29 december 2019

2019-12-29-12.50: Nederlandse synagoge alleen toegankelijk op uitnodiging vanwege vrees voor antisemitisme - Netherlands synagogue invitation-only due to antisemitism fears

Het interieur van de Groningse synagoge. 
The interior of Groningen synagogue.  
(photo credit: Wikimedia Commons)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De synagoge in Groningen was ooit een bloeiende Joodse congregatie, maar wordt overschaduwd door het Holocaust verleden en toenemende antisemitisme.

Door The Jerusalem Post

Een synagoge in Nederland die ooit op belangrijke feestdagen meer dan 1000 leden telde onder haar congregatie, werkt nu op basis van uitnodigingen vanwege het groeiende antisemitisme in Europa.

Vóór de nazi-invasie in 1940 was er in Groningen een bloeiende joodse gemeenschap van meer dan 2.800 joden. In de joodse wijk waren kosjere slagers te vinden, bakkers die bekend stonden om hun challah en de Groningse koepelsynagoge, die groot genoeg was voor een congregatie met 1000 joodse gelovigen in de Hoogtijdagen, zo meldt Politico.

Maar tegen het einde van de oorlog was bijna de hele Joodse populatie weggevaagd, waarbij sommige Joodse Groningers ieder meer dan 100 familieleden hadden verloren. Sommigen overleefden de kampen, anderen konden zich verstoppen of ontsnappen aan de deportatie, maar velen trokken weg uit een stad vol pijnlijke herinneringen.

Omdat de synagoge niet in staat was om een congregatie in stand te houden, werd deze verkocht en eerst omgebouwd tot wasserette, waarbij de glas-in-loodramen werden vernield om plaats te maken voor stoompijpen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de synagoge in verval geraakt en werd hij door slechts één stem in de gemeenteraad van de sloop gered.

Door een campagne van een jonge joodse vrouw uit Amsterdam werd het gebouw weer in gebruik genomen; in 1981 werd de synagoge heropend en de Tora-rollen, die in een bankkluis waren verstopt, werden teruggegeven aan het rabbinaat van de synagoge.

De joodse gelovigen zijn echter niet teruggekeerd, mede door het aanhoudende antisemitisme in Europa. De congregatie werd zodoende gedwongen om zich afzijdig te blijven houden.

Op het joodse Nieuwjaar had de synagoge te weinig mannen om een minyan (tenminste 10 volwassen Joodse mannen) te vormen en de aanwezigen moesten teleurgesteld vertrekken.

De lage cijfers zijn deels te wijten aan het feit dat de synagoge haar diensten niet online plaatst en haar aanwezigheid ook niet laat merken. In plaats daarvan sturen de leden elkaar WhatsApp-berichten om de deelname aan de diensten van Shabbat op zaterdagochtend te bevestigen, en worden ze aangeraden om de bezoekers bij de ingang samen te laten komen.

Volgens een recent onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten in twaalf Europese landen is gebleken dat een grote meerderheid van de Europese joden het gevoel heeft dat het antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Velen zijn terughoudend in het dragen van iets dat hen als joods zou kunnen identificeren in openbare ruimten. Een kwart van de respondenten zeiden het afgelopen jaar antisemitisme te hebben ervaren.

"Ik maak me zorgen over het feit dat het antisemitisme genormaliseerd wordt en afglijdt naar standaard." vertelde Tom Burghard, 20 jaar oud, aan Politico. Hij zei dat het hem opviel dat de Holocaust steeds meer een deel van de geschiedenis wordt, waardoor jonge mensen afstand nemen van de realiteit van het antisemitisme.

"Als het geen fysieke aanval is, nemen de mensen het niet serieus," zei hij. "Ze begrijpen niet dat het zo begint."

De leden van de Groningse synagoge behoren tot degenen die de laatste tijd met antisemitisme te maken hebben gehad: als er geen diensten worden gehouden, is de hoofdingang en de helft van de zaal opengesteld voor het publiek als een wereldlijke ruimte, waar kunsttentoonstellingen en concerten worden gehouden.

