20 januari 2019

Netanyahu brengt historisch bezoek aan moslim-meerderheidsland Tsjaad om banden te vernieuwen - Netanyahu makes historic visit to Muslim-majority Chad to renew ties​

Israëlische premier Benjamin Netanyahu en Tsjaad-president Idriss Deby in het presidentieel paleis in Ndjamena (Foto: GPO/Kobi Gideon) - Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Chad President Idriss Deby at the Presidential Palace in Ndjamena (Photo: GPO/Kobi Gideon)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"Tsjaad is een heel belangrijk land en heel belangrijk voor Israël", zei Netanyahu tijdens zijn bezoek aan de Tsjadische president Idriss Déby in het presidentiële paleis in N'Djamena

Bron: JNS, 20 januari 2019


De Israëlische premier Benjamin Netanyahu bracht vandaag een historisch bezoek aan het centraal Afrikaanse land Tsjaad, waar hij aankondigde, dat de banden zullen worden aangehaald.

"Tsjaad is een heel belangrijk land en heel belangrijk voor Israël", zei Netanyahu tijdens zijn bezoek aan de Tsjadische president Idriss Déby in het presidentiële paleis in N'Djamena. "Er is veel dat we samen kunnen doen. We hebben manieren besproken om onze samenwerking op elk gebied te verdiepen, te beginnen met veiligheid, maar ook landbouw, voedsel, water, energie, gezondheid en nog veel meer”, voegde hij eraan toe.

Déby, die vóór Netanyahu sprak, verwelkomde Israëls investering in de toekomst van zijn land. "Tsjaad zal er alles aan doen om de banden tussen de twee landen en de bilaterale samenwerking in verschillende zaken te versterken”, zei hij.

In november werd Déby de eerste leider van zijn land die een officieel bezoek aan Israël bracht. Tijdens dit bezoek kondigde Déby aan, dat hij de bilaterale banden met Israël, die in 1972 werden verbroken, wilde hernieuwen. Tijdens zijn bezoek zei Déby dat zijn land, een lid van de Arabische Liga, Israël zou kunnen helpen bij het hernieuwen van de diplomatieke banden met Soedan.

De voormalige Franse kolonie, een geheel door land omgeven natie in centraal Afrika, is ongeveer 55% moslim en 40% christen met een lange geschiedenis van co-existentie tussen zijn dominante religies. Zowel cultureel als geografisch verdeeld tussen de Sahara in het Noorden en de tropische savanne in het Zuiden, staat het land voor tal van uitdagingen als één van 's werelds armste landen. "Wij geloven in de toekomst van Tsjaad en de toekomst van Afrika. Dit is mijn vierde bezoek aan Afrika in vier jaar. Ik denk dat het iets zegt, en inderdaad, we doen er alles aan om samen met de Verenigde Staten te helpen met het programma Power Africa, om Afrikaanse landen te helpen ontwikkelen”, zei Netanyahu.

De hernieuwing van de banden met Tsjaad maakt deel uit van een grotere inspanning van Netanyahu om nauwere relaties aan te knopen met niet-traditionele bondgenoten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Netanyahu ziet dit niet alleen als een kans voor Israël om deze landen te helpen met humanitaire behoeften en economische ontwikkeling, maar ook voor Israël om steun te krijgen in internationale organen zoals de Verenigde Naties, die van oudsher vijandig tegenover de Joodse Staat staan.

Voor zijn vertrek naar Tsjaad, zei Netanyahu dat het bezoek van een halve dag "een volgende historische en belangrijke doorbraak" was die deel uitmaakt van een "revolutie die we ontketenen in de Arabische en islamitische wereld”. Netanyahu liet ook doorschemeren dat meer moslimlanden in Afrika waarschijnlijk zouden volgen. "Er zal meer belangrijk nieuws komen. Er zullen meer landen volgen”, zei hij.

__________

ENGLISH    

“Chad is a very important country, and very important for Israel", Netanyahu said during a joint appearance with Chadian President Idriss Déby at the presidential palace in N’Djamena

By: JNS, January 20, 2019


Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu made a historic visit to the central African nation of Chad on Sunday where he announced the reestablishment of ties.

“Chad is a very important country, and very important for Israel", Netanyahu said during a joint appearance with Chadian President Idriss Déby at the presidential palace in N’Djamena. “There is a lot that we can do together. We discussed ways to deepen our cooperation in every field, beginning with security, but also agriculture, food, water, energy, health and many more", he added.

Déby, who spoke before Netanyahu, welcomed Israel’s investment in his country’s future. “Chad will do everything it can to strengthen the ties between the two countries and the bilateral cooperation in various matters", he said.

In November, Déby became his country’s first leader to make an official visit to Israel. During this visit, Déby announced that he would renew bilateral ties with Israel, which were severed in 1972. Also, during his visit, Déby said his country, an Arab League member, could assist in helping Israel renew diplomatic ties with Sudan.

A landlocked nation located in central Africa, the former French colony is around 55 percent Muslim and 40 percent Christian with a long history of co-existence between its dominant faiths. Split both culturally and geographically between the Sahara to the north and tropical savannah to the south, the country faces numerous challenges as one of the world’s poorest nations. “We believe in the future of Chad and the future of Africa. This is my fourth visit to Africa in four years. I think it says something, and indeed, we are committed to making every effort to help alongside with the United States with the program Power Africa to help light up African countries", Netanyahu said.

The renewal of ties with Chad are part of a larger effort by Netanyahu to forge closer relations with non-traditional allies in Africa, Asia and Latin America. Netanyahu sees this not only as an opportunity for Israel to assist these countries with humanitarian needs and economic development, but also for Israel to gain support in international bodies like the United Nations, which have traditionally been hostile to the Jewish State.

Before taking off for Chad, Netanyahu said that the half-day visit was “another historic and important breakthrough” that is part of a “revolution that we are doing in the Arab and Islamic worlds". Netanyahu also hinted that more Muslim countries in Africa were likely to follow suit. “There will be more major news. There will be more countries", he said.