04 januari 2019

​69 jaar na toetreding verlaat Israël formeel de UNESCO; dat geldt ook voor de VS - 69 years after joining, Israel formally leaves UNESCO; so, too, does the US

Franse Joden dragen Israëlische vlaggen, terwijl ze deelnemen aan een demonstratie tegen de UNESCO, vlakbij het hoofdkantoor van het culturele agentschap in Parijs, 17 juli 2017 (Foto: Serge Attal / Flash90) - French Jews hold Israeli flags, as they take part at a demonstration against UNESCO, near the cultural agency's Paris headquarters, July 17, 2017 (Photo: Serge Attal/Flash90)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De inspanningen van het VN-culturele agentschap om Washington en Jeruzalem te overtuigen, mislukken; 'We willen geen lid zijn van een organisatie die opzettelijk tegen ons optreedt', zegt de Israëlische gezant

Bron: Arutz Sheva, RAPHAEL AHREN, 1 januari 2019


Toen het nieuwe jaar begon, verliet Israël officieel de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ondanks recente pogingen van het hoofd van het agentschap, om zijn politisering en vermeende anti-Israëlbias te bestrijden.

Het vertrek ging in om middernacht in Parijs (01.00 uur in Israël). Ook het vertrek van de VS is op hetzelfde moment van kracht geworden. "UNESCO is een orgaan dat de geschiedenis voortdurend herschrijft, onder meer door de Joodse connectie met Jeruzalem uit te wissen", zei de Israëlische ambassadeur van de VN Danny Danon afgelopen maandag tegen The Times of Israel. "Het is gecorrumpeerd en gemanipuleerd door de vijanden van Israël, en het kiest continu de Joodse staat als enige uit ter veroordeling. We willen geen lid zijn van een organisatie die opzettelijk tegen ons optreedt”.

In oktober 2017, slechts enkele dagen nadat de Amerikaanse regering haar terugtrekking uit de UNESCO aankondigde vanwege onder andere de vermeende obsessie met Israël, verklaarde premier Benjamin Netanyahu dat hij de actie van de VS volgde. "We hopen dat de organisatie haar manier van werken zal veranderen, maar we rekenen hier niet op; daarom mijn voornemen om de organisatie te verlaten en gaan we door met de uitvoering ervan", verklaarde hij een paar dagen later.

Israël is op 16 september 1949 toegetreden tot de UNESCO en is de thuisbasis van zes UNESCO-werelderfgoedlocaties, waaronder Masada, de oude stad van Acre, de Bahai-tempels in Haifa en de 'witte stad' van Tel Aviv. Deze sites blijven op de lijst staan, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem.

Jeruzalem en Washington negeerden de inspanningen van de nieuwe directeur-generaal van het agentschap, Audrey Azoulay, om beide landen hun besluit te heroverwegen, inclusief bemiddelingscompromissen waarbij anti-Israël-resoluties op de lange baan werden geschoven of werden afgezwakt. In oktober nam de raad van bestuur van het agentschap bijvoorbeeld twee kritieke besluiten over Israël, maar deed het op een manier die tegemoet kwam aan enkele kritieken van Jeruzalem. Het culturele agentschap zag zijn manier van optreden als een teken van "goede wil", maar Danon veroordeelde het nog steeds als verder bewijs van de "leugens en vooroordelen" van de organisatie tegen de Joodse staat. De twee teksten over "Bezette Palestina" hadden scherpe kritiek op Israël – op alle fronten de "bezettende macht" genoemd - voor verschillende beleidsmaatregelen ten opzichte van de Palestijnen. Bijvoorbeeld, besluit 28 is diep "betreurt over de lopende militaire ontwikkelingen rond de Gazastrook en hun zware tol van burgerslachtoffers", en verwijst naar het graf van de aartsvaders in de oude stad van Hebron, "een integraal onderdeel van de bezette Palestijnse gebieden". Beslissing 29 zegt dat de uitvoerende raad van UNESCO diep bezorgd is over de schendingen van het Israëlische leger van de Palestijnse universiteiten en scholen en verwees naar de Golanhoogten als bezet Syrisch grondgebied.

Maar in plaats van de beslissingen als een controversiële stemming voor te dragen die nog steeds met hun goedkeuring was aangenomen, schoof de UNESCO de teksten onder in een niet-bindende bijlage die bij consensus werd goedgekeurd, een proces dat Israël in het verleden als een diplomatieke prestatie heeft toegejuicht. In april, nadat twee resoluties op dezelfde manier werden aanvaard als onderdeel van een compromisoplossing, zei Israëls ambassadeur bij UNESCO, dat de sfeer "op een bruiloft" leek.

Azoulay - die het roer van de UNESCO overnam in oktober 2017, enkele uren nadat de VS en Israël hun terugtrekking uit de organisatie aankondigden - prees "de geest van dialoog en het verantwoordelijkheidsgevoel", sprekend over een "trend naar consensus en goodwill”.

In april 2017 was Israëls toenmalige ambassadeur bij UNESCO, Carmel Shama Hacohen, blij met de regeling om anti-Israël resoluties in niet-bindende bijlagen zonder stem te behalen als een belangrijke prestatie in de strijd van de Joodse staat tegen de automatische Arabische meerderheid in internationale organen. "Ik ben meer dan tevreden met de uitkomst", zei hij toen. Shama Hacohen is sindsdien uit Parijs vertrokken en werd gekozen tot burgemeester van Ramat Gan. Hij werd vervangen door een carrière gerichte diplomaat.

