17 januari 2019

Britten denken na over inkrimping van hulp aan Palestijnen: “We gaan geen opruiing financieren” - Brits mull aid cut to Palestinians: “We won’t fund incitement”

U.K. Parlement, Londen (Foto: Wikimedia) – U.K. Parliament, London (Photo: Wikimedia)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het onderwijssysteem van de Palestijnse Autoriteit voldoet niet aan de internationale normen van vrede en tolerantie, volgens een nieuw wetsvoorstel

Bron: JNS, ARIEL KAHANA, 10 januari 2019


Het Britse parlement heeft op 8 januari in een eerste hoorzitting een wetsvoorstel goedgekeurd dat de hulp aan de Palestijnse Autoriteit aanzienlijk kan verminderen.

De wet werd opgesteld door Labour parlementsleden Joan Ryan en Dame Louise Ellman, hoofd van de parlementaire fractie Labor Friends of Israel.

Indien aangenomen, zou de wetgeving tientallen miljoenen ponden in mindering kunnen brengen, die bestemd zijn voor het PA schoolsysteem, op het geld dat het Britse Departement voor Internationale Ontwikkeling, dat de hulpfondsen van het koninkrijk internationaal verdeelt, aan de Palestijnse Autoriteit geeft. Het wetsvoorstel zegt, het PA schoolsysteem niet voldoet aan de normen van UNESCO, het United Nation’s educational, scientific and cultural agency. Het wetsvoorstel roept op tot een verlaging van de begroting met tientallen miljoenen ponden.

Het wetsvoorstel bepaalt ook, dat de Britse regering verplicht wordt om een jaarlijks rapport te publiceren waarin wordt onderzocht of Palestijnse schoolboeken voldoen aan de internationale normen van vrede en tolerantie. “De schoolboeken van de PA bevatten geen suggestie of verlangen naar vrede met Israël”, zei Ellman toen ze het wetsvoorstel bij haar parlement indiende. "Alle vermelding van vredesakkoorden met Israël is gewist. In hun eerste les leren 5-jarige kinderen dat ze shahids ('martelaren') moeten worden en dat de jihad ('heilige oorlog') het belangrijkste is in het leven”.

Ellman en Ryan hebben hun wetsvoorstel gebaseerd op rapporten gepubliceerd door het Instituut voor monitoring van vrede en culturele tolerantie in het schoolonderwijs (IMPACT-se) aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, dat de afgelopen jaren 173 officiële Palestijnse schoolboeken heeft onderzocht. Volgens haar bevindingen leiden de leerboeken de volgende generatie Palestijnen niet op voor vrede, maar voor haat en extremisme.

CEO van IMPACT-se, Marcus Sheff, zei: "Er is niets in onze rapporten dat de Britse regering nog niet weet. Het wetsvoorstel is ontstaan omdat de Britse regering over het onderwerp was geïnformeerd, maar de reacties van haar niet bevredigend waren."

Opgemerkt moet worden dat er momenteel een soortgelijk initiatief loopt in Capitol Hill, Washington.

Eerder zei Ellman tegen Israël Hayom dat het doel van het wetsvoorstel was "de Palestijnse Autoriteit onder druk te zetten om niet langer haat te onderwijzen. Ik ben voorstander van onderwijs, niet van ophitsing. Omdat dit een wetsvoorstel op persoonlijke titel is, zal het ingewikkeld zijn om het proces te voltooien, maar ik hoop dat alleen al het bespreken van het wetsvoorstel de nodige druk zal uitoefenen op de overheid om haar aanpak te veranderen”, zei Ellman.

Sinds de indiening van het wetsvoorstel worden Ellman en Ryan bedreigd door radicale elementen binnen Labour. Ellman zei: "Ik spreek me uit tegen antisemitisme en bekritiseer de standpunten van de partij als ik het er niet mee eens ben, en ik zal dat blijven doen. Ik wil benadrukken dat de Labour Friends of Israel-groep mij veel sterkte geeft".

Naar verwachting zal het proces dat het wetsvoorstel moet doorlopen, tot eind maart duren.

__________

ENGLISH    

The Palestinian Authority’s education system fails to meet international standards of peace and tolerance, new bill says

By: JNS, ARIEL KAHANA, January 10, 2019


Britain’s Parliament on January 8, approved in a first hearing a bill that could significantly cut aid funds to the Palestinian Authority.

The bill was drafted by Labour lawmakers Joan Ryan and Dame Louise Ellman, who head the Labour Friends of Israel parliamentary group.

If passed, the legislation would deduct tens of millions of pounds earmarked for the P.A. school system from the money the British Department for International Development, which distributes the kingdom’s aid funds internationally, gives to the Palestinains Authority. The bill argues that the P.A. school system fails to meet the standards set by UNESCO, the United Nation’s educational, scientific and cultural agency. The bill calls for a budget cut of tens of millions of pounds.

The bill also stipulates that the British government will be required to publish an annual report examining whether Palestinian textbooks meet international standards of peace and tolerance. “The P.A.’s textbooks contain no suggestion or desire for peace with Israel", Ellman said as she introduced the bill to her parliament. “All mention of peace agreements with Israel has been erased. In their first lesson, 5-year-old children are taught they should become shahids (‘martyrs’) and that jihad (‘holy war’) is the most important thing in life".

Ellman and Ryan predicated their bill on reports published by the Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education (IMPACT-se) at the Hebrew University of Jerusalem, which has examined 173 official Palestinian textbooks in recent years. According to its findings, the textbooks do not educate the next generation of Palestinians towards peace, but hatred and extremism.

CEO of IMPACT-se Marcus Sheff said: “There’s nothing in our reports that the British government doesn’t already know. The bill was born because the British government was briefed on the subject, but its answers were unsatisfactory".

It should be noted that a similar initiative is currently underway on Capitol Hill in Washington.

Speaking to Israel Hayom, Ellman said the goal of the bill was to “pressure the Palestinian Authority to stop teaching hatred. I’m in favor of education, not incitement. Because this is a private bill, it will complicated to complete the process, but I hope that just discussing the law proposal will apply the necessary pressure on the government to change its approach", said Ellman.

Since introducing the bill, Ellman and Ryan have been threatened by radical elements within Labour. Ellman said: “I speak out against anti-Semitism and criticize the positions of the party when I don’t agree with them and I will continue to do so. It’s important to say that the Labour Friends of Israel group gives me a great deal of strength".

The legislation process is expected to conclude by the end of March.