07 januari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 19. Borduren en weven in Negev woestijn - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 19. Negev desert embroidery and weaving

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 19: Borduur- en weefwerk in de Negev woestijn

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Borduur- en weefwerk in de Negev woestijn

Traditioneel handwerk van de Bedoeïnen is uitgegroeid tot een officiële toeristische attractie en een succesvolle industrie voor haar vrouwelijke handwerkslieden (Foto: JerusalemOnline)


Oorspronkelijk opgezet om de financiën en de positie van bedoeïenenvrouwen te verbeteren door hun handwerk meer beschikbaar te maken voor de  verkoop, zijn de Negev Woestijn Borduurwerk- en Weefprogramma's officieel tot toeristische attracties verklaard, waardoor een voorheen kleine branche van de kunstnijverheid een volledig erfgoed gebeuren is geworden.

Geconcentreerd rond de nederzetting Lakiya bij Be'er-Sheva in Israël, worden zowel de weef- als borduurambachten volledig tentoongespreid zodat bezoekers het gade kunnen slaan. Met behulp van traditionele patronen en methoden geeft de borduurkunst uit de woestijn, de bedoeïenenvrouwen de gelegenheid om zich in hun eigen huis op hun ambacht toe te leggen, alwaar bezoekers het werk kunnen zien als het in wording is. Het proces is al generaties lang door heel hun families doorgegeven en de vrouwen bieden nu ook workshops aan voor iedereen die belangstelling heeft voor het leren van het oude handwerk. De borduurkunst brengt van alles voort, van portemonnees tot kleding en wandkleden en de opbrengst van de kunstnijverheid komt weer rechtstreeks bij de vrouwen terecht.

Het tentoongespreide woestijnweven is een kunstnijverheid op veel grotere schaal. Met het vervaardigen van kleding, tapijten, karpetten en kussens, heeft de facililteit voor het woestijnweven een meer landelijke industriële aard. Nog steeds wordt er gebruik gemaakt van traditionele methoden, eenvoudigweg met behulp van grotere gereedschappen. Voor het woestijnweefproces worden kleurstoffen, geïmporteerd uit Groot-Brittannië, gebruikt en doek gesponnen van kameel-, geiten- en schapenhaar. De producten zijn gedecoreerd met de onmiskenbare strepen en ruitjes van de bedoeïenenstijl.

Gezien de veronderstelde ongelijkheid van kansen voor vrouwen als kostwinners in de bedoeïenengemeenschap, zijn de borduur- en weeflocaties in de Negev-woestijn op-en-top een oase van gelijkheid.

_____________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 19: Negev desert embroidery and weaving

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Negev desert embroidery and weaving

Traditional Bedouin crafting has become an official tourist site and successful industry for its female craftspeople (Photo: JerusalemOnline)


Originally established to improve the finances and position of Bedouin women by making their crafts more commercially available, the Negev Desert Embroidery and Weaving programs have become officially declared tourist sites, turning a formerly small trading craft into a full-blown heritage site.

Centered around the settlement of Lakiya near Be’er-Sheva, Israel, both the weaving and embroidery crafts are on full display for visitors to observe. Using traditional patterns and methods, the desert embroidery gives the Bedouin women of the area the opportunity to ply their craft right in their own homes where visitors can come to see the work as it is in process. The process has been handed down throughout their families for generations and the women also now provide workshops for anyone interested in learning the ancient trade. The embroidery produces everything from purses to clothing to wall hangings putting the proceeds of the craft right back into the women’s pockets.

The desert weaving on display is a much larger scale craft. Producing clothing, rugs, carpets, and cushions, the desert weaving facility has a more rural industrial quality. Still employing traditional methods, simply using larger tools, the desert weaving process uses dyes imported from Britain and cloth spun from camel, goat, and sheep hair. the products are decorated in the undeniable stripes and checks of the Bedouin style.

Given the assumed disparity of opportunity for women as breadwinners in the Bedouin society, the Negev Desert Embroidery and Weaving sites are quite the oasis’ of equality.