09 januari 2019

​Israël verwelkomt Europese sancties tegen Iran over aanslag-complotten op dissidenten - Israel welcomes European sanctions on Iran over plots to attack dissidents

De leiders van de Europese Unie wonen een rondetafelbijeenkomst bij op een EU-top in Brussel (Foto: Stephanie Lecocq, poolfoto via AP) - European Union leaders attend a round table meeting at an EU summit in Brussels (Photo: Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat maatregelen 'enige hoop' bieden, dat leden van het blok van 28 landen bereid zijn actie te ondernemen tegen de 'wereldwijde campagne van terrorisme' van Teheran

Bron: TOI STAFF en AP, 9 januari 2019


In een zeldzame vertoning van steun voor het Midden-Oosten beleid van de Europese Unie, verwelkomde Israël woensdag de verklaring van de EU, dat het Iran sancties oplegt voor de verdenkingen van het liquideren in Europa van activisten van de oppositie.

"Dit is een belangrijke eerste stap van de EU om de agressie van Iran te bestrijden", zei het ministerie van Buitenlandse Zaken. "De nieuw opgelegde sancties bieden enige hoop, dat een groeiend aantal landen bereid is om een actief en duidelijk standpunt in te nemen tegen Iraans wereldwijde campagne van terrorisme”.

De verklaring kwam een dag nadat de EU een Iraanse inlichtingendienst en twee hoge functionarissen op haar terreurlijst plaatste op verdenking van betrokkenheid bij moorden en complotten om activisten van de oppositie in Denemarken, Frankrijk en Nederland te doden. Een bevriezing van hun tegoeden en activa is afgelopen woensdag van kracht geworden.

Ministers van de 28-landen Europese regeringen van het Europese blok "kwamen overeen om sancties op te leggen" tijdens een bijeenkomst in Brussel, wat de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Anders Samuelsen, dinsdag als een "sterk signaal van de EU dat we dergelijk gedrag niet zullen accepteren” bestempelde.

Samuelsen zei dat Denemarken met Frankrijk had samengewerkt, om de leiders van de interne veiligheidsdienst van het Iraanse ministerie van Inlichtingen en zijn chef Saeid Hashemi Moghadam op de lijst te zetten, eraan toevoegend dat het doel is "een vastberaden en krachtig Europees buitenlands beleid te creëren waarin we duidelijk en ingrijpend reageren wanneer onze grenzen worden overschreden”.

De Denen zeggen dat Iran in oktober van plan was om in Denemarken een lid van de groep te doden, die Teheran heeft beschuldigd van een aanslag op 22 september waarbij minstens 25 mensen zijn gedood.

De Nederlandse regering zei dat, op basis van informatie verzameld door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, "Nederland het waarschijnlijk acht dat Iran de hand heeft gehad in de voorbereiding of het plegen van moorden en aanslagen op EU-grondgebied", waaronder de moord op twee Nederlanders van Iraanse afkomst in de steden Almere in 2015 en in Den Haag in 2017. Iran heeft deze betrokkenheid ontkend.

Parijs beweert dat de interne veiligheidsafdeling van Teheran deel uitmaakt van een poging om bomaanslagen te plegen tijdens een betoging van de People's Mujahedeen van Iran, oftewel MEK, op 30 juni net buiten de Franse hoofdstad.

De plaatsing op de zwarte lijst zou de inspanningen van de EU om de nucleaire deal met Iran in leven te houden, in het kielzog van de terugtrekking van de VS kunnen bemoeilijken. Te midden van de verhitte Amerikaanse retoriek en sancties worstelt het blok om een evenwicht te vinden tussen het aanmoedigen van Iran om aan boord te blijven en het te straffen voor vermeende overtredingen die geen verband houden met het pact. Samuelsen zei dat sommige EU-landen dinsdag "aarzelend" waren over de te nemen acties vanwege de nucleaire deal met Iran. Hij zei niet om welke landen het ging.

"We staan achter de nucleaire deal zolang ze zich aan hun verplichtingen houden”, zei Samuelsen. "Het is in het belang van Europa dat de deal wordt gerespecteerd”. De Nederlandse regering zei: "Zolang Iran zijn verplichtingen uit hoofde van de deal nakomt, zal de Europese Unie hetzelfde doen. Desalniettemin zal Iran worden veroordeeld voor zaken die van invloed zijn op de belangen van de EU en de internationale veiligheid”.

Samuelsen zei dat hij gesprekken had met een Amerikaanse collega voorafgaand aan de beslissing en te horen kreeg, dat het "een stoutmoedig besluit, een gedurfd initiatief" was. "Het feit dat we hier duidelijk over zijn, werd gewaardeerd door de Amerikanen", vertelde hij aan verslaggevers.

___________

ENGLISH    

Foreign Ministry says measures offers ‘some hope’ that members of the 28-country bloc are willing to take action against Tehran’s ‘global campaign of terrorism’

By: TOI STAFF and AP, January 9, 2019


In a rare show of support for European Union policies in the Middle East, Israel on Wednesday welcomed the EU’s declaration that it would sanction Iran over suspicions it planned to kill opposition activists in Europe.

“This is an important first step by the EU, combating Iranian aggression", the Foreign Ministry tweeted. “The newly imposed sanctions offer some hope that a growing number of countries are willing to take an active, clear stand against Iran’s global campaign of terrorism".

The statement came a day after the EU put an Iranian intelligence service and two senior officials on its terror list over suspicions that they were involved in assassinations and plots to kill opposition activists in Denmark, France and the Netherlands. A freeze on their funds and assets was to take effect on Wednesday.

Ministers from the 28-nation European bloc’s governments “agreed to enact sanctions” at a meeting in Brussels in what Danish Foreign Minister Anders Samuelsen said Tuesday is a “strong signal from the EU that we will not accept such behavior".

Samuelsen said Denmark had worked with France to put the Direction of Internal Security at Iran’s Intelligence Ministry and its chief Saeid Hashemi Moghadam on the list, adding that the aim is “to create a resolute and robust European foreign policy; that we respond clearly and significantly when our borders are crossed".

The Danes say Iran in October was planning to kill in Denmark a member of the group that Tehran has blamed for a September 22 attack that killed at least 25 people.

The Dutch government said that, based on information collected by its General Intelligence and Security Service, “the Netherlands considers it probable that Iran had a hand in the preparation or commission of assassinations and attacks on EU territory", including the killing of two Dutch nationals of Iranian origin in the cities of Almere in 2015 and in The Hague in 2017. Iran has denied involvement.

Paris alleges that Tehran’s intelligence internal security section is linked to an attempt to bomb a rally of the People’s Mujahedeen of Iran, or MEK, on June 30 outside the French capital. 

The blacklisting move could complicate EU efforts to keep alive the nuclear deal with Iran in the wake of the US pullout. Amid heated US rhetoric and sanctions, the bloc is struggling to establish a balance between encouraging Iran to stay on board while punishing it for alleged transgressions not linked to the pact. Samuelsen said that some EU countries were “hesitant” Tuesday about the move due to the nuclear deal with Iran. He didn’t name them.

“We are behind the nuclear deal as long as they stick to their commitments", Samuelsen said. “It is in the European interest that the deal is being respected". The Dutch government said that “as long as Iran fulfills its obligations under the deal, the European Union will do the same. Nevertheless, Iran will be held to account for matters that affect EU and international security interests".

Samuelsen said he had conversations with a US colleague ahead of the decision and was told it was “a bold decision, bold initiative". “The fact that we’re clear on this was appreciated from the American side", he told reporters.