06 januari 2019

​De Israëlische gevangenisnormen worden verlaagd om terrorisme te ontmoedigen - Israeli prison standards to be lowered in effort to deter terrorism

Maasiyahu gevangenis (Foto: Nir Kafri) - Maasiyahu prison (Photo: Nir Kafri)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Het feest is voorbij", zei Gilad Erdan, minister van Strategische Zaken en Openbare veiligheid, tijdens een persconferentie

Bron: JERUSALEM POST STAFF, 2 januari 2019


Israël zal de omstandigheden in de gevangenis voor terroristen verzwaren door ze zo rigide mogelijk te maken, met inachtneming van het internationaal recht, in een poging om te voorkomen dat potentiële terroristen gewelddadigheden gaan plegen tegen Israëliërs.

"We zullen ons niet laten vermurwen door dreigementen en hongerstakingen", zei minister van Strategische Zaken en Openbare veiligheid, Gilad Erdan, afgelopen woensdag tijdens een persconferentie. "Het rigide maken van de omstandigheden in de gevangenis voor de terroristen is noodzakelijk, zowel om afschrikking te creëren als om onze morele plicht t.o.v. terreur tegen slachtoffers en hun families te vervullen".

Erdan legde uit dat terreur en criminele gevangenen ieder op een andere manier behandeld moeten gaan worden. "Als het gaat om terreurgevangenen, werkt één van de hoofddoelen van gevangenschap, rehabilitatie, niet omdat deze gevangenen doordrenkt zijn met een terroristische ideologie, waardoor ze geen spijt hebben van hun daden", zei Erdan.

Gevangenen van rivaliserende Hamas- en Fatah-facties zullen niet langer gescheiden worden in Israëlische gevangenissen, ondanks de spanningen tussen de groepen. "Het feest is voorbij", zei hij op de persconferentie.

Zeven maanden geleden richtte Erdan een commissie op om vast te stellen, welke stappen Israël zou kunnen nemen om de omstandigheden in de gevangenis zwaarder te maken voor degenen die terroristische activiteiten plegen. Hij besloot om volledig aan de aanbevelingen te voldoen. Enkele van de aanbevelingen zijn onder meer het verminderen van het waterverbruik voor gevangenen, het verminderen van de toewijzing van potentiële kantines in de gevangenis en het mengen van Hamas- en Fatah-gevangenen in dezelfde vleugel. "Veroordeelde terroristen zetten de waterkranen vaak op elk moment van de dag open als een daad van verzet tegen de staat", zegt Erdan, "wat soms betekent dat een Palestijnse terrorist in de gevangenis vijf keer meer water verspilt dan een Israëlische burger".

Erdan merkte op dat veroordeelde terroristen momenteel het recht hebben om voor zichzelf te koken, een situatie waarvan hij toegeeft, dat het hen in staat stelt te genieten van voedsel dat "in zekere zin superieur" is aan de maaltijden die worden gegeven aan criminele gevangenen. De nieuwe regelgeving zal daar een einde aan maken.

De Palestijnse Autoriteit heeft herhaaldelijk gezworen om door te gaan met het betalen van terroristen die gevangen zijn gezet door Israël.

__________

ENGLISH    

“The party is over”, Public Security Minister Gilad Erdan said at a press conference

By: JERUSALEM POST STAFF, January 2, 2019


Israel will lower the prison conditions for terrorists to make them as rigid as possible while still respecting international law, in an effort to deter would-be terrorists from committing acts of violence against Israelis. 

"We will not be deterred by threats and hunger strikes”, Strategic Affairs and Public Security Minister Gilad Erdan announced on Wednesday at a press conference. "Making the terrorists' conditions worse is necessary both to create deterrence and to fulfill our moral duty to terror victims and their families”.

Erdan explained that security and criminal prisoners should be treated differently. "When it comes to security prisoners, one of the main goals of imprisonment, rehabilitation, does not exist because prisoners are infused with a terrorist ideology that does not regret their actions”, Erdan said.

Prisoners from rival Hamas and Fatah factions will no longer be separated in Israeli jails, despite tensions between the groups. “The party is over”, he said at the press conference.

Seven months ago, Erdan set up a committee to determine what steps Israel could take to make incarceration conditions harsher for those who committed acts of terrorism. He decided to fully comply with the recommendations. Some of the recommendations include reducing water consumption for prisoners, cutting potential canteen allotment in prison and mixing Hamas and Fatah prisoners in the same wing. “Convicted terrorists often keep the water faucets open at all times of the day as an act of defiance against the state”, Erdan said, “which at times means a Palestinian terrorist in prison wastes as five times more water than an Israeli citizen”.

Erdan noted that convicted terrorists currently enjoy the right of cooking for themselves, a situation he admitted allows them to enjoy food that is "in some ways superior" to the meals given to criminal inmates. The new regulations will put an end to that.  

The Palestinian Authority has repeatedly vowed to continue paying security prisoners jailed by Israel.