13 december 2019

2019-12-13-12.45:Hamas steunde campagne Corbyn - Hamas supported campagne of Corbyn

Hamas voerde een online-campagne om Jeremy Corbyn te helpen de Engelse verkiezingen te winnen.

Artikel gedeeltelijk gebaseerd op vertalingen van Brabosh, 10 december 2019.

Zoals bekend heeft de Engelse Labour lijsttrekker Jeremy Corbyn de Palestijnse terreurgroep Hamas zijn “vrienden” genoemd.Hamas, de terreurorganisatie dat in hun zwaar antisemitische Handvesthun zwaar antisemitische Handvest heeft staan dat het islamitische plicht is om de Joden uit te roeien.

Dit zegt natuurlijk al genoeg over Jeremy Corbyn.

Bovendien wemelt van de antisemitische incidenten bij hem en zijn aanhangers (zie video’s hieronder). Het officiële Engelse anti-racisme instituut stelt al een onderzoek in. Parlementsleden zijn daarom opgestapt en veel van de Hogerhuis-leden hebben in een verklaring hun woede over het woekerende antisemitisme in de eigen partij uitgesproken.

Twee weken geleden deed de Britse opperrabbijn Ephraim Mirvis daarom een ongekende stap. Hij sprak publiekelijk zijn constatering uit dat onder Corbyn “het gif van antisemitisme zich in de partij heeft genesteld”. Uit een opiniepeiling bleek dan ook dat 39% van de Britse Joden “serieus overweegt te emigreren” als de antisemiet Corbyn premier zou worden.

Het wekt dus geen verbazing dat Hamas en pro-Hamas organisaties een online-campagne voeren om Jeremy Corbyn te helpen om de Engelse verkiezingen te winnen.

Een propaganda-onderdeel van Hamas zet massaal trollen in om Joodse campagnevoerders aan te vallen die antisemitisme bestrijden. Daarvoor zijn vele nieuwe accounts gecreëerd op sociale media. Die ondersteunen Corbyn online, helpen pro-Corbyn-trends te creëren en stemmen op hem in online peilingen.

Zo wordt de Facebook-pagina “We Support Jeremy Corbyn”, een van de grootste en meest invloedrijke Corbyn-ondersteuningsgroepen met wereldwijd met ongeveer 72.000 leden, beheerd vanuit de Gazastrook. Gedurende ruim twee jaar werd de pagina beheerd door Walid Abu Rouk, een inwoner van Khan Yunis in de Gazastrook. Dit nadat leden van de Labourpartij hem in juni 2017 als paginabeheerder hadden toegevoegd en hem ‘onze man in Gaza’ verklaarden.

Of neem het account KhamakarPress, met een Nederlands tintje. Ze hebben een website met een link om lid te worden van een WhatsApp-groep. Wanneer je lid wordt van de WhatsApp-groep, worden andere leden in de groep zichtbaar. Verschillende hebben de land- en regiocode 972 59 – inclusief de groepsbeheerder. 972 is Israël. 059 is de code die expliciet is gereserveerd voor Jawwal, een Palestijns mobiel netwerk.

De beheerder van de groep is Wafa Aludaini, een propagandist uit Gaza. De Facebookpagina van Aludaini is verbonden met honderden belangrijke anti-Israëlische activisten in Europa en de VS.

Het Europese hoofdkantoor van de website lijkt in Nederland te zijn en is daar gelinkt aan een islamitische organisatie. De Nederlandse islamitische website verdedigde zelfs een salafistische school die gesloten was vanwege links naar terrorisme. De KhamakarPress Facebook-pagina wordt beheerd door Henny A.J. Kreeft.

Hij is een Nederlandse bekeerling tot de islam en heeft antisemitische artikelen geschreven over het ‘Joodse rijk.’ Hij richtte in 2007 een politieke ‘moslimpartij’, de Nederlandse Moslim Partij, maar die ging reeds op 24 juni 2012 ter ziele.

