08 januari 2019

​Van Heil Hitler tot Am Yisrael Chai: de nazi die een Jood werd - From Heil Hitler to Am Yisrael Chai: the Nazi who became a Jew

Lutz Langer (Foto: Jewish News) - Lutz Langer (Photo: Jewish News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De opnieuw gevormde neo-nazi uit Duitsland, Lutz Langer, liet zijn extreem-rechtse verleden achter zich tijdens een tienjarige reis naar het Jodendom

Bron: Jewish News, 2 januari 2019


Een gereformeerde neo-nazi uit Duitsland, Lutz genaamd, die ooit vrienden begroette met de zin 'Heil Hitler' heeft zich na een reis van tien jaar via Londen en Kabbalah geopenbaard als een Kippah dragende Jood die Yonatan heet.

Lutz Langer, die SS-soldaten prees en droomde van het vernietigen van de "Joodse overheersing", want hij geloofde dat Joden heimelijk de wereld beheersten, onthulde zijn verhaal vorige week in een interview met KAN Evening News. De man, die zichzelf nu Yonatan noemt, bidt terwijl hij tefillin draagt en dompelt zichzelf in een ijskoud meer, nadat hij als tiener geradicaliseerd is door een nazi-steunende karate-instructeur die beschuldigende nazi-muziek afspeelde.

Zijn weg naar herstel begon tien jaar geleden in Kabbalah in Berlijn. Hij besloot de stad te verlaten om afstand te nemen van zijn verleden en verhuisde naar Londen, studeerde en werkte in het plaatselijke Kabbalah-centrum. Hij begon ook zijn bekering daar en onderging de Brit Mila in Londen.

In een speciaal interview met KAN's Antonia Yamin liet hij haar de video's zien die hij altijd bekeek, waarin men werd gemotiveerd om bommen op Israël te gooien en uitleg gaven over de nazi-ideologie, die de Joden zag als "de ultieme vijand om volledig vernietigd te worden".

Hij lichtte ook de mening van zijn voormalige kameraden over de Holocaust toe en zei: "Sommigen benaderen het wetenschappelijk, waarbij ze zichzelf afvroegen hoe lang het duurt voordat een lichaam in een oven verbrand is, en hoe lang zou het duren om zes miljoen Joden te verbranden; in termen van tijd, is dat gewoon onmogelijk. Anderen zeggen alleen dat het legitiem was, dat er een wet was, dat er een reden was waarom ze het moesten doen. Ik was één van degenen die dachten dat het goed was”.

Hij zei dat zijn herstel begon toen hij droomde van het woord 'Kabbalah' en wakker werd om daarna te onderzoeken wat het betekende. Later onderging hij een bekeringsperiode van drie jaar, waaronder een besnijdenis, 18 maanden geleden. Hezi Nathaniel, een Israëliër die in Berlijn woont, zei dat Yonatan zijn vriend is geworden en voegde eraan toe: "Het klikte heel erg snel met hem. Ik veroordeel hem niet naar de persoon die hij is geweest”.

Video: interview alleen in Engels

(Video: Jewish News)

____________

ENGLISH

Reformed neo-Nazi from Germany, Lutz Langer, left his far-right past behind him during a ten-year journey to Judaism

By: Jewish news, January 2, 2019


A reformed neo-Nazi from Germany called Lutz who once greeted friends with the phrase “Heil Hitler” has emerged as a kippah-wearing Jew called Yonatan after a ten-year journey via London and Kabbalah.

Lutz Langer, who praised SS soldiers and dreamed of destroying “Jewish domination” as per his belief that Jews secretly controlled the world, revealed his story last week in an interview with KAN Evening News. The man, who now calls himself Yonatan, prays wearing tefillin and immerses himself in a freezing lake, said he was radicalised as a teenager by a Nazi-supporting karate instructor who played his young charges Nazi music.

His road to recovery began with Kabbalah ten years ago in Berlin. He decided to leave the city to distance himself from his past and moved to London, studying and worked at the local Kabbalah centre. He also started his conversion there and did the Brith Mila in London.

In a special interview with KAN’s Antonia Yamin, he showed her the videos he used to watch, include those urging “bombs on Israel", explaining that the Nazi ideology saw Jews as “the ultimate enemy to be completely destroyed”.

He also explained his former comrades’ views on the Holocaust, saying: “Some approach it scientifically, asking how long does it take for a body to burn in an oven, and how long would it take to burn six million Jews. In terms of time, it’s just impossible. Others just say that it was legitimate, that there was a law, there was a reason why they had to do it. I was one of those who thought it was alright".

He said his recovery began when he dreamt of the word ‘Kabbalah’ and woke up to see what it meant. He later undertook a three-year conversion, including being circumcised 18 months ago. Hezi Nathaniel, an Israeli living in Berlin, said Yonatan became his friend, adding: “I connected with him very quickly. I don’t judge him according to what he used to be".


(Video: Jewish News)