20 januari 2019

​Israëlische luchtaanval op klaarlichte dag in Syrië; Syrië vuurt op Golanhoogten - Israel strikes Syria in rare daytime attack; Syria fires at Golan Heights

Sporen veroorzaakt door het raketafweersysteem, de Iron Dome, terwijl een Syrisch projectiel boven de Hermonberg in de Golanhoogte wordt onderschept, 20 januari 2019 (Foto: Israel Defense Forces) - Trails left by the Iron Dome air defense system intercepting a Syrian projectile over Mount Hermon in the Golan Heights, on January 20, 2019 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Onze luchtverdediging heeft succesvol gereageerd op een Israëlische luchtaanval, die gericht was op de zuidelijke regio, waarbij werd verhinderd dat doelen werden geraakt", vertelde een bron aan de Syrische media

Bron: JPOST, ANNA AHRONHEIM, SETH J. FRANTZMAN, 20 januari 2019


Israël's Iron Dome raketafweersysteem onderschepte een projectiel gelanceerd vanuit Syrië, nadat Damascus Jeruzalem beschuldigde van het uitvoeren van een zeldzame luchtaanval op klaarlichte dag vandaag in het Zuiden van het land. Foto's van het populaire skiresort Mount Hermon in Israël, dat vol was met toeristen die van de besneeuwde berg genoten, toonden twee sporen van Iron Dome-raketten.

De interceptie kwam kort nadat het Syrische regime Israël ervan beschuldigde, luchtaanvallen in het Zuiden van het land uit te voeren, waarbij de Syrische luchtverdediging verschillende raketten onderschepten. "Een militaire bron zei dat onze luchtverdediging met succes een Israëlische luchtaanval gericht tegen de zuidelijke regio had afgeslagen en ervoor had gezorgd, dat het geen één doel heeft kunnen raken", volgens een bericht van het officiële Syrische persbureau SANA.

Al-Manar, het media-netwerk van Hezbollah, deed melding van de aanval bij Damascus maar gaf geen verdere details. Voorstanders van het Syrische regime zeiden, dat in totaal negen Israëlische raketten werden onderschept door de luchtverdediging. Volgens het nieuwsagentschap RIA meldde het Russische ministerie van Defensie, dat vier Israëlische straaljagers zeven raketten afvuurden op de internationale luchthaven, waarbij geen gewonden vielen onder de Syrische burgers. Het Syrische regime gebruikte de Buk- en Pantisr-systemen om de raketten te onderscheppen, aldus Sputnik, het Russische persbureau.

De Syrische luchtverdediging werd op zondagmiddag gewaarschuwd toen een Mahan Air-vlucht vanuit Teheran naar Damascus het vliegveld naderde. Om 13.30 uur maakte het vliegtuig rechtsomkeert en vloog weg van Damascus. Een Syrisch L-76 vrachtvliegtuig uit Teheran was ook op weg naar Damascus op zondagmorgen. Dit soort vluchten werd het afgelopen jaar als verdacht gezien, te midden van beschuldigingen dat Iran wapens levert aan Syrië en Hezbollah, waarbij verschillende luchtvaartmaatschappijen als dekking worden gebruikt.

Er werd geen commentaar gegeven op de aanvallen door Israël, die zelden commentaar geeft op vermeende activiteiten van de Israëlische luchtmacht aan het noordelijke front, maar Israëlische functionarissen hebben herhaaldelijk uiting gegeven van hun bezorgdheid over de aanwezigheid van Iran in Syrië en de smokkel van geavanceerde wapens naar Hezbollah in Libanon vanuit Teheran via Syrië, waarbij werd benadrukt dat beide activiteiten over de figuurlijke grens van de Joodse Staat gaan.

