09 januari 2019

Verrassing: Hamas wil toename van geweld in Gaza om zijn incompetentie te verbergen - Big surprise: Hamas to increase Gaza violence to cover for its incompetence

Hamas-leiders in de Hamas-privéjet (Screenshot) - Hamas-leaders in Hamas' private jet (Screenshot)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëlische functionarissen die door de lokale media zijn aangehaald, zeiden dat ze komend weekend een escalatie van het geweld langs de grens met Gaza verwachten, omdat Hamas probeert de aandacht af te leiden van zijn onbekwaamheid in het besturen van de enclave

Bron: Israel Today, Ryan Jones, 9 januari 2019


Een eerdere escalatie, zich uitend in Gaza-raketaanvallen en grensgevechten in november, werd gevolgd door vele weken van relatieve rust. Israël liet de overdracht van financiële hulp vanuit Qatar naar de cash-vastgelopen Gaza-strook toe, in de hoop dat Hamas het geld zou gebruiken om de economische ellende te verminderen en het de situatie verder zou de-escaleren.

Maar vertrouwen hebben in een terroristische organisatie die geen berouw toont voor zijn gedrag, was waarschijnlijk een beetje kortzichtig.

In plaats daarvan gebruikte Hamas de Qatari-cashinjecties om zijn eigen staf hun luxueuze levensstijl te laten hervatten, waardoor een groot deel van de bevolking in Gaza zich afvroeg, waarom ze ooit deze clowns in een machtspositie hebben gestemd. (Ja, Hamas greep de controle over Gaza, maar pas na het winnen van een vaste meerderheid in het parlement bij de laatste Palestijnse verkiezingen in 2006. En Jimmy Carter zelf zei dat dit vrije en eerlijke verkiezingen waren, dus wie zijn wij om het tegen te spreken ….. ?)

Zoals despoten doen, wil Hamas de mensen aan iets anders laten denken dan aan de pompeuze welvarende top van de groep, die de economie van de kustenclave leeg slurpt.

Volgens Gaza-bronnen wil Hamas de terreurvlieger- en terreurballonaanslagen opnieuw leven inblazen (veel succes met dat huidige winderige en regenachtige weer), evenals massale pogingen om het grenshek met Israël te doorbreken en nabijgelegen Israëlische dorpen aan te vallen.

Dat zou de mensen uit Gaza bezig moeten houden.

En zo drong vandaag de 'Supreme National Authority for the March of Return' en 'Breaking of the Siege' er bij het publiek uit Gaza op aan, om vrijdag naar het grenshek te gaan voor een klein knokpartijtje met de IDF.

Om er zeker van te zijn dat het een groots evenement wordt, heeft Hamas naar verluidt ook de hoofden van de "vliegereenheid" en de "autobandeneenheid" ontmoet (serieus, wie bedenkt deze namen?). En gaf hun met tegenzin wat van hun kaviaargeld om, nou ja, meer vliegers en autobanden te kopen om in de brand te steken.

Helaas voor Hamas, begint de wereld moe te worden van dit verhaal. Dus, tenzij de terreurgroep iets nieuws aan het daglicht weet te brengen (en de Israëlische strijdkrachten doen alles in hun aanzienlijke macht om te zorgen dat er geen verrassingen zijn), zal elke confrontatie die werkelijkheid wordt waarschijnlijk snel worden vergeten, of helemaal worden genegeerd.

__________

ENGLISH    

Israeli officials cited by local media said that they expect an escalation in violence along the Gaza border this coming weekend as Hamas attempts to divert attention from its ineptitude in governance

By: Israel Today, Ryan Jones, January 9, 2019


A previous escalation in Gaza rocket attacks and border skirmishes in November was followed by many weeks of relative calm. Israel responded by facilitating the transfer of financial aid from Qatar to the cash-strapped Gaza Strip in hopes that Hamas would use the money to ease economic woes and further deescalate the situation.

But trusting in an unrepentant terrorist organization to behave in such a way was probably a bit short-sighted.

Instead, Hamas used the Qatari cash injections to allow its own higher-ups to resume their lavish lifestyles, leaving much of the Gaza population wondering why the hell they ever voted these clowns into power. (Yes, Hamas militarily seized control of Gaza, but only after winning a firm majority in parliament in the last Palestinian legislative election in 2006. And Jimmy Carter himself said those were free and fair elections, so who are we to argue …..?)

Doing what despots do, Hamas wants to get the people thinking about something other than how the group's top leaders are sitting pompously prosperous even as the coastal enclave's economy tanks.

According to Gaza sources, Hamas is looking to renew flaming kite and balloon bomb attacks (good luck with that under current windy and rainy weather conditions), as well as mass attempts to breach the Gaza security fence and assault nearby Israeli villages.

That should keep the people busy.

And so, on Tuesday, the verbosely-named "Supreme National Authority for the March of Return and Breaking of the Siege" urged the Gaza public to get themselves to the border fence on Friday for a little rumble with the IDF.

Just to make sure it's a full-featured event, Hamas also reportedly met with the heads of the "kite unit" and the "tire unit" (seriously, who comes up with these names?) and begrudgingly gave them some of their caviar money to, well, buy more kites and tires to set on fire.

Unfortunately for Hamas, the world is tiring of this story. So, unless the terror group can bring something new to the party (and Israeli forces are doing everything in their considerable power to ensure there are no surprises), any confrontation that does materialize is likely to be quickly forgotten, if not ignored altogether.