30 december 2019

2019-12-30-17.40: Een nieuwe wapenstilstandsovereenkomst voor Gaza? - A new ceasefire agreement for Gaza?

Nederlands - English

NEDERLANDS

Er is veel berichtgeving over plannen voor een nieuwe wapenstilstandsovereenkomst dat bemiddeld is tussen Hamas in Gaza en Israël. Beide partijen ontkennen echter dat er sprake is van een staakt-het-vurenakkoord dat ophanden zou zijn.

Het zou het meest belangrijke onderwerp zijn van de wekelijkse bijeenkomst van het Israëlische Veiligheidskabinet afgelopen zondag. Een nieuw wapenstilstandsakkoord dat voortborduurt op het akkoord dat bemiddeld is door Egypte en de VN om de situatie bij de Gazastrook stabiel te houden. In ruil voor rust, zouden er naar verluidt verschillende voorstellen voor Gaza op tafel liggen, waaronder een haven, een vliegveld, een ziekenhuis en nieuwe industrie.

Uit de schoorsteen van het Veiligheidskabinet is echter nog geen witte rook te zien. Minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz stelt dat er geen sprake zal zijn van een wapenstilstandsovereenkomst zolang twee vermiste Israëli’s en de lichamen van twee IDF-militairen niet terugkeren. Hamas houdt sinds 2014 de lichamen van de omgekomen Hadar Goldin en Oron Shaul vast, en houdt naar verluidt Avera Mengistu en Hisham al-Sayed gevangen, die in respectievelijk 2014 en 2015 vanuit Israël de grens met Gaza zijn overgestoken. Sindsdien is geen enkel teken van leven meer vernomen van Mengistu of Al-Sayed.

Het commentaar van Katz komt na kritiek van nabestaanden van Hadar Goldin. Zowel de broer als de moeder van Hadar hebben aan media laten weten geïnformeerd te zijn dat de terugkeer van de lichamen en de vermisten geen onderdeel is van wapenstilstandsvoorstel. 

Hamas ontkent dat er sprake is van een ophanden zijnde wapenstilstandsovereenkomst. “We bevestigen dat de blokkade en sancties nog steeds voortduren en dat de zionistische vijand [Israël] zich niet volledig houdt aan de eerdere door Egypte bemiddelde afspraken”, aldus de terreurbeweging in een statement. De onderhandelingen zouden slechts over de implementatie van eerdere afspraken gaan.

De Palestijnse Autoriteit is niet te spreken over een eventueel nieuw staakt-het-vurenakkoord tussen Hamas en Israël. PA-premier Mohammad Shtayyeh stelt dat het voorstel erop gericht is de divisie tussen de door Hamas gecontroleerde Gazastrook en de door de PA bestuurde gebieden op de Westelijke Jordaanoever te vergroten.

Sinds een burgeroorlog in 2007 is de PA het gezag over de Gazastrook kwijt en bestuurt terreurbeweging Hamas sindsdien de kustenclave. Ondanks meerdere pogingen tot verzoening is nog altijd geen sprake van Palestijnse eenheid. De facties zijn inmiddels akkoord gegaan tot verkiezingen, maar het is nog maar de vraag of deze daadwerkelijk plaats zullen vinden – het is niet voor het eerst dat de twee ruziënde facties zeggen tot een akkoord voor een stembusgang zijn gekomen – waarop deze vervolgens niet doorgaat.

Kan Hamas een wapenstilstandsovereenkomst handhaven?

Het is de vraag of Hamas in staat is een wapenstilstandsovereenkomst te handhaven. De afgelopen maanden was meerdere keren sprake van mortier- en raketaanvallen vanuit de Gazastrook door verschillende milities en terreurbewegingen. Het Israëlische leger houdt Hamas verantwoordelijk voor alles wat in en vanuit de kustenclave plaatsvindt en voert doorgaans vergeldingsaanvallen uit op de terreurbeweging.

Uitzondering was november, toen Islamitische Jihad-commandant Baha Abu al-Ata door de IAF werd uitgeschakeld. Hierop vuurden Islamitische Jihad en een aantal andere gewapende groepen in de Gazastrook tientallen raketten af op de Joodse staat, maar deed Hamas niet mee en werd het ook niet getroffen door Israël. Sinds de escalatie in november hebben echter meerdere keren sporadische raketaanvallen plaatsgevonden, en heeft de Israëlische luchtmacht weer zoals gebruikelijk vergeldingsaanvallen op Hamas uitgevoerd.

Waarneembare veranderingen

Ondanks de ontkenningen door beide partijen, is het een en ander waar te nemen dat erop wijst dat er op zijn minst sprake is van tekenen van goede wil. Zo is Israël begonnen aan de aanleg van een nieuwe elektriciteitslijn naar de Gazastrook, en staat het de export van aardbeien uit de kustenclave toe. Naar verluidt staan nog meer exportversoepelingen op de planning en zou er gesproken worden over het verlenen van vergunningen aan 5000 Palestijnen uit Gaza om in Israël te mogen werken.

