22 januari 2019

Martin Luther King: Zijn citaten over Israël en Joden - Martin Luther King: His quotes about Israel and Jews

Martin Luther King (Foto: aish.com) - Martin Luther King (Photo: aish.com)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Bezielende oproepen om te doen wat in ons vermogen ligt en om op een eerlijke en warme manier naar anderen te kijken

Bron: aish.com, Dr. Yvette Alt Miller, 19 januari 2019


Dominee Martin Luther King Jr. was één van Amerika's meest welsprekende voorvechters voor burgerrechten, voor de mensheid en voor de vrede. Hieronder zijn gedenkwaardige citaten over Joden en Israël, die de bezielende oproepen van King weergeven om te doen, wat in ons vermogen ligt en om op een eerlijke en warme manier naar anderen te kijken


Joden en Afro-Amerikanen

Toen King werd uitgenodigd om te spreken op de conventie van het Amerikaanse Joodse Comité in 1958, merkte hij de grote overeenkomsten op tussen Joden en Afro-Amerikanen, die beiden haat en vooroordelen ervoeren en probeerden daarmee om te gaan:

"Mijn mensen werden in ketens naar Amerika gebracht. Uw mensen zijn hier naartoe gedreven om te ontsnappen aan de ketens die voor hen in Europa zijn gemaakt. Onze eenheid is eeuwenlang geboren uit onze gemeenschappelijke strijd, niet alleen om ons van slavernij te bevrijden, maar om onderdrukking van welk volk dan ook door anderen, onmogelijk te maken"

Antisemitisme en racisme

Toespraak op 14 mei 1958 op de nationale tweejaarlijkse conventie van het Amerikaans-Joodse congres:

"Er lopen vandaag Hitlers los rond in Amerika, zowel op hoge als lage posities. Naarmate de spanningen en verbijstering van economische problemen ernstiger worden, zullen de historische zondebokken, de Joden, worden vergezeld door nieuwe zondebokken, de negers. De Hitlers zullen proberen het verstand van mensen te manipuleren en hun frustratie en woede af te reageren op degenen die er alleen voor staan, op de minderheden. Of de neger en Jood dan in vrede kunnen leven, zal afhangen van hoe vastberaden ze zich verzetten, hoe effectief ze het verstand van de fatsoenlijke Amerikanen kunnen bereiken om deze dodelijke manipulatie te stoppen"

Toespraak op 26 maart 1968 op de 68e jaarlijkse conventie van de Rabbijnse Assemblee:

"Waarschijnlijk meer dan enige andere etnische groep, is de Joodse gemeenschap sympathiek geweest en heeft als een bondgenoot naast de neger gestaan in zijn strijd voor gerechtigheid" 

Leren van de Joodse geschiedenis

Brief uit een gevangenis in Birmingham, 1963:

"Onderdrukte mensen kunnen niet voor altijd onderdrukt blijven. Het verlangen naar vrijheid zal zich uiteindelijk manifesteren. De Bijbel vertelt het aangrijpende verhaal over hoe Mozes eeuwen geleden aan het hof van de farao stond en riep: 'Laat mijn volk gaan'. Dit is een soort openingshoofdstuk in een doorlopend verhaal. De huidige strijd in ons land is een later hoofdstuk in hetzelfde verhaal. Iets binnen in de neger heeft hem herinnerd aan zijn geboorterecht van vrijheid en iets buiten hem, heeft hem eraan herinnerd dat het te verkrijgen is" 

Brief uit een gevangenis in Birmingham, 1963:

"Het was 'illegaal' om een Jood in Hitler's Duitsland te helpen en te troosten. Maar ik ben er zeker van dat als ik in die tijd in Duitsland zou hebben gewoond, ik mijn Joodse broeders zou hebben geholpen en getroost, ook al was het illegaal" 

Zionisme en antisemitisme

Op 27 oktober 1967, een paar maanden na de Zesdaagse Oorlog, dineerde King met studenten van de Harvard University in Boston. Professor Seymour Martin Lipset was aanwezig en herinnert zich hoe één van de studenten, zionisten bekritiseerde. King was verbolgen en zei: "Spreek niet op die manier!" en vervolgde:

"Wanneer mensen zionisten bekritiseren, bedoelen ze Joden. Je spreekt op een antisemitische manier!"

