10 januari 2019

"Trump is bereid Syrië in de toekomst opnieuw aan te vallen" - "Trump is prepared to attack Syria again in the future"

Hoewel de voormalige president niet bij naam genoemd werd, haalde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo scherp uit naar de pogingen van de voormalige president om Iran en zijn “voorliefde voor wishful thinking” te betrekken in het Midden-Oostenbeleid (Foto: Amr Nabil/AP) - Though the former president was not mentioned by name, Secretary of State Mike Pompeo ripped his attempts to engage Iran and his “penchant for wishful thinking” in approaching Middle East policy (Photo: Amr Nabil/AP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo spreekt in Cairo, belovend om door te gaan met de strijd tegen IS en Iran

Bron: Arutz Sheva, Gary Willig, 10 januari 2019


De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beloofde dat de VS, ondanks de terugtrekking uit Syrië, zou blijven vechten tegen de terroristische organisatie ISIS.

Toen hij donderdag in de Amerikaanse universiteit van Cairo sprak, zei Pompeo dat "er helemaal geen tegenstellingen zijn" in het beleid van de Trump-regering over Syrië en haar beleid tegen ISIS en Iran.

"Dit is een door de media verzonnen verhaal - dat is prima, jullie schrijven allemaal maar wat je wilt - maar de president is heel duidelijk geweest, en National Security Adviser John Bolton en ik zijn hier ook heel duidelijk over geweest, namelijk dat de dreiging van radicaal islamitisch terrorisme een realiteit is”, zei Pompeo. "ISIS gaat verder - we vechten tegen hen in veel regio's in het hele land. Onze toewijding om de groei van Daesh te voorkomen, de groei van ISIS, is echt. Het is van belang dat we daarmee doorgaan”.

"De beslissing van de Amerikaanse president, het besluit van president Trump, om onze troepen terug te trekken, staat vast. We gaan dat doen”, zei hij waarna hij vervolgens verklaarde dat de president bereid is verdere militaire acties in Syrië te ondernemen, zelfs nadat de terugtrekking is uitgevoerd.

“De Trump-regering stond niet werkeloos toe te kijken toen Bashar Assad chemische wapens tegen zijn volk inzette. President Trump ontketende de vechtlustigheid van het Amerikaanse leger niet één keer, maar twee keer, en met geallieerde steun. En hij is bereid om het opnieuw te doen, hoewel we hopen dat het niet nodig is”.

Pompeo haalde in zijn toespraak ook scherp uit naar het beleid van voormalig president Barack Obama, die in 2009 zijn beroemde toespraak in Cairo gaf.

"Onthoud: het was hier, hier in deze stad, dat een andere Amerikaan voor u stond die zei, dat radicaal islamistisch terrorisme niet voortkomt uit ideologie. Hij vertelde u dat 9/11 ervoor heeft gezorgd dat mijn land haar idealen heeft opgegeven, vooral wat het Midden-Oosten betreft. Hij vertelde u dat de Verenigde Staten en de moslimwereld een 'nieuw begin' nodig hadden. De resultaten van deze verkeerde beoordelingen zijn verschrikkelijk geweest”, zei Pompeo.

"Door onszelf ten onrechte te zien als een kracht die het Midden-Oosten schaadde, waren we te zwak om te handelen, toen de tijd - en onze partners - dat van ons eisten”, voegde hij eraan toe.

Hij vervolgde: "Het goede nieuws is dit: het tijdperk van zelf toegebrachte Amerikaanse schaamte is voorbij en dat geldt ook voor het beleid dat zoveel nodeloos lijden veroorzaakte”, zei hij. "Nu komt het echte 'nieuwe begin'. In slechts 24 maanden, eigenlijk minder dan twee jaar, hebben de Verenigde Staten onder president Trump haar traditionele rol als een kracht voor het goede in deze regio bevestigd, omdat we van onze fouten hebben geleerd. We hebben onze stem herontdekt. We hebben onze relaties opnieuw opgebouwd. We hebben valse toenaderingen van vijanden afgewezen”.

Hij zei ook dat de VS zouden blijven werken om ervoor te zorgen dat alle Iraanse strijdkrachten het Syrische grondgebied verlaten, en dat de VS met haar bondgenoten zouden werken om de agressie van Iran in het Midden-Oosten en de rest van de wereld tegen te gaan.

De titel van de toespraak van Pompeo luidde "Een Kracht in dienst van het Goede: De herrezen rol van Amerika in het Midden-Oosten".

Video: alleen Engels

(Video: Arutz Sheva)

___________

ENGLISH    

US Secretary of State Mike Pompeo delivers speech in Cairo, vows to continue fight against ISIS and Iran

By: Arutz Sheva, Gary Willig, January 10, 2019


US Secretary of State Mike Pompeo vowed that the US would continue to fight against the ISIS terrorist organization despite its withdrawal from Syria.

Speaking in the American University Cairo on Thursday, Pompeo said that "there's no contradiction whatsoever" in the Trump Administration's policy on Syria and its policies against ISIS and Iran.

"This is a story made up by the media. That's fine, you all write what you like, but the President's been very clear, and National Security Adviser John Bolton and I have been very clear about this too, that the threat from radical Islamic terrorism is real", Pompeo said. "ISIS continues - we fight them in many regions around the country. Our commitment to prevent Daesh's growth, ISIS' growth, is real. It's important. We will continue at that".

"The United States' decision, President Trump's decision, to withdraw our troops has been made. We will do that," he clarified, while stating that the president would be willing to carry out further military action in Syria even after the withdrawal is carried out.

"The Trump Administration didn’t stand idly by when Bashar Assad used chemical weapons against his people. President Trump unleashed the fury of the U.S. military not once, but twice, and with allied support. And he is willing to do it again, although we hope we won’t have to".

Pompeo also used his speech to attack the policies of former President Barack Obama, who gave his own celebrated address in Cairo in 2009.

“Remember: It was here, here in this very city, another American stood before you, He told you that radical Islamist terrorism does not stem from ideology. He told you 9/11 led my country to abandon its ideals, particularly in the Middle East. He told you that the United States and the Muslim world needed ‘a new beginning'. The results of these misjudgments have been dire", Pompeo said.

“In falsely seeing ourselves as a force for what ails the Middle East, we were timid about asserting ourselves when the times — and our partners — demanded it", he added.

He continued: “The good news is this: The age of self-inflicted American shame is over, and so are the policies that produced so much needless suffering", he said. “Now comes the real ‘new beginning'. In just 24 months, actually less than two years, the United States under President Trump has reasserted its traditional role as a force for good in this region, because we’ve learned from our mistakes. We have rediscovered our voice. We have rebuilt our relationships. We have rejected false overtures from enemies".

He also said that the US would continue to work to ensure that all Iranian military forces leave Syrian territory and that the US would work with its allies to counter Iran's aggression in the Middle East and around the world.

Pompeo's speech was titled "A Force for Good: America’s Reinvigorated Role in the Middle East".


(Video: Arutz Sheva)