04 januari 2019

​Egyptische president: we werken samen met Israël tegen ISIS - Egyptian President: We're working with Israel against ISIS

Abdel Fattah Al-Sisi (Foto: Reuters) - Abdel Fattah Al-Sisi (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi zegt tegen CBS, dat zijn land "een breed scala aan samenwerking" met Israël heeft

Bron: Arutz Sheva, Elad Benari, 4 januari 2019


De Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi bevestigt, dat zijn leger met Israël samenwerkt tegen terroristen in Noord-Sinaï.

Sisi maakte de opmerkingen in een interview met "60 Minutes" van het CBS, dat zondag volledig zal worden uitgezonden en waarvan de fragmenten donderdag zijn vrijgegeven. Op de vraag of deze samenwerking met Israël de grootste ooit is tussen de twee landen, antwoordde hij: "Dat is juist, we hebben een breed scala aan samenwerking met de Israëli's”.

Egypte vecht al meerdere jaren tegen een opstand op het Sinaï-schiereiland. De meeste aanslagen in de regio in deze periode zijn opgeëist door de Sinaï-provincie, een bolwerk van de Egyptische Islamitische Staat (ISIS). In februari startte Egypte de operatie "Sinai 2018" in een poging om het Sinaï-schiereiland van islamitische terroristen te bevrijden.

Het vredesverdrag dat in 1979 tussen Egypte en Israël werd ondertekend, legde strikte beperkingen op aan de Egyptische inzet in de Sinaï en elke Egyptische inval in de Sinaï vereist coördinatie met Israël. In de afgelopen jaren heeft Israël het Egyptische leger met name toegestaan zijn aanwezigheid op het schiereiland meerdere malen te vergroten, omdat het de opstand door het lokale ISIS-bolwerk bestrijdt.

Vorig jaar meldde The New York Times, dat Israël luchtaanvallen heeft uitgevoerd op ISIS-doelen in Noord-Sinaï met Egyptische goedkeuring. Het bericht, dat Amerikaanse en Britse bronnen citeerde, beweerde dat Israëlische vliegtuigen meer dan 100 keer in twee jaar tijd doelen op het Egyptische schiereiland Sinaï hadden aangevallen. De Egyptische militaire woordvoerder ontkende later heftig het bericht, beweerde dat het niet "geloofwaardig" was en voegde eraan toe, dat het Egyptische leger de enige entiteit is die militaire operaties uitvoert in samenwerking met lokale politie-eenheden in bepaalde gebieden in Noord-Sinaï.

Hoewel Egypte het eerste Arabische land was dat in 1979 een vredesverdrag met Israël tekende, is hun band soms formeel koud geweest, en is de politieke elite van Egypte vijandig gebleven tegen elke normalisatie van de banden met Israël. De banden lijken te zijn verbeterd onder Sisi, die in 2013 de macht overnam nadat het leger de islamitische president Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap had verdreven.

Sisi heeft er in het verleden bij Israëli's en Palestijnse Arabieren op aangedrongen om, zoals hij het zegt, een "echte kans" voor vrede aan te grijpen en verwelkomde de vredesovereenkomst van zijn eigen land met Israël. Hij herhaalde zijn oproep voor een hervatting van vredesbesprekingen tussen Israël en de PA in september vorig jaar.

__________

ENGLISH    

Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi tells CBS his country has "a wide range of cooperation" with Israel

By: Arutz Sheva, Elad Benari,January 4, 2019

 

Egyptian President Abdel Fattah Al-Sisi is confirming that his military is working with Israel against terrorists in North Sinai.

Sisi made the comments in an interview with CBS’ “60 Minutes”, which will air in full on Sunday and of which excerpts were released on Thursday. Asked if this cooperation with Israel was the closest ever between the two countries, he responded, "That is correct. We have a wide range of cooperation with the Israelis”.

Egypt has been fighting an insurgency in the Sinai Peninsula for several years. Most of the attacks in the region during this time period have been claimed by the Sinai Province, Egypt's Islamic State (ISIS) affiliate. In February, Egypt launched operation “Sinai 2018” in an effort to rid the Sinai Peninsula of Islamic terrorists.

The peace treaty signed between Egypt and Israel in 1979 imposed strict limitations on Egyptian deployment in the Sinai, and any Egyptian incursion in the Sinai requires coordination with Israel. In recent years Israel has notably permitted the Egyptian military to boost its presence in the peninsula several times as it fights the insurgency by the local ISIS affiliate.

Last year, The New York Times reported that Israel has launched air strikes against ISIS targets in northern Sinai with Egyptian approval. The report, which cited US and British sources, claimed Israeli aircraft attacked targets in Egypt's Sinai Peninsula over 100 times in two years. Egypt’s military spokesperson later vehemently denied the report, insisting it was not “credible” and adding that the Egyptian army is the sole entity that is conducting military operations in co-operation with local police forces in certain areas in North Sinai.

Although Egypt became the first Arab country to sign a peace treaty with Israel in 1979, their ties have been formally cold at times, and Egypt's political elite has remained hostile to any normalization of ties with Israel. Ties appear to have improved under Sisi, who took power in 2013 after the army ousted Islamist President Mohammed Morsi of the Muslim Brotherhood.

Sisi has in the past urged Israelis and Palestinian Arabs to seize what he said was a "real opportunity" for peace and hailed his own country's peace deal with Israel. He repeated his call for a resumption of peace talks between Israel and the PA last September.