Met de aanwezigheid van Iraanse en Hezbollah-troepen, is het noordelijke front van Israël onder voormalig IDF-stafchef Lt.-Gen. (res.) Gadi Eisenkot, de belangrijkste prioriteit geworden van de IDF. Eisenkot heeft toegegeven dat Israël honderden aanvallen heeft uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië. "Israël opereerde onder een bepaalde drempel tot tweeënhalf jaar geleden, toen we unanieme toestemming kreeg van de regering om de spelregels te veranderen en ongeveer 2.000 raketten, alleen al in 2018, tegen doelen van Iran en Hezbollah heeft ingezet", zei Eisenkot.

Premier Benjamin Netanyahu zei vorige week dat Israël luchtaanvallen op 13 januari heeft uitgevoerd op Iraanse wapendepots bij de luchthaven van Damascus, waarna Rusland Israël waarschuwde voor het uitvoeren van verdere aanvallen nabij de luchthaven. 

Desalniettemin zijn aanvallen van Israël op klaarlichte dag op doelen in het door oorlog verscheurde land, uiterst zeldzaam aangezien de IAF meestal 's nachts opereert.


(Video: Ynet)

__________

ENGLISH

“Our air defenses had successfully engaged an Israeli aerial attack targeting the southern region and prevented it from achieving any of its objectives", a source told Syrian media

By: JPOST, ANNA AHRONHEIM, SETH J. FRANTZMAN, January 20, 2019


Israel’s Iron Dome missile defense system intercepted a projectile launched from Syria after Damascus accused Jerusalem of carrying out a rare daytime attack on the south of the country on Sunday. Pictures from Israel’s popular Mount Hermon ski resort, which was full of tourists enjoying the snow-filled hill, showed two trails from Iron Dome missiles.

The interception came shortly after the Syrian regime accused Israel of carrying out airstrikes in the south of the country, triggering air defenses that intercepted several of them. “A military source said that our air defenses had successfully engaged an Israeli aerial attack targeting the southern region and prevented it from achieving any of its objectives", read a report by the official Syrian news agency SANA.

Al-Manar, Hezbollah’s media network, reported the attack near Damascus but gave no further details. Syrian regime supporters said that a total of nine Israeli missiles were intercepted by regime air defenses. Russia's Ministry of Defense, according to RIA news agency, said four Israeli jets fired seven missiles at the international airport, causing no injuries to Syrian nationals. The Syrian regime used the Buk and Pantisr systems to intercept the missiles, according to Sputnik, the Russian news agency.

The Syrian air defenses were alerted on Sunday afternoon as a Mahan Air flight from Tehran to Damascus was about to make its approach to Damascus. At 1:30 p.m. the flight turned around and headed away from the city. A Syrian L-76 cargo lifter from Tehran was also en route to Damascus on Sunday morning. These kinds of flights have been seen as suspicious over the last year amid allegations that Iran delivers weapons to Syria and Hezbollah using different airlines as cover.

There was no comment on the strikes by Israel, which rarely comments on alleged Israel Air Force operations on the northern front, but Israeli officials have repeatedly voiced concerns over Iran’s presence in Syria and the smuggling of sophisticated weaponry to Hezbollah in Lebanon from Tehran via Syria, stressing that both are red-lines for the Jewish State.

With the presence of Iranian and Hezbollah forces, Israel’s northern front has become the IDF’s number one priority with former IDF Chief of Staff Lt.-Gen. (res.) Gadi Eisenkot admitting that Israel has carried out hundreds of strikes against Iranian targets in Syria. "Israel operated under a certain threshold until two-and-a-half years ago, when we got unanimous consent from the government to change the rules of the game and dropped some 2,000 missiles against Iranian and Hezbollah targets in 2018 alone", Eisenkot said.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said last week that Israel conducted airstrikes on Iranian weapons near Damascus airport on January 13 and Russia warned Israel against further strikes near the airport.

Nevertheless, daytime strikes by Israel against targets in the war-torn country are extremely rare with the IAF operating during the night.


(Video: Ynet)