13 januari 2019

​Israël zou de luchtcampagne tegen het Iraanse leger kunnen intensiveren, waarschuwt PM - Israel may intensify air campaign against Iranian army, PM warns

Netanyahu in Noord-Israël (Foto: צילום: חיים צח / לע"מ) - Netanyahu in northern Israel (Photo: צילום: חיים צח / לע"מ)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Netanyahu zegt dat Israël Iran zal verhinderen, Syrië als militaire basis te gebruiken - zelfs als het een grote escalatie vereist

Bron: Arutz Sheva, David Rosenberg, 13 januari 2019


De Israëlische premier Binyamin Netanyahu zei dat zijn land bereid was, zijn aanvallen op Iraanse strijdkrachten die in Syrië zijn ingezet, indien nodig, te intensiveren om te voorkomen dat Iran zich kan verschansen in het door oorlog verscheurde land.

Netanyahu ontmoette IDF-soldaten die zondagmiddag in het noorden van Israël waren gestationeerd, als onderdeel van Operation Northern Shield, dat vorige maand werd gelanceerd om grensoverschrijdende terreurtunnels te lokaliseren en te vernietigen, die door Hezbollah uit Zuid-Libanon onder het Israëlische grondgebied zijn gegraven. IDF plaatsvervangend stafchef Eyal Zamir vergezelde de premier tijdens de tournee, net als de IDF noordelijke commandant-generaal Gen. Yoel Strick en andere leger topfunctionarissen.

Tijdens de tournee op zondag zei Netanyahu dat de IDF bereid was om haar lopende campagne tegen Iran's Quds Force in Syrië te intensiveren. "Israël raakte een Iraans wapendepot op Damascus International Airport. Dit maakt deel uit van ons beleid en vastberaden pogingen, om te voorkomen dat Iran zich militair vestigt in Syrië. Als het nodig is, zullen we onze aanvallen intensiveren”.

Op vrijdagavond hebben Israëlische troepen hebben naar verluidt verschillende wapendepots aangevallen in de buitenwijken van Damascus en in de omgeving van al-Kissawa.

Netanyahu voegde eraan toe dat, terwijl het Israëlische leger Operation Northern Shield aan het afronden is, de recente ontdekking van een zesde grensoverschrijdende terreurtunnel de noodzaak van voortdurende waakzaamheid langs de noordgrens onderstreepte. "Tegelijkertijd ontdekte de IDF een zesde tunnel die het Israëlische grondgebied binnenkwam, de grootste van alle tunnels. Dat brengt operatie Northern Shield tot een goed einde. We zullen doorgaan met reageren op alle activiteiten van Hezbollah, evenals die van Iran en zijn facties, en we zullen alles doen wat we nodig vinden om de veiligheid van Israël te waarborgen. Ik denk dat iedereen begrijpt dat hier een zeer ernstige dreiging is afgewend. Het operationele plan van Hezbollah was om de terreurtunnels te gebruiken om vele strijders, tussen 1.000-2.000 terroristen, in Galilea te infiltreren, om vervolgens gemeenschappen hier te veroveren. Iedereen begrijpt hoe de oorlog eruit zou hebben gezien als de bataljons van Hezbollah Galilea waren binnengekomen, met het Iraanse leger tegenover de Golanhoogten. We hebben dit voorkomen - en zullen dit blijven voorkomen”.

Eerder op zondag kondigde de IDF de ontdekking aan van de zesde grensoverschrijdende tunnel in het noorden van Israël, die was gegraven vanuit het dorp Ramyeh.

____________

ENGLISH    

Netanyahu says Israel will prevent Iran from using Syria as military base - even if it requires major escalation

By: Arutz Sheva, David Rosenberg, January 13, 2019


Israeli Premier Binyamin Netanyahu said his country was prepared to escalate its attacks on Iranian military forces deployed in Syria, if necessary, to prevent Iran from entrenching itself in the war-torn country.

Netanyahu met with IDF soldiers stationed in northern Israel Sunday afternoon, as part of Operation Northern Shield, which was launched last month to locate and destroy cross-border terror tunnels built by Hezbollah from southern Lebanon into Israeli territory. IDF Deputy Chief of Staff Eyal Zamir joined the Prime Minister during the tour, as did IDF northern command chief Gen. Yoel Strick and other army top brass.

During the tour Sunday, Netanyahu said the IDF was prepared to intensify its ongoing campaign against Iran’s Quds Force in Syria. “Israel struck an Iranian weapons depot at the Damascus International Airport. This is part of our policy and determined efforts to prevent Iran from establishing itself militarily in Syria. If need be, we will intensify our attacks".

Israeli forces reportedly struck several weapons depot on the outskirts of Damascus and in the al-Kissawa area late Friday night.

Netanyahu added that while the Israeli army was completing Operation Northern Shield, the recent discovery of a sixth cross-border terror tunnel highlighted the need for continued vigilance along the northern border. “At the same time, the IDF uncovered a sixth tunnel which crossed into Israeli territory, the largest of all the tunnels. That brings Operation Northern Shield to a successful end. We will continue to all of Hezbollah’s activities, as well as those of Iran and its proxies, and we will do whatever we need to ensure the security of Israel. I think that everyone understands that a very serious threat was averted here. Hezbollah's operational plan was to use the tunnels weapon to infiltrate many fighters, between 1,000-2,000 terrorists, into the Galilee, to seize communities here. Everyone understands how the war would look if Hezbollah battalions were in the Galilee, and with the Iranian army opposite the Golan Heights. We have prevented this – and will continue to prevent it".

Earlier on Sunday, the IDF announced the discovery of the sixth cross-border tunnel in northern Israel, which had been dug from the village of Ramyeh.