17 januari 2019

​Antisemitisme is zó aanwezig in Nederland, dat een nieuwe stichting nodig is - Anti-Semitism is so present in the Netherlands, that a new foundation is needed

Rabbijn Binyomin Jacobs en Eric Vink van de Stichting Antisemitisme Preventie (Foto: Bram Petraeus) - Rabbi Binyomin Jacobs and Eric Vink of Stichting Antisemitisme Preventie (Photo: Bram Petraeus)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Er komt een stichting ter preventie van antisemitisme, opgericht door mensen van buiten de Joodse gemeenschap. Opperrabijn Binyomin Jacobs juicht het initiatief toe

Bron: Trouw, Johan van Heerde, 15 januari 2019


Sinds een Joods gezin uit zijn wijk een aantal jaar geleden naar het buitenland verhuisde omdat het zich zorgen maakte over de veiligheid in Nederland, kijkt Eric Vink (47) op een andere manier naar antisemitisme. “Toen ik dat hoorde begreep ik dat antisemitisme in Nederland veel ingrijpender is dan gedacht”. Vink wist al het één en ander van de Joodse gemeenschap, door zijn werk bij Christenen voor Israël, en besloot zich verder in het probleem van antisemitisme verdiepen. Resultaat: deze maand gaat de Stichting Antisemitisme Preventie (SAP) van start.

Het doel van de stichting is simpel: het voorkomen van antisemitische opvattingen. “De Joodse gemeenschap is een kleine en gesloten groep waar veel mensen niets of nauwelijks iets over weten. Door naar scholen te gaan of mensen op te zoeken, willen we laten zien dat achter die lange jas en zwarte hoed een gewoon mens verscholen gaat”, zegt Vink, die zelf voorzitter wordt. “Als men elkaar leert kennen, schept dat een band die sterker is dan alle vooroordelen die je ook te horen krijgt”.

Volgens Vink, die wil dat de stichting niet alleen christenen maar iedereen aanspreekt, zitten antisemitische denkbeelden vastgeroest in onze samenleving. “We hadden de stichting al jaren geleden kunnen oprichten. Maar veel Joden in Nederland ervaren dat antisemitisme toeneemt”.

Europees onderzoek

Die stelling wordt bevestigd door een groot Europees onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd. Ruim 16.000 joden uit twaalf EU-lidstaten werden ondervraagd over antisemitisme. Negen op de tien Nederlanders gaven daar aan dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Acht op de tien ervaren pesterijen of verwensingen op straat of op internet. In Nederland zegt het hoogste percentage (11%) dat ze vermijden op publieke plekken herkenbaar te zijn als Jood.

In Duitsland raadde de Centrale Joodse Raad vorig jaar Joden af om in grote steden een keppeltje te dragen. Vink: “Dat is een samenleving waarvan veel Nederlanders zeggen: daarin willen wij niet leven. Antisemitisme raakt niet alleen de Joden, maar is juist een probleem voor de niet-Joden. Wij veroorzaken het, laten we daar wat aan gaan doen”.

Beveiligd

Vink vertelt over de stichting in de woonkamer van Binyomin Jacobs, opperrabijn van de orthodox-joodse gemeenten buiten de Randstad. Die is ervaringsdeskundige: van stenen door zijn ruit tot verwensingen op straat, dat laatste zelfs van kinderen op de basisschool tegenover zijn huis in Amersfoort, zegt hij. Jacobs benadrukt dat het antisemitisme hem niet bang maakt, maar wel alert. Zijn woning wordt beveiligd, zoals Joodse scholen en synagogen in Nederland.

Jacobs juicht de komst van de stichting toe, ook omdat die niet is gekoppeld aan het Jodendom of ­Israël, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) of het Centraal Joods Overleg. “Dat doet niets af aan hun goede werk”, zegt Jacobs, “maar het kan voor mensen een drempel zijn als een stichting Joods of zionistisch is, dat kan er voor zorgen dat iemand a priori al tegen is”.

Voorzitter Ronnie Eisenmann van het CIDI, op de hoogte van het initiatief van Eric Vink, zegt dat er ‘helaas’ genoeg werk te doen op het vlak van antisemitisme. Eisenmann ziet de nieuwe stichting als een versterking voor hun eigen werk.

