12 januari 2019

​Erdogan stelt gezamenlijke Turks-Russisch-Iraanse controle voor na terugtrekking van VS uit Syrië - Erdogan calls for joint Turkish-Russian-Iranian control of US pullout from Syria

(Foto: DEBKAfile) -  (Photo: DEBKAfile)

 

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Net als Washington is Moskou wars van het feit, dat het Turkse leger naar het noorden van Syrische Koerdische gebieden trekt, nadat de Amerikanen zijn vertrokken

Bron: DEBKAfile, 9 januari 2019


Maar op woensdag 9 januari stelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu voor, dat Turkije, Rusland en Iran, na de terugtrekking van de VS uit Syrië, gezamenlijk controle over de gebieden krijgen, omdat de VS "verschillende moeilijkheden ondervonden tijdens het proces van terugtrekking" en om "terroristische organisaties niet de leegte in te laten vullen”.

Hij deed z’n uitspraak een dag nadat president Tayyip Erdogan op een opzettelijke afsnauwende manier weigerde om de Amerikaanse National Security Adviser John Bolton te ontvangen. Turkse bronnen melden nu, dat Erdogan binnenkort Moskou zal bezoeken om deze gezamenlijke inspanning met president Vladimir Poetin te bespreken. Dit is overigens niet bevestigd door het Kremlin.

DEBKAfile's militaire bronnen voegen eraan toe, dat de Turkse leider zijn anti-Amerikaanse houding hoog heeft gehouden in de hoop de weg vrij te maken voor een Turks offensief tegen Koerden in het noordoosten van Syrië. Het is onwaarschijnlijk dat deze gimmick zijn doel in Moskou zal bereiken, omdat Poetin net zo gekant is tegen zijn plannen als de Amerikaanse president Donald Trump.

Het plan van Poetin is inderdaad dat de Russische en Syrische troepen de gebieden die onder Amerikaanse militaire controle staan, overnemen wanneer de Amerikanen vertrekken. En, om een gevecht met de Koerden te voorkomen, hun kantons van autonoom bestuur te verzekeren, onderhevig aan de Assad-regering in Damascus. Moskou is niet van plan Turkije het noordoostelijke deel van Syrië in handen te geven en zeker niet om zijn leger toe te staan om aan de Syrisch-Iraakse grens posities in te nemen.

Erdogan zou nu moeten weten waar het Kremlin staat. Twee weken geleden stuurde hij een hoge delegatie naar Moskou, onder leiding van zijn minister van Defensie en het hoofd van de inlichtingendienst, in een poging om de toestemming van het Kremlin te krijgen om Turkse troepen naar het noordoosten van Syrië te sturen, met bescherming van de Turkse luchtmacht. De delegatie stuitte op een rigoureuze Russische weigering. De Turkse functionarissen werden bovendien gewaarschuwd dat, als hun luchtmacht de Koerden zou aanvallen, hun vliegtuigen zouden worden neergehaald door Russische luchtverdedigingsbatterijen.

Dit alles levert echter geen enkele zekerheid op, dat Moskou het voorstel van Ankara om de samenwerking met Rusland en Iran nieuw leven in te blazen, zal verwerpen. De hele situatie rond de Amerikaanse troepen terugtrekking is alles behalve solide. Echter, vooralsnog zit Erdogan opgesloten tussen de stevige veto’s van Washington en Moskou wat zijn snode plannen betreft.

____________

ENGLISH    

Like Washington, Moscow is averse to the Turkish army moving into northern Syrian Kurdish lands after the Americans leave 

By: DEBKAfile,  January 9, 2019


Yet on Wednesday, Jan. 9, Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu called for the US pullout from Syria to be controlled jointly by Turkey, Russia and Iran, because the US “has been facing several difficulties amid the process of withdrawal” and in order for “terrorist organizations not to fill in the void.”

He spoke the day after President Tayyip Erdogan refused to receive US National Security Adviser John Bolton in a deliberate snub. Turkish sources now report that Erdogan will shortly visit Moscow to discuss this joint effort with President Vladimir Putin. This was not confirmed by the Kremlin.

DEBKAfile’s military sources add that the Turkish leader has been holding aloft his anti-American stance in the hope of clearing the way for a Turkish offensive against Kurds to go forward in northeastern Syria. This gimmick is unlikely to achieve its purpose in Moscow because Putin is just as opposed to his schemes as US President Donald Trump.

Indeed, Putin’s plan is for Russian and Syrian forces to take over the areas under US military control when the Americans leave. And, to avoid getting into a fight with the Kurds, to assure their cantons of autonomous rule, subject to the central Assad government in Damascus. Moscow has no intention of letting Turkey take control of northeastern Syria and certainly not to allow its army to sit on the Syrian-Iraqi border.

Erdogan should know by now where the Kremlin stands. Two weeks ago, he sent a high-ranking delegation to Moscow, headed by his defense minister and intelligence chief, in a bid to obtain the Kremlin’s consent for Turkish forces to go into northeastern Syria under Turkish air force cover. The delegation encountered a flat Russian refusal. The Turkish officials were moreover warned that if their air force attacked the Kurds, their planes would be shot down by Russian air defense batteries.

None of this adds up to a certainty that Moscow will reject Ankara’s proposal to revive the cooperation with Russia and Iran. The entire situation around the US troop pullout is exceptionally fluid. However, for now, Erdogan is locked in between the firm vetoes for his schemes from Washington and Moscow alike.