08 januari 2019

​Hebreeuwse professor spreekt in Amsterdam over hoe Israël Palestijnse kinderen gebruikt - Hebrew professor to give talk in Amsterdam on Israel using Palestinian kids

Nadera Shalhoub-Kevorkian van the Hebrew University (Foto: Palestine.mei.columbia.edu) - Nadera Shalhoub-Kevorkian of the Hebrew University (Photo: Palestine.mei.columbia.edu)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De professor zal een lezing geven, "Technologies of violence at Damascus Gate", in Amsterdam op 22 januari

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, 8 januari 2019


Een professor aan de Hebreeuwse universiteit ligt onder vuur voor haar lezing 'Technologies of Violence at the Damascus Gate’, tijdens een bezoek later deze maand in Amsterdam.

Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian is de Lawrence D. Biele leerstoel aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van het Institute of Criminology and the School of Social Work and Public Welfare aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Volgens de aankondiging van het evenement, zal Shalhoub-Kevorkian brieven openbaren, die zijn geschreven door Oost-Jeruzalem-kinderen, over de impact van Israëls veiligheidsbeleid ten aanzien van de Palestijnen in de stad.

"Door hun brieven zal ze onthullen hoe ondervragingen, gevangenneming, foltering en doden kan worden gebruikt als een laboratorium voor landen, wapenbedrijven en veiligheidsdiensten, om hun technologieën als 'bewezen ingrepen' te promoten”, aldus de aankondiging van het evenement voor de conferentie die wordt gehouden op 22 januari. "Door de eigen stem van de kinderen zal zij de rechten van Palestijnse kinderen op het gebied van veiligheid en beveiliging benadrukken en hoe de 'veiligheidsindustrie' van Israël hun leven en lichaam gebruikt om macht/kennis te verkopen”, vervolgde de aankondiging, eraan toevoegend dat "het markeren van lichamen en levens van kinderen wordt aangemerkt als wegwerpbaar, wier lichamen worden gebruikt om kennis over te dragen en om technologieën voor geweld op de markt te brengen”.

De Hebreeuwse Universiteit vertelde The Jerusalem Post dat de universiteit de reis van de professor naar Amsterdam niet financierde, noch was het betrokken bij haar beslissing om daar te spreken, en de professor had opgemerkt dat ze "de uitnodiging om te spreken op de conferentie had geaccepteerd omdat dit in haar eigen tijd zou plaatsvinden en de kosten voor haar eigen rekening waren”.

Matan Peleg, CEO van Im Tirtzu, noemde de lezing een 'schande'. 'Het is een schande dat Shalhoub-Kevorkian - wiens salaris wordt betaald door de Israëlische belastingbetaler - de vrije hand krijgt om Israël te belasteren en het vuur van BDS aan te wakkeren”, zei hij. "Het lijkt erop dat er elke week weer een ander voorbeeld van anti-zionisme aan de Hebreeuwse Universiteit zich openbaart”, vervolgde Peleg, "wat helaas niet verrassend is, gezien de toelage voor anti-Israël-activiteiten om op de campus te verblijven, inclusief het aanzetten tot protesten tegen de IDF, vernederen van Hatikvah bij afstudeerceremonies en het houden van vooringenomen conferenties vol met extreem-linkse sprekers. De universiteit moet onmiddellijk actie ondernemen tegen dit schadelijke fenomeen. Het is overduidelijk wat hier aan de hand is”, voegde Peleg eraan toe.

De conferentie wordt georganiseerd door de Faculty for Israeli-Palestinian Peace (FFIPP), Gate48 en Palestine Link.

  • FFIPP beschrijft zichzelf als een groep die 'gegrondvest is in het internationale recht' en 'tegen het concept en proces van normalisatie met Israël is’ en ‘erkent dat er geen vrede kan zijn zonder inhoudelijke gerechtigheid’.
  • Gate48 is een groep Israëliërs die in Nederland woont 'en die zich verzet tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en oproept tot beëindiging ervan'. Op zijn website benadrukt de groep dat degenen die kritiek uiten op het Israëlische beleid gerechtvaardigd zijn, omdat het "niet hetzelfde is als anti-Israël zijn”.
  • Palestine Link beschrijft zichzelf als het verstrekken van “kennis uit de eerste hand van sociaal-economische, historische, culturele en politieke ontwikkelingen in Palestina en de regio, evenals het Nederlandse en Europese buitenlandbeleid in het Midden-Oosten”.