Tijdens zo'n evenement, dat werd gehouden ter nagedachtenis aan de deportatie van en moord op de bewoners van een Joods bejaardentehuis in de jaren veertig van de vorige eeuw, kwam een bezoeker binnen die ruzie zocht, waarbij de Joden de schuld kregen van de problemen van de samenleving.

Terwijl het incident sommige leden van de congregatie op scherp zette, weigeren anderen toe te geven aan de angst.

"Ze zeggen dat het na een massamoord zeker 200 jaar duurt voordat mensen niet meer bang zullen zijn". Ik ben niet van plan om 200 jaar lang te blijven", zegt Judith Klop, die met Politico sprak. Ze was bij de dienst met haar twee jong volwassen zonen.

"Ik besloot niet bang te zijn," zei ze. 


___________________
ENGLISH:

The synagogue in Groningen was once home to a thriving community, but the Holocaust and growing antisemitism has left the community a shadow of its former self.

By: The Jerusalem Post 

A synagogue in the Netherlands that once counted over 1000 members among its congregation on high holidays now operates on an invitation-only basis due to growing antisemitism in Europe.

Before the Nazi invasion of the Netherlands in 1940, Groningen was home to a thriving Jewish community of over 2,800 Jews. The Jewish quarter featured kosher butchers, bakers famous for their challah, and Groningen's domed synagogue, large enough to hold a congregation numbering 1,000 worshipers on High Holy Days, Politico reported.
 
But by the end of the war almost the entire population had been wiped out, with some Jewish Groningers losing over 100 family members each. Some survived the camps, others were able to hide or escape deportation, but many drifted away from a city filled with painful memories.

Unable to sustain a congregation, the synagogue was sold off and first turned into a laundromat, its stained-glass windows smashed out to make way for steam pipes, as explained by Politico. By the 1970s it had fallen into disrepair, saved from demolition by only one vote in the municipal council.

A campaign by a young Jewish woman from Amsterdam reversed the building's fortunes; it was reopened in 1981, and its Torah scrolls, said to have survived by being hidden in a bank vault, were returned to the head of the synagogue.

However, the worshipers have not returned, partially due to ongoing antisemitism in Europe which drives the congregation to maintain a low profile.

On the Jewish New Year, the synagogue had too few men to make up a minyan, and those in attendance had to depart disappointed.

In part, the low numbers are due to the fact that the synagogue doesn't post any notice of its services online, nor does it make its presence felt. Instead, members send each other WhatsApp messages to confirm attendance for Shabbat services on Saturday mornings, and are encouraged to vet visitors at the entrance.

According to the report, a recent survey taken in 12 European countries by the European Agency for Fundamental Rights found that a large majority of Europe's Jews feel antisemitism has increased over the last five years. Many are reticent about wearing anything that would identify them as Jewish in public spaces. A quarter of respondents said they had experienced antisemitism within the last year.

“I’m concerned about antisemitism becoming normalized, and slipping into the mainstream,” Tom Burghard, 20, told Politico. He said he had noticed an increasing sense that the Holocaust was becoming a part of history, distancing young people from the realities of antisemitism.

“If it’s not a physical attack, people don’t take it seriously,” he said. “They don’t understand this is how it starts.”

Members of Groningen's synagogue are among those to have had a brush with antisemitism recently: when services are not being held, the main entrance and half of the hall is open to the public as a secular space, playing host to art exhibitions and concerts.

During one such event, held in remembrance of the deportation and murder of the residents of a Jewish home for the elderly in the 1940s, a member of the public entered and became argumentative, blaming Jews for society's problems.

But while the incident put some members of the congregation on edge, others are refusing to give in to fear.

“They say after a massacre it takes 200 years for people not to be afraid anymore. I’m not going to be around for 200 years,” said Judith Klop, speaking to Politico. She was attending the service with her two young adult sons.


“I decided not to be afraid,” she said.