17 januari 2019

​Wereldraad van Kerken heeft 2000 anti-Israël activisten opgeleid, gefinancierd door UNICEF - World Council of Churches trained 2,000 anti-Israel activists, funded by UNICEF

De Heilige Grafkerk in Jeruzalem (Foto: Jorge Láscar/Flickr) - The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem (Photo: Jorge Láscar/Flickr)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Noorwegen droeg tussen 2017 en 2019 bijna $2 miljoen bij, terwijl Zweden tussen 2017 en 2018, $500.000 schonk

Bron: JNS, 14 januari 2019


De Wereldraad van Kerken (WCC) heeft sinds 2002 bijna 2000 deelnemers naar Israël gestuurd, inclusief Judea en Samaria, om hen te trainen in anti-Israëlische verhalen en ze toe te wijzen aan gemeenschappen over de hele wereld, volgens een rapport van NGO Monitor.

Zonder vergelijkbaar programma in andere conflictgebieden bestaat het ‘Oecumenisch Begeleidingsprogramma van de Wereldraad van Kerken in Palestina en Israël (EAPPI)’ uit activisten die naar Israël worden gestuurd om 'getuige te zijn van het leven onder bezetting'.

"EAPPI misbruikt toeristenvisa om Israël binnen te komen, waar de groep geen wettelijke status heeft", aldus NGO Monitor. "Ze worden gehost in Jeruzalem door een WCC-partner, het Jerusalem Interchurch Centre (JIC). Met name het hoofd van JIC, Yusuf Dahar, is één van de auteurs van het Kairos Palestine Document, dat terrorisme legitimeert, anti-Joodse theologie omarmt en de Joodse geschiedenis verwerpt. Soortgelijke opvattingen zijn uitgesproken door een aantal andere WCC-functionarissen”.

Het rapport van de NGO Monitor stelde ook, dat EAPPI is gefinancierd door UNICEF en landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Ierland, Zwitserland, Finland, Denemarken, Canada en Japan.

Noorwegen droeg tussen 2017 en 2019 bijna $2 miljoen bij, terwijl Zweden tussen 2017 en 2018, $ 500.000 schonk.

"We delen ons onderzoek met het publiek en beleidsmakers als onderdeel van een goed geïnformeerde discussie over de agenda en financiering van EAPPI. Het onderzoek belicht EAPPI's radicale agenda die, in plaats van het bevorderen of verdedigen van mensenrechten, een platform is voor conflict en antisemitisme”, zei de oprichter en voorzitter van NGO Monitor, Gerald Steinberg. "We hebben talloze vragen ontvangen van christelijke en Joodse groeperingen die de aandacht vestigen op de centrale rol van EAPPI-alumni bij het leiden van BDS en andere delegitimisatie-campagnes”.

"Door specifiek Israël uit te kiezen en klassieke theologische referenties te gebruiken, maakt EAPPI zich schuldig aan het gebruik van de termen die zijn vastgelegd in de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Association”, voegde hij eraan toe. "De WCC zou in plaats daarvan de definitie moeten aannemen, die door een aantal landen en parlementen is aangenomen”.

__________

ENGLISH

Norway contributed nearly $2 million between 2017 to 2019, while Sweden gave $500,000 between 2017 and 2018

By: JNS, January 14, 2019


The World Council of Churches (WCC) has sent nearly 2,000 participants to Israel, and Judea and Samaria, since 2002 to train them in anti-Israel narratives and assign them to communities worldwide, according to a report from NGO Monitor.

With no similar program in other conflict zones, the WCC’s Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel (EAPPI) consists of activists being sent to “witness life under occupation".

“EAPPI misuse tourist visas to enter Israel, where the group has no legal status", according to NGO Monitor. “They are hosted in Jerusalem by a WCC affiliate, the Jerusalem Interchurch Center (JIC). Notably, the head of JIC, Yusuf Dahar, is one of the authors of the Kairos Palestine Document, which legitimizes terror, embraces anti-Jewish theology and rejects Jewish history. Similar views have been expressed by a number of WCC officials".

The NGO Monitor report also stated that EAPPI has been funded by UNICEF and countries such as the United Kingdom, Germany, Ireland, Switzerland, Finland, Denmark, Canada and Japan.

Norway contributed nearly $2 million between 2017 to 2019, while Sweden gave $500,000 between 2017 and 2018.

“We are sharing our research with the public and decision-makers as part of an informed discussion on EAPPI’s agenda and funding. The research highlights EAPPI’s radical agenda, which, rather than advancing or defending human rights, is a platform for conflict and anti-Semitism", said NGO Monitor founder and president Gerald Steinberg. “We have received numerous inquiries from Christian and Jewish groups calling attention to the central role played by EAPPI alumni in leading BDS and other delegitimization campaigns".

“By singling out Israel and using classical theological references, EAPPI is guilty of using the terms identified in the International Holocaust Remembrance Association’s working definition of anti-Semitism", he added. “The WCC should instead adopt this definition, which has been adopted by a number of countries and parliaments".