchestreerde protesten voor ‘Mars van de Terugkeer’ werden hervat. Onder hen opvallend veel kinderen en vrouwen, merkte Channel 13 News op.

Door: Brabosh

Het leger zond sluipschutters en andere soldaten naar het grensgebied voor de protesten voor het geval relschoppers proberen het veiligheidshekken te doorbreken of anderszins een bedreiging vormen voor de nabijgelegen Israëlische gemeenschappen.

Sommige demonstranten gooiden explosieven naar IDF-troepen, die op hun beurt middelen voor oproerverspreiding gebruikten. Het door Hamas geleide ‘ministerie van volksgezondheid’ in Gaza meldde dat 37 demonstranten gewond raakten, van wie vier werden opgenomen met kogelwonden.

Aan het einde van de demonstraties kondigde de ‘Nationale Autoriteit voor de terugkeermarsen en het Breken van het Beleg op de Gazastrook’, kort gezegd: Hamas, de voortzetting van hun activiteiten aan voor volgende week.  Volgens Hamas werden sinds het begin van de protesten op 30 maart 2018 362 Palestijnse ‘burgers’ gedood en 31.000 verwond.

De wekelijkse ‘Mars van de Terugkeer’ -rellen, georkestreerd door Hamas, werden sinds maart 2018 elke vrijdag gehouden tot enkele weken geleden, toen Hamas ze annuleerde, waarschijnlijk vanwege de zoveelste vergeefse inspanningen van bemiddelaars om een langdurig staakt-het-vuren te bereiken met Israël.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Elad Benari “Thousands protest along Gaza border” van 6 december 2019 op de site van Arutz Sheva

♦ naar een artikel van Judah Ari Gross “Gaza protests resume, but IDF chief sees rare ‘opportunity’ to reach ceasefire” van 6 december 2019 op de site van The Times of Israel


____________________________

ENGLISH:

Approximately 4,000 Palestinian Arabs protested at various locations along the border with Gaza on Friday, when Hamas-orchestrated protests for "Mars of the Return" were resumed. Among them a striking number of children and women, Channel 13 News commented.

By: Brabosh

The army sent snipers and other soldiers to the border area for the protests in case rioters attempt to break through the security gates or otherwise threaten the nearby Israeli communities.

Some demonstrators threw explosives at IDF troops, who in turn used riot scatter. Hamas-led "Health Ministry" in Gaza reported that 37 demonstrators were injured, four of whom were shot with bullet wounds.

At the end of the demonstrations, the "National Authority for the Return Marches and the Breaking of the Siege in the Gaza Strip", in short: Hamas, announced the continuation of their activities for next week. According to Hamas, since the protests began on March 30, 2018, 362 Palestinian "civilians" were killed and 31,000 injured.

The weekly 'March of the Return' riots, orchestrated by Hamas, have been held every Friday since March 2018 until a few weeks ago, when Hamas canceled them, probably because of the umpteenth futile efforts of mediators to make a long ceasefire to reach with Israel.

Sources:

♦ to an article by Elad Benari "Thousands protest along Gaza border" of 6 December 2019 on the site of Arutz Sheva

♦ to an article by Judah Ari Gross "Gaza protests resume, but IDF chief sees weird" opportunity "to reach ceasefire of December 6, 2019 on the site of The Times of Israel

(Google Translate)