Volgens Palestijnse bronnen laat Israël daarnaast sinds maandag weer verschillende tot voor kort verboden producten tot de Gazastrook toe, waaronder autobanden. De import hiervan was in 2018 aan banden gelegd omdat relschoppers die deelnamen aan de Mars van Terugkeer-protesten autobanden in brand staken. Afgelopen week is echter besloten dat de komende drie maanden geen edities van de terugkeermars aan de grens zullen plaatsvinden, en daarna zullen de demonstraties en rellen minder frequent en mogelijk in een andere vorm plaatsvinden.

Naast autobanden zouden ook glasvezel en staalkabels weer tot Gaza toegelaten worden. Israël beschouwt deze als goederen voor duaal gebruik – producten en grondstoffen die voor zowel civiele als militaire doeleinden kunnen worden ingezet.

Door: CIDI


______________________
ENGLISH:


There is a lot of news about plans for a new ceasefire agreement that is mediated between Hamas in Gaza and Israel. Both parties, however, deny that there is a cease-fire agreement that is imminent.

It would be the most important topic of the Israeli Security Cabinet's weekly meeting last Sunday. A new ceasefire agreement that builds on the agreement mediated by Egypt and the UN to keep the situation in the Gaza Strip stable. In exchange for peace, there are reportedly various proposals for Gaza on the table, including a port, an airport, a hospital and new industry.

However, no white smoke can be seen from the chimney of the Safety Cabinet. Foreign Minister Yisrael Katz states that there will be no ceasefire agreement as long as two missing Israelis and the bodies of two IDF soldiers do not return. Hamas has been holding the bodies of the killed Hadar Goldin and Oron Shaul since 2014, and allegedly imprisons Avera Mengistu and Hisham al-Sayed, who crossed the border with Gaza in 2014 and 2015 respectively. Since then, no sign of life has been heard from Mengistu or Al-Sayed.

Katz's comment comes after criticism from relatives of Hadar Goldin. Both the brother and mother of Hadar have informed the media that they have been informed that the return of the bodies and the missing is not part of the ceasefire proposal.

Hamas denies that there is an impending ceasefire agreement. "We confirm that the blockade and sanctions are still ongoing and that the Zionist enemy [Israel] is not fully complying with the previous agreements mediated by Egypt," the terror movement said in a statement. The negotiations would only concern the implementation of previous agreements.

The Palestinian Authority is unhappy about a possible new ceasefire agreement between Hamas and Israel. PA Prime Minister Mohammad Shtayyeh states that the proposal aims to increase the division between the Hamas-controlled Gaza Strip and the PA-controlled territories in the West Bank.

Since a civil war in 2007, the PA has lost its authority over the Gaza Strip and the Hamas terrorist movement has been running the coastal enclave ever since. Despite several attempts at reconciliation, there is still no question of Palestinian unity. The factions have now agreed to elections, but the question is whether they will actually take place - it is not the first time that the two arguing factions have come to an agreement for a ballot box - to which it will then not proceed.

Can Hamas maintain a ceasefire agreement?

The question is whether Hamas is able to maintain a ceasefire agreement. Mortar and rocket attacks from the Gaza Strip by various militias and terror movements have taken place several times in recent months. The Israeli army holds Hamas responsible for everything that takes place in and from the coastal enclave and usually carries out retaliation attacks on the terror movement.

The exception was November, when Islamic Jihad commander Baha Abu al-Ata was eliminated by the IAF. Islamic Jihad and a number of other armed groups in the Gaza Strip fired dozens of rockets at the Jewish state, but Hamas did not participate and was not hit by Israel. However, since the escalation in November, sporadic rocket attacks have taken place several times, and the Israeli Air Force has carried out retaliation attacks on Hamas as usual.

Observable changes

Despite the denials by both parties, there is some evidence to indicate that there are at least signs of goodwill. For example, Israel has started the construction of a new electricity line to the Gaza Strip, and allows the export of strawberries from the coastal enclave. It is said that even more export facilitation is planned and that there would be talk of granting permits to 5,000 Palestinians from Gaza to work in Israel.

In addition, according to Palestinian sources, since Monday, Israel has once again admitted various products that were banned until recently, including car tires. The import of this was curbed in 2018 because rioters who participated in the March of Return protests set fire to car tires. However, last week it was decided that there will be no editions of the return march at the border over the next three months, and then the demonstrations and riots will take place less frequently and possibly in a different form.

In addition to car tires, fiberglass and steel cables would again be admitted to Gaza. Israel considers these as dual-use goods - products and raw materials

By CIDI

(Google Translate)