26 december 2019

2019-12-26-12.00: Raketaanval op Ashkelon tijdens campagnebijeenkomst Netanyahu - Rocket attack on Ashkelon during Netanyahu campaign rally

Nederlands - English

NEDERLANDS

Woensdagavond is vanuit de Gazastrook een raket op Ashkelon afgevuurd. Ten tijde van de aanval was de Israëlische premier Netanyahu in de stad voor een campagnebijeenkomst.

Bron: CIDI

Om negen uur lokale tijd ging het luchtalarm af in Ashkelon. Vanuit de Gazastrook was een raket afgevuurd. Het Iron Dome-luchtafweersysteem wist het projectiel te onderscheppen.

Ten tijde van de raketaanval was de Israëlische premier Netanyahu in Ashkelon voor een campagnebijeenkomst. Op beelden is te zien hoe de Likoed-leider door de beveiliging van het podium wordt afgehaald terwijl het themanummer van Likoed speelt.

De gebeurtenis is identiek aan wat zich op 10 september heeft afgespeeld. Toen vond een raketaanval op Ashkelon en Ashdod plaats, terwijl verschillende politici aldaar waren voor verkiezingsbijeenkomsten.

Terreurbeweging Islamitische Jihad zou achter deze en verschillende andere raketaanvallen zitten en zouden zijn uitgevoerd in opdracht van terreurcommandant Baha Abu al-Ata. In november is hij bij een gerichte aanval door de Israëlische luchtmacht gedood.

Woensdagavond is dus opnieuw een campagnebijeenkomst in Israël door een raketaanval verstoord. Netanyahu reageert: “De vorige die op ons schoot is niet meer onder ons, en degene die nu heeft geschoten moet zijn spullen pakken”.

Volgens analisten heeft naar alle waarschijnlijkheid Islamitische Jihad-commandant Khalil al-Bhatini bevel gegeven tot de raketaanval.

Gedurende de nacht heeft de Israëlische luchtmacht verschillende posities van Hamas in de Gazastrook gebombardeerd. Israël houdt de terreurbeweging als de facto bestuurders verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt.

Een week eerder vonden meerdere aanvallen vanuit Gaza op Israël plaats. Net als deze week reageerde de IAF met vergeldingsaanvallen op Hamas-posities.

De beelden van Netanyahu die tijdens de campagnebijeenkomst van het podium gehaald wordt, hebben tot smalende reacties in de Israëlische politiek geleid. “Opnieuw heeft het Iron Dome van Amir Peretz (leider van de Arbeidspartij) Netanyahu gered”, aldus de Arbeidspartij.

Blauw-Witleider Benny Gantz noemt het een schande dat de bevolking van Zuid-Israël afhankelijk is van de genade van terroristen en dat de premier een deel van het land niet kan bezoeken. Israël is zijn afschrikkende werking verloren op een wijze die geen enkele soevereine staat zich kan veroorloven, zo stelt Gantz.

Voormalig minister van Defensie Avigdor Lieberman spreekt van een overgave aan terreur. Volgens de Israël Ons Huis-leider kan geen enkele new-speak deze realiteit veranderen.

Minister van Wetenschap en Technologie Ofir Akunis voorspelt een grote, complexe militaire operatie in de Gazastrook. “We strekken onze hand uit in vrede en krijg in ruil daarvoor op een punt zelfmoordterroristen, op een ander punt messen en op weer een ander punt het ene of het andere bloedbad”, aldus Akunis. “We moeten in hun taal spreken: ten eerste een sterke klap waarvan ze voor vele jaren niet zullen herstellen”.


_______________________
ENGLISH:

A rocket was fired at Ashkelon from the Gaza Strip on Wednesday evening. At the time of the attack, Israeli Prime Minister Netanyahu was in town for a campaign meeting.

Source: CIDI

At nine o'clock local time the air alarm went off in Ashkelon. A rocket had been fired from the Gaza Strip. The Iron Dome anti-aircraft system was able to intercept the projectile.

At the time of the rocket attack, Israeli Prime Minister Netanyahu was in Ashkelon for a campaign meeting. Images show how the Likud leader is picked up from the stage by the security while the theme issue of Likud is playing.

Terrorist movement Islamic Jihad is said to be behind this and several other rocket attacks and was commissioned by terror commander Baha Abu al-Ata. In November he was killed by the Israeli Air Force in a targeted attack.

On Wednesday evening, another campaign meeting in Israel was disrupted by a rocket attack. Netanyahu responds: "The previous one who shot at us is no longer among us, and the one who has now shot must pack his things."

According to analysts, Islamic Jihad commander Khalil al-Bhatini has most likely ordered the rocket attack.

During the night, the Israeli Air Force bombed various positions of Hamas in the Gaza Strip. Israel holds the terror movement as de facto administrators responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave.

A week earlier several attacks from Israel against Israel took place. Just like this week, the IAF responded with reprisal attacks on Hamas positions.

The images of Netanyahu taken off the stage during the campaign meeting have led to scornful reactions in Israeli politics. "Again, the Iron Dome of Amir Peretz (leader of the Labor Party) saved Netanyahu," said the Labor Party.

Blue-and-white leader Benny Gantz calls it a shame that the people of southern Israel are dependent on the mercy of terrorists and that the prime minister cannot visit part of the country. Israel has lost its deterrent effect in a way that no sovereign state can afford, according to Gantz.

Former Defense Minister Avigdor Lieberman speaks of a surrender to terror. According to the Israel Our House leader, no new-speak can change this reality.

Minister of Science and Technology Ofir Akunis predicts a large, complex military operation in the Gaza Strip. "We extend our hand in peace and in return we get suicide bombers at one point, knives at another point, and another bloodbath at another point," said Akunis. "We must speak in their language: first of all, a strong blow from which they will not recover for many years".

(Google Translate)