21 januari 2019

​Bezienswaardigheden in Israël; reportage van 45 dagen; 32. Kfar Kama - Places of interest​ in Israël; a 45 days reportage; 32. Kfar Kama

(Foto: Travel Around With Me) - (Photo: Travel Around With Me)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Met ingang van 16 december 2018, zetten wij, IsraelCNN, elke dag, gedurende een periode van 45 dagen, een bezienswaardigheid in Israël in het zonnetje

Dag 32: Kfar Kama

Bron: JerusalemOnline, T. Tomer, november 2018


Israël is een land dat je moet bezoeken. Als het Heilige Land met haar oude en theologische geschiedenis, als de levendige ontstane natie met haar innovatieve technologie, of als het land van de leuke strandfeesten, staat ze vaak hoog op de lijst van de best gekozen vakantielocaties. Maar afgezien van de Heilige Stad Jeruzalem, het Meer van Galilea en de feestelijke stad Tel Aviv, is er zoveel meer te zien en te doen in Israël.

Als u van plan bent een reis naar Israël te maken, volg dan onze berichten over de bezienswaardigheden en noteer uw favorieten. Als u Israël eerder hebt bezocht, volg dan ook onze berichten over de bezienswaardigheden – wellicht heeft u iets gemist.


Kfar Kama

Kfar Kama, één van de enige twee steden in Israël waar Circassiërs wonen, een gezindte van soennitische moslims die ook zijn toegewijd aan de Israëlische militaire dienst (Foto: JerusalemOnline)


Kfar Kama is één van de woongebieden van de Circassiërs, een moslimminderheid die een strikte lijn trekt tussen geloof en nationalisme en zichzelf veroorloofd, om zich aan beiden toe te wijden.

Dit kleine stadje in de Galilea-regio van Israël dateert mogelijk al uit de 4e eeuw overeenkomstig enkele graven die in de regio zijn gevonden, en is in de loop van de eeuwen onder vele namen bekend geweest. Het was echter pas eind 1800  toen de huidige incarnatie van de stad is ontstaan. Na vluchten voor de vervolging in de Russische Kaukasus, vestigden zich iets meer dan 1.000 immigranten uit Circassië in wat Kfar Kama zou worden, en begonnen een nieuw leven dat voornamelijk was toegespitst op het fokken van dieren.

Tegenwoordig wordt het dorp nog steeds uitsluitend bewoond door Circassiërs, hoewel in hun  cultuur op het gebied van de economie, een verschuiving naar landbouw heeft plaatsgevonden. Er zijn nu ongeveer 2.900 circassische burgers in het dorp, die worden beschouwd als het leeuwendeel van de moslimsekte in het land. In feite is het kleinere dorp Rehaniya de enige andere locatie waar leden van de gezindte te vinden zijn.


(Foto: JerusalemOnline)


In tegenstelling tot de Arabisch-Israëlische burgers, die de meerderheid vormen van de Israëlische moslims en die niet in aanmerking komen voor de verplichte dienstplicht, maken de Circassiërs deel uit van één van de twee minderheidsgroepen die wel wordt opgeroepen voor het dienen in de Israëlische strijdkrachten (de andere groep zijn de Druzen). Hoewel een aanzienlijk aantal Bedoeïenen opteert om in het Israëlische leger te dienen, behoren de Circassiërs tot de enige moslimgroep die dienstplichtig is.

in het Circassisch historisch centrum, dat zich in het dorp bevindt, wordt u uitgebreid geïnformeerd over het unieke en ogenschijnlijk tegenstrijdige bestaan van de Circassiërs.

____________    

ENGLISH   

As of December 16, 2018, IsraelCNN, every day, for a period of 45 days, will bring a place of interest in Israel to your attention

Day 32: Kfar Kama

By: JerusalemOnline, T. Tomer, November, 2018


Israel is a must visit country. As the holy land with its ancient and theological history, as the vibrant Start Up Nation with its innovative technology, or as the fun party-on beach country, often voted high in best vacation spot lists. Yet apart from the holy city of Jerusalem, the Sea of Galilee, and party city Tel Aviv, there is so much more to see and do in Israel.

If you are planning a trip to Israel, follow our reports about the sights and note your favorites. If you have visited Israel before, then also follow our reports about the sights – maybe you’ve missed something.

 

Kfar Kama

Kfar Kama, one of only two towns in Israel populated by Circassians, a sect of Sunni Muslims who are also devoted to Israeli military service (Photo: JerusalemOnline)


Kfar Kama is one of the homes of the Circassians, a Muslim minority that draws a strict line between belief and nationalism, allowing them to devote themselves to both.

This small town in the Galilee region of Israel may date as far back as the 4th century according to some tombs found in the region, and has been known by many names over the centuries, however it was not until the late 1800’s that the current incarnation of the city was established. After fleeing persecution in the Russian Caucasus, just over 1,000 Circassian immigrants settled in what would become Kfar Kama, beginning a new life based around raising animals.

Today the village is still exclusively populated by Circassians, although their economic culture has shifted towards agriculture. There are now around 2,900 Circassian citizens in the village, accounting for the lion’s share of the Muslim sect in the country. In fact the only other place members of the sect can be found is in the smaller village of Rehaniya.

(Photo: JerusalemOnline)


Unlike Arab-Israeli citizens, who make up the majority of Israeli Muslims and are not included in mandatory conscription, Circassians are one of two minority groups drafted into the Israeli Defense Forces (the Druze being the other). While a significant number of Bedouins opt to serve in the Israeli military, the Circassians are the only Muslim group conscripted.

This unique and seemingly contradictory existence can be explored in the Circassian history center located in the village.