08 januari 2019

​Israëlische onderzoekers ontwikkelen revolutionaire oogdruppels die mogelijk een bril kunnen vervangen - Israeli researchers develop revolutionary eye drops that could replace glasses

De drie onderzoekers achter de nanodruppels (van links naar rechts), Dr. David Smadja, prof. Zeev Zalevsky en prof. Jean-Paul Moshe Lellouche (Foto: NoCamels) - The three researchers behind the nanodrops (from left to right), Dr. David Smadja, Prof. Zeev Zalevsky and Prof. Jean-Paul Moshe Lellouche (Photo: NoCamels)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Onderzoekers van het Shaare Zedek Medisch Centrum en de Bar Ilan University werken samen met investeerders om $1 miljoen bijeen te brengen om onderzoek en ontwikkeling te financieren voor oogdruppels, waarvan ze zeggen dat ze breking gerelateerde visieproblemen kunnen corrigeren, waardoor brillen mogelijk overbodig raken

Bron: NoCamels, Noam Goldberg, 1 januari 2019


De ontwikkeling van de oogdruppels, genaamd "nanodrops", werd voor het eerst aangekondigd in maart 2018 door Dr. David Smadja, een onderzoeksmedewerker bij Bar-Ilan University’s Institute of Nanotechnology and Advanced Materials (BINA) en het hoofd van de Ophthalmology Research Unit bij Shaare Zedek. Smajda leidde een team van oogartsen die aan de oplossing werkten, waaronder professor Zeev Zalevsky van Bar Ilan’s Kofkin Faculty of Engineering en Professor Jean-Paul Moshe Lellouche van de Department of Chemistry van BINA.

De oogdruppels zijn gemaakt van een synthetische oplossing van nanodeeltjes en hebben een groot potentieel om hoornvliesgerelateerde visusproblemen op te lossen. In de eerste ronde dierproeven van het team in maart werden de nanodruppels op de cornea's van varkens aangebracht en werd er met succes twee soorten brekingsfouten gecorrigeerd: myopie (bijziendheid) en presbyopie (verziendheid meestal veroorzaakt door veroudering). "In deze eerste bioactiviteitstests hebben we aangetoond dat deze druppels ongelooflijk effectief zijn", vertelt Lellouche tegen NoCamels.

De inspiratie voor de oogdruppels kwam van Dr. Smadja die jaren last had van hoofdpijn, veroorzaakt door langere tijd achter zijn computer te werken. Hij wist dat hij een kleine visuele correctie nodig had, maar zijn keuzes waren beperkt. "Mijn correctie was zo klein dat ik niet in aanmerking kwam voor laserbehandeling", vertelt Smadja aan NoCamels. "Mijn opties in die tijd waren of een bril of contactlenzen dragen". Dr. Smadja erkende dat de standaardoplossingen voor visuele correctie, droge ogen niet konden genezen, een symptoom dat veel voorkomt onder schermgebruikers, en besloot om een beter alternatief te creëren: "Ik dacht: waarom geen oogdruppels ontwikkelen die mijn zicht kunnen corrigeren via een brekingsindex?”

Het team is van plan de druppels op levende konijnen dit jaar verder te testen, voordat ze overgaan op proeven met mensen in 2020. Tijdens deze proeven zullen de onderzoekers de druppels op proefpersonen testen met "elk type brekingsfout dat binnen het bereik van de nanodruppels valt”, aldus Dr. Smadja, want het doel is om verschillende soorten refractieafwijkingen te corrigeren. "Uiteindelijk zijn we van plan oogdruppels te hebben voor myopie (bijziendheid) en voor hypermetropie (verziendheid)", voegt hij eraan toe.

Ze gaan ook in op de resterende problemen met betrekking tot de functionaliteit van de druppels. "Ten eerste, hoewel de cornea's van de varkens erg dicht bij het menselijk oog liggen, hebben we geen feedback over de tijdsduur van het effect", legt Dr. Smadja uit. Naar schatting zullen gebruikers van de druppels gedurende minimaal twee of drie dagen visuele correctie ervaren, wat het team hoopt te verifiëren aan de hand van de verbale feedback van de proefpersonen. Dr. Smadja voegt eraan toe dat de proeven bij mensen ook de mogelijkheid bieden om de nanodruppels te testen ten opzichte van de alternatieven: "We willen de druppels vergelijken met een bril en dat kunnen we niet met dieren doen".

De onderzoekers werken momenteel samen met hun team van investeerders aan een biotech-startup rond de nanodrops. Ze zijn van plan om hun uitvinding via dit bedrijf te promoten met de verwachting, dat het product in de zomer van 2020 op de markt zal zijn. Smadja zegt dat het team van plan is de druppels tegen een concurrerende prijs te verkopen - ergens tussen de prijs van een bril en de prijs van contactlenzen. "Het idee is niet om een product te maken dat veel duurder zal zijn dan de alternatieven", legt hij uit.