Als je Khamakar Press volgt, besef je al snel dat ze verband houden met massale anti-Israël-initiatieven. Neem de website ‘Palestine Ambassador‘. Het is een website die is opgezet om anti-Israëlische activisten op te leiden. Een andere connectie is de Facebook-groep van 16 oktober – een anti-Israël propaganda-groep. Allemaal gerund door degenen die Khamakar Press runnen.

Er kan niets in Gaza gebeuren zonder de steun van Hamas. Het blijkt dus nogmaals dat de antisemitische terreurorganisatie Hamas en Jeremy Corbyn inderdaad dikke maatjes zijn.

Het aloude spreekwoord blijkt weer te kloppen: “Vertel mij wie uw vrienden zijn, dan zeg ik wie u bent.”


________________________
ENGLISH:

Hamas voerde een online-campagne om Jeremy Corbyn te helpen de Engelse verkiezingen te winnen.


Hamas ran an online campaign to help Jeremy Corbyn win the English election.

Article based in part on translations from Brabosh, 10 December 2019.

As you know, the English Labor leader, Jeremy Corbyn, called the Palestinian terror group Hamas his "friends." Hamas, the terror organization that has their heavy anti-Semitic Charter in their heavy anti-Semitic Charter, which states that it is an Islamic duty to exterminate the Jews.

This of course says enough about Jeremy Corbyn.

Moreover, the anti-Semitic incidents of him and his supporters are teeming (see videos below). The official English anti-racism institute is already investigating. MPs have therefore resigned and many of the members of the House of Lords have expressed their anger about the proliferating anti-Semitism in their own party.

Two weeks ago, the British Chief Rabbi Ephraim Mirvis therefore took an unprecedented step. He publicly expressed his observation that under Corbyn "the poison of anti-Semitism has nestled in the party". An opinion poll showed that 39% of British Jews were "seriously considering emigrating" if the anti-Semite Corbyn were to become prime ministers.

So it's no surprise that Hamas and pro-Hamas organizations are running an online campaign to help Jeremy Corbyn win the English election.

A propaganda part of Hamas uses massive trolls to attack Jewish campaigners who fight anti-Semitism. Many new accounts have been created on social media for this. They support Corbyn online, help create pro-Corbyn trends and vote for him in online polls.

The Facebook page “We Support Jeremy Corbyn”, one of the largest and most influential Corbyn support groups with around 72,000 members worldwide, is managed from the Gaza Strip. For over two years, the page was managed by Walid Abu Rouk, a resident of Khan Yunis in the Gaza Strip. This after members of the Labor Party added him as a page manager in June 2017 and declared him "our man in Gaza".

Or take the KhamakarPress account, with a Dutch touch. They have a website with a link to become a member of a WhatsApp group. When you become a member of the WhatsApp group, other members in the group become visible. Several have the country and region code 972 59 - including the group administrator. 972 is Israel. 059 is the code that is explicitly reserved for Jawwal, a Palestinian mobile network.

The manager of the group is Wafa Aludaini, a propagandist from Gaza. Aludaini's Facebook page is connected to hundreds of important anti-Israeli activists in Europe and the US.

The European headquarters of the website appears to be in the Netherlands and there is linked to an Islamic organization. The Dutch Islamic website even defended a Salafi school that was closed due to links to terrorism. The KhamakarPress Facebook page is managed by Henny A.J. Lobster.

He is a Dutch convert to Islam and has written anti-Semitic articles about the "Jewish Empire." He founded a political "Muslim Party," the Dutch Muslim Party in 2007, but it was destroyed on June 24, 2012.

If you follow Khamakar Press, you will soon realize that they are related to massive anti-Israel initiatives. Take the "Palestine Ambassador" website. It is a website set up to train anti-Israeli activists. Another connection is the Facebook group of October 16 - an anti-Israel propaganda group. All run by those who run Khamakar Press.

Nothing can happen in Gaza without the support of Hamas. So it appears again that the anti-Semitic terror organization Hamas and Jeremy Corbyn are indeed good buddies.

The old saying goes back again: "Tell me who your friends are, then I will tell you who you are."


(Google Translate)