19 januari 2019

Het conflict dat Israël kan dwingen Iran binnen te vallen - The conflict that may force Israel to invade Iran

(Afbeelding: Breaking Israel News) - (Image: Breaking Israel News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De natie Israël moet gereed zijn om Iran rechtstreeks te confronteren en de islamitische Republiek binnen te vallen, om te voorkomen dat het zich in Syrië nestelt

Bron: CBN News, Emily Jones, 17 januari 2019


Die aanbeveling komt van één van Israëls toonaangevende denktanks, The Institute for National Security Studies (INSS).

Het instituut presenteerde woensdag haar strategisch beoordelingsrapport voor 2018-2019, tijdens een officiële ceremonie met de Israëlische president Reuven Rivlin. Volgens het rapport is de grootste bedreiging van Israël in 2019, een oorlog in het Noorden met Iran en Hezbollah in Libanon en Syrië.

"De meest ernstige bedreiging waarmee we worden geconfronteerd is niet een derde Libanese oorlog, maar de eerste noordelijke oorlog – een gelijktijdige strijd met Iran en Hezbollah in Libanon en Syrië, waar Hamas vanuit het Zuiden waarschijnlijk aan zal deelnemen”, zei Maj-Gen (res.) Amos Yadlin, hoofd van de INSS. "Israël anno 2019 is een sterk land, de IDF is buitengewoon krachtig en deelt klappen uit aan onze vijanden. De uitdaging is om deze kracht te gebruiken voor het versterken van het juiste beleid”.

Hoewel Israël een macht is waarmee rekening moet worden gehouden in het Midden-Oosten, zegt het rapport dat "er een mogelijkheid is tot escalatie in de richting van een brede confrontatie en een algemene oorlog, op meer dan één front tegelijk".

Iran biedt Hezbollah al het gebruik van meer geavanceerde wapens, wat een grote bedreiging vormt voor de veiligheid van Israël. "Iraanse steun voor de machtsopbouw van Hezbollah in Libanon is niet nieuw, maar de kwaliteit van de wapens, die de afgelopen twee jaar zijn overgedragen aan Hezbollah, is zorgelijk”, aldus het rapport. "De belangrijkste bronnen van zorg voor Israël zijn de mogelijkheden van Hezbollah om onnauwkeurige raketten om te zetten in precisieraketten, de verbetering van Hezbollah’s luchtverdedigingsmogelijkheden en de levering van lange-afstand zee-tot-zee raketten aan de terreurgroep”.

De terugtrekking van de Verenigde Staten uit Syrië voegt een andere dimensie toe aan een mogelijke regionale oorlog. "Israël moet voorbereid zijn op de mogelijkheid, dat de oorlog (Syrië) zich rechtstreeks uitbreidt naar Libanon of Iran", aldus het rapport. Het proces van rehabilitatie van het Syrische leger is al begonnen en het kan leiden tot een grotere assertiviteit van het regime tegen de acties van de Israëlische luchtmacht in het Syrische luchtruim. Alles moet in het werk worden gesteld om een confrontatie met Russische troepen aldaar te voorkomen”, aldus het rapport. De beoordeling prees president Donald Trump voor het aannemen van een "stevig beleid" tegen de Iraanse nucleaire dreiging, en zei dat de VS heeft bijgedragen aan het veranderen van een deel van het gedrag van het islamitische regime. "Het is echter belangrijk om in te zien, dat de inspanningen van Verenigde Staten tegen Iran zich richten op het diplomatieke en economische vlak en niet op een militaire confrontatie", aldus het rapport.

Hoewel de activiteit van Iran in de regio in een doemscenario voor Israël zou kunnen veranderen, is Hamas in het Zuiden de meest urgente bedreiging omdat het conflict daar binnen enkele uren kan escaleren. Het rapport zei dat de kans op een nieuw conflict met Hamas in 2019 'extreem hoog' is. Dit is te wijten aan de verslechterende sociaal-economische situatie in Gaza, de toegenomen druk op Hamas door de Palestijnse Autoriteit en de afnemende afschrikking van Israël sinds de oorlog in 2014. "De ‘militaire’ vleugel van Hamas heeft geen zware slag hoeven te incasseren in de drie conflicten met Israël in het afgelopen decennium, en het is belangrijk dat zij de prijs betalen in geval van een confrontatie en niet de (Gaza) bevolking", voegde het rapport eraan toe.

Hoewel Israël morgen waarschijnlijk niet gelijk in een oorlog terecht zal komen, is het rapport duidelijk: Israël moet zich voorbereiden op een algehele confrontatie met haar buren.

__________

ENGLISH    

The nation of Israel must be ready to confront Iran directly and invade the Islamic Republic to stop it from forcing its way into Syria

By: CBN News, Emily Jones, January 17, 2019


That recommendation comes from one of Israel's leading think tanks, The Institute for National Security Studies (INSS).

The group presented its 2018-2019 strategic assessment report Wednesday during an official ceremony with Israeli President Reuven Rivlin. According to the report, Israel's greatest threat in 2019 is a northern war with Iran and Hezbollah in Lebanon and Syria.

"The gravest threat we face is not the third Lebanon war, but the first northern war – simultaneous conflict with Iran and Hezbollah in Lebanon and Syria, which Hamas in the south is likely to join”, Maj-Gen (res.) Amos Yadlin, head of the INSS said. "Israel of 2019 is a strong country, the IDF is extremely powerful and deters our enemies. The challenge is to take this strength and use it to reinforce correct policy”.

While Israel is a force to be reckoned with in the Middle East, the report says there "is a potential for escalation toward a broad confrontation and a general war, more than one front at a time”.

Iran is already supplying Hezbollah with more sophisticated weapons to use, which poses a major security threat to Israel. "Iranian support for Hezbollah's power buildup in Lebanon is not new, but the quality of the weapons transferred over the past two years to Hezbollah is worrisome”, the report said. "The main sources of concern for Israel are the project to convert inaccurate missiles and rockets into precision missiles, to improve Hezbollah's air defense capabilities, and to supply long-range sea-to-sea missiles to the organization”.

The United States’ pullout from Syria adds another dimension to a potential regional war. "Israel must be prepared for the possibility that the war (Syria) will expand to Lebanon or Iran directly," the report said.  The process of rehabilitation of the Syrian army has already begun, and it is liable to lead to a greater assertiveness of the regime against the actions of the Israeli air force in Syrian skies. Every effort should be made to avoid a clash with Russian forces there," the report said. The assessment praised President Donald Trump for adopting a "tough policy" towards the Iranian nuclear threat and said the US has helped change some of the Islamic regime's behavior. However, "it is important to understand that the United States is focusing its efforts on Iran on the diplomatic and economic levels and is not ready for a military confrontation”, the report said.

While Iran's activity in the region could turn into a worst-case scenario for Israel, Hamas in the south is the most urgent threat because the conflict there can escalate in a matter of hours. The report said the likelihood of another conflict with Hamas in 2019 is "extremely high."This is due to the deteriorating socio-economic condition in Gaza, increased pressure on Hamas from the Palestinian Authority, and Israel's decreasing deterrence since the war in 2014. The ‘military wing’ of Hamas has not suffered a severe blow in the three rounds of conflict between the organization and Israel over the past decade, and it is important that it – and not the (Gaza) population – pay the price in the event of a confrontation”, the report added.

While Israel will probably not go to war tomorrow, the report is clear: Israel must prepare for an all-out brawl with its neighbors.