22 januari 2019

Video: Ook Fatach houdt vast aan geweld tegen Israël - Video: Palestinians say violence, not negotiations, remains primary path to 'peace'

(Schermopname: MEMRI) - (Screenshot: MEMRI)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Israëli's geloofden dat door het aangaan van vredesbesprekingen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), de voorloper van de huidige Palestijnse Autoriteit, dat deze laatste zou afzien van geweld

Bron: Redactie Israel Today, 20 januari 2019


De meeste Israëli's weten nu dat ze het verkeerd hadden, en dat de Palestijnse leiders en de verschillende groepen die de Palestijnse samenleving domineren, geweld tegen Israëli's blijven zien als een legitiem middel om hun doelstellingen te bereiken.

Maar de internationale gemeenschap, en met name de internationale pers, gelooft op onverklaarbare wijze het Palestijnse leiderschap op zijn woord, of in ieder geval op zijn woord in het Engels. Want in het Arabisch blijft het Palestijnse leiderschap vrijelijk toegeven dat het geweld tegen Israël toepast en zal blijven toepassen.

Onderstaande video, opgenomen door het Middle East Media Research Institute (MEMRI), die de islamitische media in het Midden-Oosten volgt, is gemaakt naar aanleiding van de 54ste jaardag van de oprichting van Fatach. Hij toont een reportage die de Alkofiya TV van Gaza die op 1 januari van dit jaar heeft uitgezonden. De gewapende groepering, die militaire oefeningen liet zien die een aanval op een Israëlische legerbasis simuleert, en de ontvoering van Israëlische soldaten, is niet Hamas. Het is de Fatah-beweging onder leiding van de 'gematigde' Palestijnse leider Machmoud Abbas.

Abbas' vertegenwoordiger in de video, een gemaskerde man geïdentificeerd als Abu Muhammad, bevestigt dat Fatah, en daarmee de Palestijnse Autoriteit, zich blijft inzetten voor haar grondbeginsel van het streven naar de 'vernietiging van het zogenaamde "Israël"'.

Hoe zou Israël dan een duurzaam vredesakkoord met deze mensen kunnen sluiten?


Video alleen in Engels

(Video: MEMRI)

__________

ENGLISH

Israelis believed that by entering into peace talks with the Palestine Liberation Organization (PLO), precursor to today's Palestinian Authority, that the latter had eschewed violence

By: Israel Today Staff, January 20, 2019


Most Israelis now know that they were wrong, and that the Palestinian leadership and the various groups that dominate Palestinian society continue to view violence against Israelis as a legitimate means to achieving their objectives.

But the international community, and especially the mainstream international press, has inexplicably taken the Palestinian leadership at its word, or at least at its word in English.

Because in Arabic, the Palestinian leadership continues to admit freely that it practices and will continue to practice violence against Israel.

The video below features a report on Gaza's Alkofiya TV that aired on January 1 of this year. The armed group shown conducting military exercises simulating an attack on an Israeli army base and the abduction of Israeli soldiers is not Hamas. It is the Fatah movement headed by "moderate" Palestinian leader Mahmoud Abbas.

Abbas' representative in the video, a masked man identified as Abu Muhammad, confirms that Fatah, and therefore the Palestinian Authority, remains committed to its founding principle of seeking the "annihilation of the so-called 'Israel"'.

How, then, is Israel supposed to conclude a lasting peace agreement with these people?


(Video: MEMRI)