21 januari 2019

Nieuwe Noorse regering roept op tot nauwere banden met Israël, veroordeelt BDS - New Norwegian government calls for closer ties with Israel, condemns BDS

Erna Solberg (L) met Donald Trump in het Oval Office in januari 2018 (Foto: GETTY IMAGES) - Erna Solberg (L) with Donald Trump in the Oval Office in January 2018 (Photo: GETTY IMAGES)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

"De Noorse regering ziet de boycot van Israël niet als een bijdrage aan dialoog, begrip en een vreedzame ontwikkeling in het Midden-Oosten”

Bron: JPOST, HERB KEINON, 21 januari 2019


De relaties van Israël met Noorwegen, die in 2013 aanzienlijk verbeterden met de verkiezing van een centrumrechtse regering, zullen waarschijnlijk nog verder verbeteren na een herverdeling op donderdag, zei Conrad Myrland, hoofd van een pro-Israëlische groepering in het land.

De coalitieregering van Erna Solberg werd donderdag uitgebreid met de toevoeging van een kleine christen-democratische partij. Solberg zei dat de formatie van de regering een "historische dag" was, aangezien het de eerste keer sinds 1985 is, dat Noorwegen zal worden geregeerd door een niet-socialistische meerderheidsregering.

Solberg werd in 2017 herkozen en regeerde sinds 2013 met minderheidsregeringen, wat inhield dat ze altijd de oppositiepartijen nodig had voor de goedkeuring van wetgevingen. Dit is nu niet langer het geval.

Hoewel buitenlandse politiek niet de reden was om de nieuwe partij binnen te halen, zei Myrland - wiens organisatie With Israel for Peace (Med Israel for Fred), de grootste niet-religieuze, pro-Israëlische organisatie in Noorwegen is - dat de christen-democraten met als leider de pro-Israël Kjell Ingolf Ropstad, enkele pro-Israël paragrafen aan de nieuwe richtlijnen van de regering heeft toegevoegd. Volgens de regeringsrichtlijnen moet Noorwegen "een evenwichtige houding ten opzichte van het conflict in het Midden-Oosten aannemen, actief het 2-staten concept (Israël en Palestina) binnen veilige en internationaal erkende grenzen ondersteunen, en de democratische ontwikkeling in het Midden-Oosten ondersteunen".

Myrland zei dat de paragraaf niet nieuw is, en dat iets soortgelijks in de vorige regeringsrichtlijnen al was opgenomen. Wat nieuw is, zei hij, is een clausule waarin de regering wordt opgeroepen "de basis te leggen voor versterkte onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerking, handel, toerisme en culturele uitwisseling met Israël. De regering ziet de boycot van Israël niet als een bijdrage aan dialoog, begrip en een vreedzame ontwikkeling in het Midden-Oosten. Verder roepen de richtlijnen de regering op om een duidelijk kritisch standpunt in te nemen tegen alle vormen van antisemitisme en actief op te treden tegen economische bijdragen aan het terrorisme, inclusief de beloning van gevangenen”.

In het hoofdstuk over internationale hulp zegt het beleid dat de "overheid geen steun zal verlenen aan organisaties die geweld aanmoedigen of haatdragende uitingen, racisme of antisemitisme bevorderen, met name in de Palestijnse gebieden”.

Myrland noemde deze toevoegingen aan de regeringsrichtlijnen een "volgende stap in de goede richting" jegens Israël, dat begon met de verkiezing van Solberg in 2013.

Noorwegen is al jarenlang een belangrijk donorland van de Palestijnen en is voorzitter van het Ad Hoc Liaison Committee, het belangrijkste coördinatiemechanisme voor ontwikkelingshulp aan de Palestijnen.

__________

ENGLISH    

"The Norwegian government does not see boycott of Israel as a contribution to dialogue, understanding and a peaceful development in the Middle East"

By: JPOST, HERB KEINON, January 21, 2019


Israel’s relations with Norway, which improved significantly in 2013 with the election of a center-right government, are likely to improve even more following a reshuffling on Thursday, said Conrad Myrland, head of a pro-Israel group in the country.

The coalition government of Erna Solberg was expanded on Thursday with the addition of the small Christian-Democratic Party. Solberg was quoted as calling the formation of the government a “historic day", since it marks the first time since 1985 that Norway would be ruled by a non-socialist majority government.

Reelected in 2017, Solberg has governed with minority governments since 2013, meaning she has needed the opposition parties to pass legislation. This will no longer be the case.

Though foreign policy was not the reason for bringing in the new party, Myrland – whose organization With Israel for Peace (Med Israel for Fred), the largest non-religious, pro-Israel organization in Norway – said the Christian Democrats now headed by a pro-Israel leader named Kjell Ingolf Ropstad have inserted some pro-Israel paragraphs in the new government guidelines. The government guidelines calls for Norway to have “a balanced attitude to the Middle East-conflict, actively support the goal of Israel and Palestine as two states within secure and international recognized borders, and support democratic development in the Middle East".

Myrland said the paragraph is not new, and that something similar appeared in the previous government guidelines. What is new, he said, is a clause calling for the government to “lay the ground for strengthened research and development cooperation, trade, tourism and cultural exchange with Israel. The government does not see boycott of Israel as a contribution to dialogue, understanding and a peaceful development in the Middle East. Furthermore, the guidelines call for the government to mark a clear critical stand against all form of antisemitism and actively work against economic contributions to terrorism, including reward of prisoners".

In the chapter about international aid, the platform said the “government will not support organizations that encourages violence or promote hateful expressions, racism or antisemitism, specifically in the Palestinian areas".

Myrland called these additions to the government guidelines a “further step in the right direction” toward Israel that began with Solberg’s election in 2013.

Norway has for years been a major donor to the Palestinians, and chairs the Ad Hoc Liaison Committee that is the main coordination mechanism for development assistance to them.