Het jaar daarna, slechts enkele dagen voor zijn tragische moord, sprak King op een jaarlijkse Joodse bijeenkomst (26 maart 1968, de 68e jaarlijkse conventie van de Rabbijnse Assemblee) en legde hij zijn pro-Israëlische gevoelens uitgebreid uit. Hij legde uit, dat Israël en de Arabische staten verschillende opvattingen hadden over wat "vrede" vormt. Arabische staten worden verteerd door ongelijkheid en vereisen fundamentele veranderingen in hun samenlevingen voordat ze zich veilig kunnen voelen. Israël daarentegen wenst alleen veilige grenzen en dat de wereld haar bestaansrecht erkent.

"Vrede voor Israël betekent veiligheid, en we moeten met als onze kracht  haar bestaansrecht, haar territoriale integriteit en het recht om welke zee route dan ook te gebruiken, beschermen. Ik zie Israël, en ik schroom niet om het te zeggen, als één van de grote voorposten van democratie in de wereld, en een prachtig voorbeeld van wat kan worden gedaan, hoe woestijnland kan worden getransformeerd in een oase van broederschap en democratie. Vrede voor Israël betekent veiligheid en die veiligheid moet werkelijkheid zijn" 

Vechten voor Sovjet-Joden

Op 11 december 1966 sprak King 50.000 mensen in 32 staten via de telefoon toe, tijdens demonstraties voor Sovjet-Joden. Zijn welbespraakte woorden herinnerden de menigte eraan dat, ze allemaal een essentiële verantwoordelijkheid hadden om hun Joodse broeders en zusters te helpen die vastzaten in de Sovjet-Unie. Hieronder staan drie citaten uit die ontroerende speech:

"We kunnen niet welgevallen langs de zijlijn blijven staan terwijl onze Joodse broeders en zusters in de Sovjet-Unie worden geconfronteerd met het mogelijke uitsterven van hun culturele en spirituele leven. Degenen die aan de zijlijn blijven staan, terwijl anderen pijn wordt aangedaan, zijn tedere schildpadden en kopen hun rust met schande"

"De ontkenning van mensenrechten waar dan ook, is overal een bedreiging voor de onderschrijving van mensenrechten"

"De Joodse geschiedenis en cultuur maken deel uit van het erfgoed van iedereen, of hij nu Joods, christen of moslim is"


Dominee Martin Luther King Jr. werd vermoord op 4 april 1968 op 39-jarige leeftijd. Zijn bezielende woorden blijven voortleven en inspireren ons om te werken aan zijn visie van een wereld zonder haat, zonder vooroordelen. Zijn tastbare genegenheid en respect voor Israël en het Joodse volk, kunnen vandaag de dag een inspiratie voor ons zijn.

----------    

Over de auteur

Yvette Alt Miller behaalde haar B.A. aan de universiteit van Harvard. Ze voltooide een postgraduaat Diploma in Joodse Studies aan de Universiteit van Oxford, en heeft een Ph.D. in International Relations van de London School of Economics. Ze woont met haar familie in Chicago en heeft internationaal lezingen gegeven over Joodse onderwerpen. Haar boek Engelen aan tafel is een praktische gids voor het vieren van Shabbat en leidt de lezer door de rituelen van Shabbat en meer, en legt het volledige spectrum van Joodse tradities uit met warmte en humor. Het is geprezen als "levens-veranderend", een moderne klassieker en wereldwijd gebruikt in het onderwijs en discussiegroepen.

___________

ENGLISH    

Stirring calls to live up to our potential and to look at others with fairness and warmth

By: aish.com, Dr. Yvette Alt Miller, January 19, 2019


Rev. Martin Luther King Jr. was one of America’s most eloquent voices for civil rights, for humanity and for peace. Here are memorable quotes about Jews and Israel that contain King’s stirring calls to live up to our potential and to look at others with fairness and warmth.