Naast de nanodrops zelf, ontwikkelen de onderzoekers een klein, smartphone-compatibel laserapparaat waarmee patiënten met behulp van een mobiele applicatie, de druppels eenvoudig thuis kunnen aanbrengen. "Zodra u uw recept hebt, voert u het aantal druppels in een berekeningssoftware die we hebben ontwikkeld in, waarna we specifieke patronen matchen met uw aantal. De laser markeert pijnloos een klein vlekje en etst een patroon op de hoek van het hoornvlies", legt Smadja uit. Nadat een patroon is geëtst, brengt de patiënt de druppels op het oog aan en de nanodeeltjes in de druppels activeren het patroon. Dr. Smadja benadrukt dat "de laser waar we het over hebben niet hetzelfde is als de laser die wordt gebruikt voor gecompliceerde optische procedures", en dat het toepassingsproces dat ogenschijnlijk gecompliceerd lijkt, eenvoudig en niet-invasief is.

Hoewel de marktstrategie nog moet worden afgerond, zijn de onderzoekers van plan om de consumentenervaring rond de nanodrops te onderscheiden van het vaak gecompliceerde proces van het kopen van een bril of contactlenzen. "Deze nanodruppels hoeven niet te worden gepersonaliseerd", zegt professor Lellouche. "Het verschil tussen mensen uit zich in het patroon dat overeenkomt met hun voorgeschreven aantal druppels, dat alleen een rol speelt in het proces van het toedienen", legt Dr. Smadja uit

___________

ENGLISH    

Researchers from Shaare Zedek Medical Center and Bar Ilan University are working with investors to raise $1 million to fund research and development for eye drops they say can correct refractive-related vision problems, thereby potentially making eyeglasses obsolete

By: NoCamels, Noam Goldberg, January 1, 2019


The development of the eye drops, dubbed “nanodrops”, was first announced in March 2018 by Dr. David Smadja, a research associate at Bar-Ilan University’s Institute of Nanotechnology and Advanced Materials (BINA) and the Head of the Ophthalmology Research Unit at Shaare Zedek. Smajda led a team of ophthalmologists working on the solution, including Professor Zeev Zalevsky of Bar Ilan’s Kofkin Faculty of Engineering and Professor Jean-Paul Moshe Lellouche of the Department of Chemistry at BINA.

Made up of a synthetic nanoparticle solution, the eye drops have shown great potential to solve cornea-related vision issues. In the team’s first round of animal trials in March, the nanodrops were applied to pigs’ corneas and successfully corrected two kinds of refractive errors: myopia (near-sightedness) and presbyopia (far-sightedness typically caused by aging). “In these first bio-activity tests, we demonstrated that these drops are incredibly effective”, Lellouche tells NoCamels.

The inspiration for the eye drops came from Dr. Smadja who suffered from headaches for years from working at his computer for long periods of time. He knew he needed a small visual correction, but his choices were limited. “My correction was so small that I was not eligible for any laser operation”, Smadja tells NoCamels. “My options at the time were either wearing glasses or wearing contact lenses”. Dr. Smadja recognized that the standard solutions for visual correction failed to cure dry eyes, a symptom common among screen users, and decided to create a better alternative: “I thought, why not make eye drops that could correct my vision with a refractive index?”

The team plans to further test the drops on live rabbits this year, before moving on to human trials in 2020. During these trials, the researchers will test the drops on subjects with “any type of refractive error that enter into the scope of the nanodrops,” Dr. Smadja describes, for the aim is to correct different kinds of refractive errors. “In the end, we plan to have eye drops for myopia (nearsightedness) and for hyperopia (farsightedness)”, he adds.

They will also address remaining issues regarding the functionality of the drops. “First, even though the pigs’ corneas are very close to the human eye, we don’t have any feedback in terms of how long the effect will last”, Dr. Smadja explains. It is estimated that users of the drops will experience visual correction for at least two to three days, which the team hopes to verify using the subjects’ verbal feedback. Dr. Smadja adds that the human trials also provide the opportunity to test the nanodrops against the alternatives: “We want to compare the drops against glasses, and we can’t quite do that with animals”.

The researchers are currently working with their team of investors to build a biotech startup around the nanodrops. They plan to promote their invention through this company with the expectation of placing the product on the market by the summer of 2020. Smadja says the team intends to sell the drops at a competitive price – somewhere between the price of eyeglasses and the price of contacts. “The idea is not to create a product that will be much more expensive than its alternatives”, he explains.

In addition to the nanodrops themselves, the researchers are developing a small, smartphone-compatible laser device that will allow patients to easily apply the drops at home using a mobile application. “Once you have your prescription, you enter this number into a computation software that we developed, and we match specific patterns to your number. The laser painlessly marks a tiny spot and etches a pattern on the corner of the cornea”, Smadja explains. After a pattern has been etched, the patient applies the drops to the eye, and the nanoparticles inside the drops activate the pattern. Dr. Smadja stresses that “the laser we are talking about is not like the laser used for complicated optical procedures”, and that the application process, while seemingly complicated, is simple and non-invasive.

Although they have yet to finalize a market strategy, the researchers plan to differentiate the consumer experience surrounding the nanodrops from the often-complicated process of buying glasses or contact lenses. “These nanodrops do not need to be personalized”, says Professor Lellouche. “The difference between people will be the pattern corresponding to their prescribed number, which will only be reflected in the application process”, Dr. Smadja explains.