Dezelfde faculteit krijgt scherpe kritiek nadat een andere professor naar verluidt een vrouwelijke IDF-soldaat heeft berispt voor het dragen van haar uniform in de collegezaal. Volgens berichten van Hebreeuwse media, werd Carola Hilfrich van het General and Comparative Literature Department vastgelegd op video tijdens eenberisping van de studente. Op de video hoor je Hilfrich zeggen: "Je kunt niet zo naïef zijn om te verwachten, hier in uniform te verschijnen en vervolgens als burger te worden behandeld". De studente antwoordde: "Ik dien en verdedig het land. Stoort het iemand dat ik in mijn uniform in de collegezaal zit?" In een bericht van Haaretz werd echter beweerd, dat de studente de genoemde discussie met Hilfrich had geïnitieerd, en dat er tussen de twee geen ruzie had plaatsgevonden tijdens het college.

Dinsdag demonstreerden ongeveer 200 mensen bij de universiteit ten gunste van Hilfrich die vanwege levensbedreigingen na het incident, geen les meer geeft. Vorige week werd een demonstratie georganiseerd door de rechtse NGO Im Tirtzu, waarbij tientallen studenten protesteerden in het voordeel van de studente, met borden waarop stond "Einde morele achteruitgang" en "Einde inlevering van onze waarden".

____________

ENGLISH    

The professor will give a talk, "Technologies of Violence at Damascus Gate”, in Amsterdam on January 22nd

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM , January 8, 2019


Another Hebrew University professor is under fire for her upcoming speech at a lecture later this month in Amsterdam titled “Technologies of Violence at the Damascus Gate".

Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian is the Lawrence D. Biele Chair in Law at the Faculty of Law-Institute of Criminology and the School of Social Work and Public Welfare at the Hebrew University of Jerusalem.

According to the event description, Shalhoub-Kevorkian will share letters written by east Jerusalem children about the impact of Israel’s security policy against Palestinians in the city.

“Through their letters she will reveal how surveying, imprisoning, torturing and killing can be used as a laboratory for states, arms companies, and security agencies to market their technologies as ‘combat proven’”, read the event description for the conference which will be held on January 22. “Through the children’s own voices she will highlight the rights of Palestinian children to safety and security and how Israel’s ‘security’ industry uses their life and bodies to sell power/knowledge”, the description continued, adding that “the marking of children’s bodies and lives casts them as disposable others, whose bodies are used to transfer knowledge and to market technologies of violence”.

Hebrew University told The Jerusalem Post that the university didn’t fund the professor’s trip to Amsterdam nor was it involved in her decision to speak there, noting that she “accepted an invitation to speak at the conference on her own time and on her own dime".

Matan Peleg, CEO of Im Tirtzu called the lecture a “disgrace". “It’s a disgrace that Shalhoub-Kevorkian – whose salary is paid for by the Israeli taxpayer – is given free rein to slander Israel and fuel the fires of BDS", he said. “It seems that every week there is another instance of anti-Zionism at Hebrew University", continued Peleg, "which is unfortunately unsurprising given the administration’s allowance for anti-Israel activity to fester on its campus, including inciting protests against the IDF, nixing Hatikvah at graduation ceremonies, and holding biased conferences replete with far-Left speakers. The university must immediately take action against this harmful phenomenon. The writing is on the wall", added Peleg.

The conference is being organized by the Faculty for Israeli-Palestinian Peace (FFIPP), Gate48 and Palestine Link.

  • FFIPP describes itself as a group that is “grounded in International Law” and stands “against the concept and process of normalization with Israel and acknowledges that there can be no peace without substantive justice".
  • Gate48 is a group of Israelis living in the Netherlands “who oppose the occupation of the Palestinian territories and call for its end". On its website the group stresses that those who criticize Israeli policy are justified, since it “is not the same a being anti-Israel".
  • Palestine Link describes itself as providing “first hand knowledge in socio-economic, historical, cultural and political developments in Palestine and in the region, as well as the Dutch and European foreign policy on the Middle East".

The same faculty is facing sharp criticism after another professor was reportedly filmed reprimanding a female IDF soldier for wearing her uniform to class. According to reports by Hebrew-language media, Carola Hilfrich, of the General and Comparative Literature Department, was caught on video scolding the student. Hilfrich was heard saying “You can’t be naive and be here in uniform and ask to be treated as a civilian", with the student responding, “I serve and defend the country. Does it disturb anyone that I sit in class in my uniform?” However, a report by Haaretz said that the student initiated the said discussion with Hilfrich, and no argument had actually taken place between the two during the class.

On Tuesday, some 200 people demonstrated at the university in favor of Hilfrich who, due to receiving threats against her life, has stopped teaching following the incident. Last week a demonstration organized by the right-wing NGO Im Tirtzu saw dozens of students protesting in favor of the student, with placards reading “Enough moral deterioration", and “Enough surrendering our values".