10 januari 2019

Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 22. Meah Shearim - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 22. Meah Shearim

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 22: Meah Shearim

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Meah Shearim

De wijk Meah Shearim in Jeruzalem is het woongebied van de ultra-orthodoxe haredim (Foto: JerusalemOnline)


Meah Shearim, van begin tot eind voorzien van bordjes op de muren met aanwijzingen in het Hebreeuws en Engels, bestaande uit nauwkeurig beschreven strikte kledingvoorschriften en een harde lijn in de te volgen benadering van de openbare moraal, kan worden beschouwd als de meest unieke ideologische wijk in het hedendaagse West-Jeruzalem.

Deze wijk wordt alleen bewoond door de ultra-orthodoxe haredim van de stad - gemakkelijk herkenbaar aan zwarte pakken met bijpassende hoeden, volle baarden en aan de zijkant lange, krullende haarlokken die bekend staan als peyes. Elk appartement ligt op loopafstand van een synagoge en op Sabbat (zaterdag, de Joodse Sabbat), wordt het rijden door de smalle straatjes niet alleen afgekeurd, maar het is illegaal.

Om Meah Shearim te bezoeken, moet men reizen in groepen die niet groter zijn dan drie of vier personen (volgens de openbaar aanwezige bordjes worden “de bewoners ernstig beledigd” door duidelijk herkenbare toeristengroepen). De wijk is strikt gescheiden op het gebied van sekse, dus mannen en vrouwen moeten discreet zijn als ze samen lopen of praten. Vrouwen moeten donkere, conservatieve kleuren, hoge halslijnen, lange mouwen en lange rokken dragen. Anders lopen ze  het risico om openbaar te worden bestraft. Evenzo moeten mannen hun hoofd bedekken met kippas (yarmulkes).

Je kunt je buitengesloten voelen zodra je de wijk betreedt. Iedereen die geen deel uitmaakt van de hechte gemeenschap hoort er duidelijk niet thuis, maar om een beter begrip te krijgen van de ultra-religieuze sfeer - om nog maar te zwijgen over het leren kennen van ernstig ondergewaardeerde Joodse gewijde teksten en rituele voorwerpen of de heerlijke traditionele bakwaren - is het zeker de moeite van een bezoek waard.

____________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 22: Meah Shearim

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.


Meah Shearim

Neighborhood in Jerusalem is home to the ultra-orthodox haredim (Photo: JerusalemOnline)


Bookended by walls of signs in Hebrew and English detailing a strict dress code and a hard-line approach to public morality, Meah Shearim can be considered the most ideologically unique neighborhood in today’s West Jerusalem.

This community is populated solely by the city’s ultra-orthodox haredim – easily recognized by black suits with matching hats, full beards, and long, curling side locks known as peyes. Every apartment is within walking distance to a synagogue, and on Shabbat (Saturday, the Jewish Sabbath), driving through the narrow streets is not just frowned upon but illegal.

To visit Meah Shearim, one must travel in groups no larger than three or four (according to the published signs, obvious tourist groups “severely offend the residents”). The neighborhood is strictly segregated by sex, so men and women should be discreet if walking or speaking together. Women should wear dark, conservative colors, high necklines, long sleeves, and long skirts or run the risk of public chastisement. Similarly, men should cover their heads with kippas (yarmulkes).

One may feel ostracized as soon as they step inside. Anyone who isn’t part of the close-knit community clearly doesn’t belong, but gaining a better understanding of the ultra-religious atmosphere - not to mention picking up seriously discounted Jewish sacred texts and ritual objects, or delicious traditional baked goods - is definitely worth some stares.