10 maart 2019

2019-3-10-23.35:Onrustig weekeinde bij de Gazastrook - Restless weekend at the Gaza strip


Nederlands en/and English
NEDERLANDS

Het was een onrustig weekeinde bij de Gazastrook. Vrijdag waren weer rellen aan de grens waarbij meerdere gewonden vielen, terreurballonnen werden opgelaten en twee gewapende Palestijnen wisten Israel te infiltreren. Daarnaast was er twee keer sprake van een mortieraanval. Gedurende het weekeinde heeft de Israelische luchtmacht als antwoord meerdere keren posities van Hamas gebombardeerd.

In lijn met voorgaande dagen, was het vrijdag weer onrustig aan de Gazaanse grens met Israel. Bij de rellen en demonstraties was sprake van confrontaties met de IDF, waarbij 42 Palestijnse gewonden en een dode vielen. Sommigen raakten gewond door mislukte pogingen explosieven over het grenshek te gooien.

Daarnaast was sprake van een grensinfiltratie door twee Palestijnen. Na een zoektocht door veiligheidsdiensten werden ze uiteindelijk gearresteerd vlak bij een kibboets. Ze bleken gewapend met granaten en messen te zijn.

Ondertussen gaat het oplaten van ballonnen met daaraan explosieven en ontstekingen onverminderd door.

Als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl werd vrijdagavond vanuit Gaza een mortiergranaat afgevuurd op Israel. Gezinnen in Israelische dorpen aan de grens met het zuidelijke deel van de Gazastrook moesten erev sjabbat doorbrengen in de schuilkelders toen het code rood-alarm afging.

In antwoord op de mortieraanval bombardeerde de Israelische luchtmacht die nacht verschillende posities van Hamas in de kustenclave. De terreurbeweging worst als bestuurdende macht in de Gazastrook door Israel verantwoordelijk gehouden voor alles wat in en vanuit Gaza plaatsvindt.

De terroristen lieten zich hierdoor echter niet weerhouden om de avond daarop weer een mortiergranaat af te vuren. Hierop ging de IAF opnieuw over tot luchtaanvallen.

Woensdagavond werden ook al projectielen vanuit de Gazastrook op Israel afgevuurd. Toen werd de aanval opgeëist door de Salah al Din-brigade. Ook toen ging de Israelische luchtmacht over tot het bombarderen van Hamas-posities.

Om een verdere escalatie te voorkomen, shuttlet een Egyptische delegatie tussen Gaza en Israel om de rust terug te laten keren. Hamas eist een verlichting van de blokkade, een verruiming van de visserszone en het doorlaten van Qatarees geld in ruil voor het stoppen van de aanvallen en de provocaties.

Bij het wekelijkse ministersoverleg waarschuwde premier Netanyahu vandaag Hamas dat de naderende verkiezingen een grootschalige militaire reactie niet zullen voorkomen. “We zullen er alles aan doen om de veiligheid en rust in het gebied bij de Gazastrook – en in het zuiden in het algemeen – te herstellen.”

Brons: CIDI

____________________________

ENGLISH (Google Translate)
It was a restless weekend at the Gaza Strip. On Friday, there were again riots at the border where several people were wounded, terror balloons were released and two armed Palestinians infiltrated Israel. In addition, there was a mortar attack twice. During the weekend, the Israeli Air Force bombed positions of Hamas several times in response.

In line with previous days, Friday was restless on the Gazan border with Israel. The riots and demonstrations involved confrontations with the IDF, with 42 Palestinian wounded and one dead. Some were wounded by unsuccessful attempts to throw explosives over the border fence.

In addition, there was a border infiltration by two Palestinians. After a search by security services they were finally arrested near a kibbutz. They appeared to be armed with grenades and knives.

Meanwhile, the release of balloons with explosives and inflammations continues unabated.

As a blow to the proverbial fire arrow, a mortar grenade was fired on Israel Friday night from Gaza. Families in Israeli villages on the border with the southern part of the Gaza Strip were forced to spend shabbat in the shelters when the red alarm code went off.

In response to the mortar attack, the Israeli air force bombed various positions of Hamas in the coastal enclave that night. The terrorist movement, held as a ruling power in the Gaza Strip, was held responsible by Israel for everything that takes place in and from Gaza.

The terrorists, however, were not prevented from doing so by firing a mortar grenade the next evening. The IAF once again resorted to air attacks.

Wednesday evening projectiles from the Gaza Strip were also fired at Israel. Then the attack was claimed by the Salah al Din brigade. Even then, the Israeli Air Force proceeded to bomb Hamas positions.

To prevent further escalation, an Egyptian delegation between Gaza and Israel shuttlet to return the peace. Hamas demands an alleviation of the blockade, an expansion of the fishing zone and the passage of Qatarees money in exchange for stopping attacks and provocations.

At the weekly ministerial meeting, Prime Minister Netanyahu warned Hamas today that the forthcoming elections will not prevent a large-scale military response. "We will do everything we can to restore safety and peace in the area near the Gaza Strip - and in the south in general."

Credits: CIDI