In september overwoog Netanyahu een UNESCO-evenement bij te wonen en Azoulay te ontmoeten tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York, maar wees toen verrassend de uitnodiging af, daarbij verwijzend naar de "hardnekkige en flagrante vooroordelen tegen Israël". Volgens berichten heeft Netanyahu zich teruggetrokken uit het evenement omdat hij de VS niet wilde dwarsbomen, die inmiddels niet op goede voet stonden met UNESCO.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kon geen commentaar geven op de terugtrekking van de VS afgelopen maandag, vanwege de shutdown van de regering. Eerder vertelde het departement aan UNESCO-functionarissen, dat de VS voornemens zijn zich met de UNESCO te blijven engageren als een niet-lid "waarnemersstaat" over "niet-gepolitiseerde" kwesties, inclusief de bescherming van werelderfgoedsites, het pleiten voor persvrijheid en het bevorderen van wetenschappelijke samenwerking en educatie. De VS zouden tijdens de UNESCO-directievergaderingen aankomend april mogelijk die status willen aankaarten. De Verenigde Staten hebben zich eerder teruggetrokken uit de UNESCO. De regering Reagan deed dit in 1984 omdat ze het bureau slecht beheerd en coorupt vond en dat het zich liet gebruiken voor het vooruit helpen van Sovjet belangen. De VS werden in 2003 weer lid.

__________

ENGLISH    

UN cultural agency’s efforts to convince Washington and Jerusalem fail; ‘we aren’t going to be a member of an organization that deliberately acts against us', Israeli envoy says

By: Arutz Sheva, RAPHAEL AHREN , January 1, 2019


As the new year began, Israel officially left the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, despite recent efforts by the agency’s head to combat its politicization and alleged anti-Israel bias.

The withdrawal went into effect at midnight Paris time (1 a.m. in Israel). The US departure also took effect at the same time. “UNESCO is a body that continually rewrites history, including by erasing the Jewish connection to Jerusalem", Israel’s Ambassador to the UN Danny Danon told The Times of Israel on Monday. “It is corrupted and manipulated by Israel’s enemies, and continually singles out the only Jewish state for condemnation. We are not going to be a member of an organization that deliberately acts against us".

In October 2017, mere days after the US administration announced its withdrawal from UNESCO due to, among other things, its alleged obsession with Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu declared that he was following the US lead. “We hope that the organization will change its ways but we are not pinning hopes on this; therefore, my directive to leave the organization stands and we will move forward to carry it out", he declared a few days later.

Israel had joined UNESCO on September 16, 1949, and is home to six UNESCO World Heritage Sites, including Masada, the Old City of Acre, the Bahai Temples in Haifa and the “White City” of Tel Aviv. These sites will remain on the list, a spokesperson for the Foreign Ministry in Jerusalem said.

Jerusalem and Washington ignored strenuous efforts by the agency’s new director-general, Audrey Azoulay, to get both countries to reconsider, including brokering compromises that saw anti-Israel resolutions delayed or softened. In October, for instance, the agency’s Executive Board passed two decisions critical of Israel, but did it in a way meant to answer some of Jerusalem’s concerns. The cultural agency celebrated the move as a sign of “goodwill", but Danon still slammed it as further proof of the organization’s “lies and biases” against the Jewish state. The two texts on “Occupied Palestine” sharply criticized Israel — called the “occupying power” throughout — for various policies vis-a-vis the Palestinians. For instance, Decision 28 deeply “deplores the ongoing military developments around the Gaza Strip and their heavy toll of civilian casualties,” and refers to the Tomb of the Patriarchs in the Old City of Hebron “an integral part of the Occupied Palestinian Territory". Decision 29 said UNESCO’s Executive Board is deeply “concerned by the Israeli army violations against Palestinian universities and schools” and referred to the Golan Heights as occupied Syrian territory.

However, rather than put them before a contentious vote that would still have ended with their approval, UNESCO instead shuffled the texts into a non-binding annex which was approved by consensus, a process that Israel has cheered in the past as a diplomatic achievement. In April, after two resolutions were accepted in the same way as part of a compromise solution, Israel’s ambassador to UNESCO said the mood was “like a wedding".

Azoulay — who took over UNESCO’s helm in October 2017, mere hours after the US and Israel announced their withdrawal from the organization — hailed “the spirit of dialogue and the sense of responsibility", speaking of a “trend towards consensus and goodwill".

In April 2017, Israel’s then-ambassador to UNESCO, Carmel Shama Hacohen, celebrated the arrangement to pass anti-Israel resolutions in non-binding annexes without a vote as a major achievement in the Jewish state’s battle against the automatic Arab majority in international bodies. “I’m more than happy with the outcome", he said at the time. Shama Hacohen has since left Paris and was elected mayor of Ramat Gan. He was replaced by a career diplomat.

In September, Netanyahu considered attending a UNESCO event and meeting Azoulay at the UN General Assembly New York, but then surprisingly turned down the invitation, citing the agency’s “persistent and egregious bias against Israel". According to reports, Netanyahu backed out of the event because he did not want to anger the US, which has taken a hard line with UNESCO.

The State Department couldn’t comment on the US withdrawal Monday because of the UA government shutdown. Earlier, the department told UNESCO officials the US intends to stay engaged at UNESCO as a non-member “observer state” on “non-politicized” issues, including the protection of World Heritage sites, advocating for press freedoms and promoting scientific collaboration and education. The US could potentially seek that status during UNESCO Executive Board meetings in April. The United States has pulled out of UNESCO before. The Reagan administration did so in 1984 because it viewed the agency as mismanaged, corrupt and used to advance Soviet interests. The US rejoined in 2003.