Het midden

Volgens rabbijn Jacobs is er een grote groep in Nederland – ‘het midden’ – die niet precies beseft wat antisemitisme is. “Zij kunnen meegenomen worden door wat ze horen.” Hij noemt als voorbeeld de beweging van de gele hesjes. “Soms zie je dat een paar individuen met een heel specifieke agenda zich mengen in zo’n groep. Je kunt onbewust worden meegesleept. Dat kan zorgen voor meer antisemitisme”.

Vink wil dat voor zijn. “Er zijn altijd kleine fanatieke groepen met een sterke overtuiging, bijvoorbeeld tegen Joden. Dat verander je niet zo snel. Een veel grotere groep maakt zich daar misschien zorgen om, maar durft zich niet uit te spreken uit vrees te worden weggezet als pro-Israël, islamofoob, heel links of heel rechts. Ik denk dat er behoefte is aan een neutrale stichting tegen antisemitisme, waarbij iedereen zich kan aansluiten, ongeacht religie, afkomst of politieke voorkeur”.

___________

ENGLISH    

There will be a foundation for the prevention of anti-Semitism, founded by people from outside the Jewish community. Chief Rabbi Binyomin Jacobs welcomes the initiative

By: Trouw, Johan van Heerde, January 15, 2019


Since a Jewish family from his neighborhood moved abroad a few years ago because of concerns about safety in the Netherlands, Eric Vink (47) looks at anti-Semitism in a different way. "When I heard this, I understood that anti-Semitism in the Netherlands is far more radical than expected". Vink already knew a lot about the Jewish community, through his work with Christenen voor Israël, and decided to further explore the problem of anti-Semitism. Result: the start this month of Stichting Antisemitisme Preventie (SAP).

The purpose of the foundation is simple: the prevention of anti-Semitic views. "The Jewish community is a small and closed group where many people know nothing about or hardly anything. By going to schools or meeting people, we want to show that behind the long coat and black hat an ordinary person is hidden”, says Vink, who becomes chairman himself. "When you get to know each other, it creates a bond that is stronger than all the prejudices".

According to Vink, who wants the foundation to appeal not only to Christians but to everyone, anti-Semitic ideas are rooted in our society. "We could have founded the foundation years ago. But many Jews in the Netherlands experience that anti-Semitism is increasing".

European research

This statement is confirmed by a large European survey that was published last month. More than 16,000 Jews from twelve EU Member States were questioned about anti-Semitism. Nine out of ten Dutch people indicated that anti-Semitism has increased over the past five years. Eight out of ten experienced bullying or being offended on the street or on the internet. In the Netherlands, the highest percentage (11%) say that they avoid making themselves recognizable as Jews in public places.

In Germany, the Central Jewish Council last year ordered Jews to wear a yarmulke in large cities. Vink: "That’s a society about many Dutch people say: we don’t want that. Anti-Semitism doesn’t only affect the Jews, it’s a problem especially for non-Jews. It’s caused by us, let's do something about it".

Security

Vink tells about the foundation in the living room of Binyomin Jacobs, chief rabbi of the orthodox Jewish communities outside the Randstad. He is an expert by experience: from stones thrown through his window til cursing in the street, even by children in elementary school opposite his house in Amersfoort, he says. Jacobs emphasizes that anti-Semitism does not scare him, but he is alert. His home is secured, like the Jewish schools and synagogues in the Netherlands.

Jacobs applauds the arrival of the foundation, also because it is not linked to Judaism or Israel, in contrast to for example the Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) or the Centraal Joods Overleg. "That doesn’t detract their good work”, Jacobs says, "but it can be a threshold for people if a foundation is Jewish or Zionist, because it can ensure that someone is already a priori against it".

Chairman Ronnie Eisenmann of CIDI, aware of the initiative of Eric Vink, says that there is 'unfortunately' enough work to do in the field of anti-Semitism. Eisenmann sees the new foundation as a reinforcement for their own work.

The middle

According to rabbi Jacobs, there is a large group in the Netherlands - 'the middle' - that doesn’t realize exactly what anti-Semitism is. "They can be blown away by what they hear”. He mentions the movement of the yellow vests as an example. "Sometimes you see that a few individuals with a very specific agenda mix with such a group. You can be dragged along unconsciously. That can lead to more anti-Semitism".

Vink wants to be ahead of that. "There are always small fanatic groups with a strong conviction, for example against Jews. You can’t change that quickly. A much larger group may be concerned about anti-Semitism, but dare not speak out because of fear of being judged as pro-Israel, Islamophobic, far left or far right. I think there is a need for a neutral foundation against anti-Semitism, where everyone can join, regardless religion, origin or political preference".