09 januari 2019

​PGGM trekt boycot Israëlische banken in - PGGM withdraws boycott Israeli banks

(Foto: CX Company) – (Photo: CX Company)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De boycot die PGGM in februari 2014 uitvaardigde tegen vijf Israëlische systeembanken, is vandaag ingetrokken

Bron: Nieuw Israelietisch Weekblad, 8 januari 2019


De namen van de banken staan niet meer op de ‘zwarte lijst’ van het pensioenfonds. De boycot werd in 2014 uitgevaardigd na een advies van de ‘ethische commissie’ van PGGM, waarbij de mening van professor Cees Flinterman, lid van de Raad van Advies van BDS-organisatie The Rights Forum, zwaar had gewogen.

Flinterman is ook lid van het VN-comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen. Hij sprak zich destijds bij Nieuwsuur uit vóór toetreding van uitgerekend Saoedi-Arabië tot dat comité, een land dat niet bepaald bekend staat om de vrije houding ten opzichte van vrouwen. Daar waar Flinterman dus inclusief dacht ten opzichte van die onderdrukkende oliestaat, achtte hij het wel ethisch om Israëlische banken op de PGGM boycotlijst te zetten. Daarin ging de pensioenreus onder leiding van toenmalig bestuursvoorzitter en voormalig PvdA-politicus Hans Alders mee. Dat besluit veroorzaakte een hausse van verontwaardiging. Klanten van PGGM wilden weg bij de pensioenreus, maar dat leek praktisch vrijwel onuitvoerbaar.

De boycot werd beschouwd als een grote overwinning voor BDS-organisaties. Vandaag besloot de bank de boycot dus in te trekken. De betreffende banken staan niet meer op hun ‘zwarte lijst’.

____________

ENGLISH    

The boycott that PGGM issued in February 2014 against five Israeli systemic banks has been withdrawn today

By: Nieuw Israelietisch Weekblad, January 8, 2019


The names of the banks are no longer on the 'black list' of the pension fund. The boycott was issued in 2014 following an advice from PGGM's 'ethics committee', in which the opinion of Professor Cees Flinterman, member of the Advisory Council of BDS organization The Rights Forum, had weighed heavily.

Flinterman is also a member of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women. He spoke at the time at Nieuwsuur before joining Saudi Arabia to that committee, a country that is not particularly known for the free attitude towards women. While Flinterman therefore thought inclusive of that oppressive oil state, he considered it ethical to put Israeli banks on the PGGM boycott list. This included the pension giant under the leadership of the former CEO and former PvdA politician Hans Alders. That decision caused a boom of indignation. Customers of PGGM wanted to leave the pension giant, but that seemed almost impracticable.

The boycott was considered a major victory for BDS organizations. Today, the bank decided to withdraw the boycott. The banks in question are no longer on their 'black list'.