04 januari 2019

​Palestijnen worden vandaag de dag ‘fan’ gemaakt van Hitler - Palestinians are today made 'fan' of Hitler

Haj Amin al-Husseini, de grote mufti van Jeruzalem in nazi-Duisland, 1943 (Foto: Kedem Auction House) - Haj Amin al-Husseini, the Grand Mufti of Jerusalem in nazi-Germany, 1943 (Photo: Kedem Auction House)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

“Allah stuurde Hitler om Joden te straffen”

Bron: Haaretz, Brabosh, October 2018


In 2017 werd er een nieuwe veiling catalogus gepubliceerd door het Kedem Auction House die een waardevol historisch item bevatte: zes voorheen onbekende foto's van een bezoek van de mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, aan een kamp in nazi-Duitsland.

De Nationale Bibliotheek van Israël heeft destijds zijn eigen bijdrage geleverd aan het vergroten van het bewustzijn van dit bezoek, toen het een telegram aan Husseini van Heinrich Himmler publiceerde, waarin de SS-chef hem succes toewenste in zijn strijd tegen 'de Joodse indringers'.


In oktober 2018 werd de nazi gerichtheid aangemoedigd onder de Palestijnen, vooral verspreidt door de Palestijnse televisie.

Een prediker op de officiële Palestijnse televisie vertelde, dat Hitler deel uitmaakte van een reeks mensen die door Allah, door de geschiedenis heen, waren gestuurd om Joden te straffen vanwege hun slechte gedrag en om hen een lesje te leren. De prediker onderwees in de preek van afgelopen vrijdag dat, ondanks al deze straffen, de Joden ‘niets hebben geleerd van de gebeurtenissen in de geschiedenis’ en zij hun slechte gewoonten blijven volgen.

“De Joden verdienen hun straf”, verzekerde hij zijn toehoorders. “Hun mentaliteit is er één van arrogantie superioriteit ten opzichte van andere mensen. Joden zijn van plan en systematisch bezig om oorlogen en ruzies in de hele wereld aan te stichten. Vanwege dit gedrag zijn de Joden gestraft. Eerst stuurde Allah de Babylonische Nebukadnezar om de Eerste Tempel te vernietigen, daarna stuurde hij de Romeinse Titus om de Tweede Tempel te vernietigen en vervolgens Hitler en de koningen van Europa om de Joden uit te roeien. En toch leerden de Joden hun les niet”.

De rede van vrijdag 19 oktober 2018 werd rechtstreeks uitgezonden op de Palestijnse nationale TV, de Palestinian Authority TV (PA -TV). Hieronder de letterlijke tekst en beelden:

“Ga over de hele aarde en observeer hoe het einde was van degenen die ontkenden. De bezettingsregering heeft niets geleerd van de geschiedenis, van de corruptie van de Kinderen van Israël de eerste en de tweede keer. Het heeft niets geleerd, zij (de Joden) leerden niet van wat Nebukadnezar met hen deed, zij leerden niet van wat Titus, de grote Romeinse leider, met hen deed, zij leerden niet van wat Hitler met hen deed en de koningen van Europa en Spanje – zij hebben niets geleerd. Ze bleven zich op dezelfde manier gedragen: de mentaliteit van arrogantie tegenover andere mensen. De mentaliteit van superioriteit ten opzichte van andere mensen. De mentaliteit van afzondering, de mentaliteit van vestiging. Deze mentaliteit, een ideologie van plannen en systematisch werken om oorlogen en conflicten in de hele wereld aan te stichten. Die (Joden) hebben niets geleerd van de gebeurtenissen in de geschiedenis”.

Video: alleen Engels

(Video: Brabosh)

____________

ENGLISH

"Allah sent Hitler to punish Jews"

By: Haaretz, Brabosh, October 2018


In 2017 a new auction catalog was published by the Kedem Auction House which contained a valuable historical item: six previously unknown photographs of a visit by the mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, to a camp in nazi-Germany.

At the time, the National Library of Israel made its own contribution to raising awareness of this visit when it published a telegram to Husseini from Heinrich Himmler in which the SS chief wished him success in his battle against “the Jewish invaders".


In October 2018, the nazi orientation is encouraged among the Palestinians, mainly spread by Palestinian television.

A preacher on official Palestinian television said that Hitler was part of a series of people, sent by Allah throughout history to punish Jews for their bad behavior and to teach them a lesson. The preacher taught in Friday's sermon that despite all these punishments, the Jews "learned nothing from the events of history" and continued to follow their bad habits.

"The Jews deserve their punishment", he assured his listeners. "Their mentality is one of arrogance superiority to other people. Jews are planning and systematically working to incite wars and quarrels around the world. Because of this behaviour, the Jews have been punished. First Allah sent the Babylonian Nebuchadnezzar to destroy the First Temple, then he sent the Roman Titus to destroy the Second Temple and then Hitler and the kings of Europe to exterminate the Jews. And yet the Jews still did not learn their lesson".

The speech of Friday, October 19, 2018 was broadcasted live on the Palestinian national TV-station, the Palestinian Authority TV (PA-TV). Below the literal text and images:

"Go over the whole earth and observe what the end was of those who denied. The occupation government has learned nothing from history, from the corruption of the Children of Israel the first and second time. It did not learn anything, they (the Jews) did not learn what Nebuchadnezzar did to them, they did not learn from what Titus, the great Roman leader, did with them, they did not learn from what Hitler did to them and the kings of Europe and Spain - they have learned nothing. They continued to behave in the same way: the mentality of arrogance towards other people. The mentality of superiority towards other people. The mentality of seclusion, the mentality of establishment. This mentality, an ideology of planning and working systematically to start wars and conflicts around the world. Those (Jews) have learned nothing from the events in history".


(Video: Brabosh)