09 januari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 21. Machon Ayalon - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 21. Machon Ayalon

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 21: Machon Ayalon

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Machon Ayalon

Verborgen onder een wasmachine in een nep-kibboets, is deze geheime kogelfabriek bewaard gebleven als een museum (Foto: JerusalemOnline)


Onder het Britse mandaat werd duidelijk dat vijandelijkheden tussen de Joodse en Arabische bevolking uit zouden draaien op gewapend geweld. Aldus bouwden Joodse strijdkrachten Machon Ayalon, een geheime kogelfabriek die verborgen was onder een nep-kibboets die was gecreëerd om hun wapenindustrie te verbergen.

In 1946 stonden er opeens een kogelfabriek en een nep-kibboets, gebouwd in slechts 22 dagen. Ondanks de grote kogel producerende machinerie, kon de fabriek in volledige geheimhouding worden voltooid, en werd het met de naam Machon Ayalon (Ayalon-instituut) aangeduid.

Boven de ingang van de fabriek werden een massieve oven en een brullende industriële wasmachine geplaatst om de geluiden en de geuren van het vervaardigen van kogels te maskeren door de kakofonie en de geuren van koken en schoonmaken. De mensen die in de kibboets woonden en weinig middelen hadden, begonnen hun kleren zo vaak en herhaaldelijk te wassen, dat ze werkelijk uit elkaar begonnen te vallen. De ongelukkige arbeiders die de krappe ruimtes van de fabrieksruimte trotseerden, maakten lange werktijden in claustrofobische omstandigheden, ademden  machinedampen in en werden vaak ziek door gebrek aan zonlicht. De fabriek draaide drie jaar lang volledig onopgemerkt, dankzij het strenge afschuieren van iedereen die de fabriek verliet, voor het geval dat ze rondslingerend koper of ijzervijlsel naar boven zouden slepen.

De fabriek was zo hermetisch gesloten dat zelfs een aantal mensen die in de kibboets daarboven leefden, niet van de fabriek afwisten. Degenen die onbekend waren met de productie stonden bij de andere leden van de kibboets bekend als "de Giraffen".

Vandaag de dag  is de locatie als museum, gewijd aan de ambitieuze fabriek, bewaard gebleven. Bezoekers kunnen nog steeds afdalen in de verborgen ingang onder de wasmachine en de machines en omstandigheden zien, die mannen en vrouwen hebben moeten doorstaan om hun onafhankelijkheid te waarborgen.

_____________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 21: Machon Ayalon

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Machon Ayalon

Hidden beneath a washing machine in a fake kibbutz, this secret bullet factory has been preserved as a museum (Photo: JerusalemOnline)


Under the British Mandate, it became clear that hostilities between the Jewish and Arab populations were going to turn to armed violence so Jewish forces created Machon Ayalon, a secret bullet factory that was hidden beneath a fake kibbutz created just to hide their arms manufacturing.

Built in 1946 the factory and kibbutz sprang up in just 22 days. Despite the large bullet making machinery, the factory was able to be completed in complete secrecy, calling itself Machon Ayalon (the Ayalon Institute).

A massive oven and roaring industrial washing machine were placed over the entrance to the factory masking the sounds and smells of the bullet making among the cacophony and scent of cooking and cleaning. The people living on the kibbutz, being of little means, began washing their clothes so often and repeatedly that they actually began to fall apart. The unfortunate workers who braved the cramped confines of the factory space worked long shifts in the claustrophobic conditions, breathing machinery fumes and often becoming ill from lack of sunlight. The factory ran for three years completely undetected thanks rigorous dusting offs of everyone leaving the factory lest they drag errant copper or iron filings topside.

The operation was so airtight that not even all of the people living on the kibbutz above knew of the factory. Those who were in the dark about the manufacturing were known as “Giraffes” by the other members of the scheme.

Today the site has been preserved as museum devoted to the ambitious factory. Visitors can still descend into the hidden entryway beneath the washing machine and see the machinery and conditions that men and women endured to secure their independence.