Jews and African-Americans

When King was invited to address the American Jewish Committee convention in 1958, he noted the great similarities between Jews and African Americans, who both experienced hatred and prejudice and who worked to overcome that hatred:

“My people were brought to America in chains. Your people were driven here to escape the chains fashioned for them in Europe. Our unity is born of our common struggle for centuries, not only to rid ourselves of bondage, but to make oppression of any people by others an impossibility”

Antisemitism and racism

May 14, 1958 address to the National Biennial Convention of the American Jewish Congress:

“There are Hitlers loose in America today, both in high and low places. As the tensions and bewilderment of economic problems become more severe, history(‘s) scapegoats, the Jews, will be joined by new scapegoats, the Negroes. The Hitlers will seek to divert people’s minds and turn their frustration and anger to the helpless, to the outnumbered. Then whether the Negro and Jew shall live in peace will depend upon how firmly they resist, how effectively they reach the minds of the decent Americans to halt this deadly diversion” 

March 26, 1968 address to the 68th annual convention of the Rabbinical Assembly:

“Probably more than any other ethnic group, the Jewish community has been sympathetic and has stood as an ally to the Negro in his struggle for justice” 

Learning from Jewish history

Letter from a Birmingham Jail, 1963:

“Oppressed people cannot remain oppressed forever. The yearning for freedom eventually manifests itself. The Bible tells the thrilling story of how Moses stood in the Pharaoh’s court centuries ago and cried, ‘Let my people go’. This is a kind of opening chapter in a continuing story. The present struggle in our country is a later chapter in the same unfolding story. Something within has reminded the Negro of his birthright of freedom, and something without has reminded him that it can be gained” 

Letter from a Birmingham Jail, 1963:

“It was ‘illegal’ to aid and comfort a Jew in Hitler’s Germany. But I am sure that if I had lived in Germany during that time, I would have aided and comforted my Jewish brothers even though it was illegal” 

Zionism and Anti-Semitism

On October 27, 1967, just a few months after the Six Day War, King had dinner with students from Harvard University in Boston. Professor Seymour Martin Lipset was present and recalls how one of the students criticized Zionists. King was incensed, saying “Don’t talk like that!” and continuing:

“When people criticize Zionists, they mean Jews. You’re talking anti-Semitism!”

The following year, just days before his tragic murder, King addressed an annual Jewish assembly (March 26, 1968, the 68th annual convention of the Rabbinical Assembly) and explained his pro-Israel feelings at greater length. He explained that Israel and Arab states had different conceptions of what constitutes “peace”. Arab states are consumed with inequality and require fundamental changes in their societies before they can feel secure. Israel, in contrast, desires only secure borders and for the world to recognize its right to exist.

“Peace for Israel means security, and we must stand with all of our might to protect its right to exist, its territorial integrity and the right to use whatever sea lanes it needs. I see Israel, and never mind saying it, as one of the great outposts of democracy in the world, and a marvelous example of what can be done, how desert land can be transformed into an oasis of brotherhood and democracy. Peace for Israel means security and that security must be a reality”

Fighting for Soviet Jews

On December 11, 1966, King addressed 50,000 people in 32 states at demonstrations for Soviet Jews via a telephone hookup. His eloquent words reminded the crowds that they all had a vital responsibility to work to help their fellow Jews who were trapped in the Soviet Union. Here are three quotes from that stirring speech:

“We cannot sit complacently by the wayside while our Jewish brothers in the Soviet Union face the possible extinction of their cultural and spiritual life. Those that sit at rest, while others take pains, are tender turtles and buy their quite with disgrace”

“The denial of human rights anywhere is a threat to the affirmation of human rights everywhere”

“Jewish history and culture are a part of everyone’s heritage, whether he be Jewish, Christian or Muslim”


Rev. Martin Luther King Jr. was assassinated on April 4, 1968 at the age of 39. His stirring words continue to live on, inspiring us to work towards his vision of a world without hatred, without prejudice. His palpable affection and respect for Israel and the Jewish people can inspire us today.

----------    

About the Author

Yvette Alt Miller earned her B.A. at Harvard University. She completed a Postgraduate Diploma in Jewish Studies at Oxford University, and has a Ph.D. In International Relations from the London School of Economics. She lives with her family in Chicago, and has lectured internationally on Jewish topics. Her book Angels at the table: a Practical Guide to Celebrating Shabbat takes readers through the rituals of Shabbat and more, explaining the full beautiful spectrum of Jewish traditions with warmth and humor. It has been praised as "life-changing", a modern classic, and used in classes and discussion groups around the world.