02 januari 2019

​IDF formeert 'Gates of Fire'-bataljon om het Noorden tegen Hezbollah te beschermen - IDF raises ‘Gates of Fire’ battalion to protect North from Hezbollah

Israëlische soldaten tijdens Operation Northern Shield aan de Libanese grens (Foto: IDF) – Israeli troops during Operation Northern Shield at the Lebanese border (Photo: IDF)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het bataljon heeft de afgelopen maand een training gehouden, waarin het een breed scala aan scenario's heeft geoefend die het tijdens een oorlog kan tegenkomen

Bron: JPOST, 1 januari 2019


De regionale IDF-divisie die verantwoordelijk is voor de regio West-Galilea, de Baram brigade, heeft eerder besloten een nieuw bataljon te formeren om de noordelijke gemeenschappen in Israël te beschermen tegen Hezbollah, te midden van de spanningen rond Operation Northern Shield, gestart om Hezbollah-tunnels te detecteren en te vernietigen.

Premier Benjamin Netanyahu zei maandag tijdens een persconferentie, dat Israël’s inspanningen om de tunnels in het Noorden bloot te leggen, het verrassingsplan van Hezbollah voor een volgende oorlog hebben vernietigd. Echter, de IDF bereidt zich al voor op de volgende confrontatie met de sjiitische organisatie en steunt daarbij niet alleen op defensieve tactieken.

Volgens het bericht op de IDF-website heeft het bataljon, dat de naam "Gates of Fire" draagt met nummer 9300, afgelopen maand een trainingsprogramma doorlopen waarin het een breed scala aan scenario's heeft geoefend die het tijdens een oorlog kan tegenkomen. "De oprichting van het bataljon binnen de Baram brigade vormt een belangrijke mijlpaal in de verdediging van de noordgrens van de staat Israël, en is een andere belangrijke stap voor ons om ervoor te zorgen dat het goede het kwade zal overwinnen", zei kolonel Roy Levy, commandant van de Baram brigade, op de website van de IDF.

Volgens Levy is het bataljon geformeerd om tegemoet te komen aan twee hoofddoelen. "De eerste is defensief - we zijn verwikkeld in een oorlog met de tijd. In de afgelopen jaren heeft Hezbollah zijn strijd in Syrië geïntensiveerd, meer geavanceerde wapens verworven en openlijk gezegd dat het van plan is ons grondgebied binnen te vallen", stelde Levy. "We moeten voorbereid zijn op het moment die het zal kiezen om aan te vallen, en we moeten gereed zijn om onszelf te verdedigen en eventueel aan te vallen. We worden geconfronteerd met een vijand die nederzettingen en buitenposten wil aanvallen", voegde Levy eraan toe. "De soldaten moeten snel handelen, Hezbollah verdrijven van het Israëlische grondgebied en zich voorbereiden op de tweede missie - belangrijke gebieden aanvallen en de eerste verdedigingslinie van Hezbollah in Libanon ernstige schade toebrengen".

____________

ENGLISH    

The battalion held a training program during the past month in which it practiced a wide range of scenarios it may encounter during a war

By: JPOST, January 1, 2019


The regional IDF division responsible for the Western Galilee region, the Baram brigade, has decided to establish a new battalion to protect the northern communities in Israel from Hezbollah amid the tensions of Operation Northern Shield, launched to detect and destroy Hezbollah attack tunnels.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday at a press conference Israel's efforts exposing the tunnels in the North has destroyed Hezbollah's surprise plan for the next war. However, the IDF is already preparing for the next confrontation with the Shiite organization and is not merely satisfying itself with defensive tactics.

According to the report on the IDF website, the battalion, which was named "Gates of Fire" and given the number 9300, held a training program during the past month in which it practiced a wide range of scenarios it may encounter during a war. "The establishment of the battalion of Baram constitutes an important milestone in the defense of the northern border of the state of Israel, and another significant step for us to ensure that good will overcome evil”, Col. Roy Levy, commander of the Baram brigade, said on the IDF's website.

According to Levy, the battalion was established to meet two main goals. "The first is defensive - we're engaged in a war with time. In recent years, Hezbollah has intensified its battles in Syria, has acquired more sophisticated weapons, and has openly said that it plans to invade our territory”, Levy elaborated. "We have to be prepared for the time it will choose to attack and be prepared to defend ourselves and attack them in return. We are  facing an enemy that intends to attack  settlements and outposts”, Levy added. "The soldiers will have to act quickly, drive them out from Israeli territory and prepare for the second mission - attacking key areas and severely damaging Hezbollah's first line of defense in Lebanon”.