25 januari 2019

​Afgevaardigde van Qatar zegt dat VN distributie van contanten in Gaza overneemt; roept op tot kalmte - Qatar envoy says UN will take over Gaza cash distribution, calls for calm

Mohammed al-Emadi, voorzitter van het Qatar Nationaal Comité voor de wederopbouw van Gaza, spreekt op een persconferentie in Gaza City op 25 januari 2019 (Foto: Mahmud Hams/AFP) - Mohammed al-Emadi, chairman of Qatar's National Committee for the Reconstruction of Gaza, speaks at a press conference in Gaza City on January 25, 2019 (Photo: Mahmud Hams/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het geld zou maandag beschikbaar kunnen zijn en naar humanitaire hulp gaan; 5.000 hebben zich verzameld aan de grens; 14 gewonden

Bron: ADAM RASGON en TOI STAFF, 25 januari 2019


Qatari-gezant Mohammed al-Emadi zei vrijdag tijdens een persconferentie in Gaza, dat de VN de distributie van hulpgeld van de Golfstaat gaat overnemen en dat het nu gaat worden gebruikt om de humanitaire omstandigheden in de door de Hamas beheerde kustenclave te verbeteren.

"Op maandag zal het eerste project, met een waarde van $20 miljoen voor een tijdelijk cash-for-work-programma van vier tot zes maanden, worden afgestemd met de VN”, zei hij.

De verandering kwam nadat Israël de levering van het geld enkele dagen ophield na een oplaaiing van geweld. Hamas weigerde daarna om het geld te accepteren, waardoor de vrees bestond voor een verbreking van de onofficiële wapenstilstand. Al-Emadi benadrukte dat "het hulpgeld van de Golfstaat geen poging was om de stilte van grensbetogers te kopen", en voegde daaraan toe: "hij bevestigde het recht van het Palestijnse volk om te demonstreren. Maar", zei hij,"hij hoopte dat de protesten van vrijdag kalm zouden blijven".

Vanaf eind vrijdagmiddag waren die protesten kleiner dan in voorgaande weken, met zo'n 5.000 mensen bij de grens, waarbij sommigen autobanden in brand staken en met stenen gooiden naar soldaten. Het ministerie van Volksgezondheid van Hamas zei dat 14 mensen gewond waren geraakt in confrontaties met soldaten en dat een ambulance was geraakt door een traangascilinder. Eén Gazaan raakte zwaar gewond.

"Het werd door sommige partijen geïnterpreteerd en uitgebuit, dat de maandelijkse betalingen van Qatar aan Gaza een 'rustig zijn in ruil voor dollars' inhielden en dat het plaatsvond om de wil van het Palestijnse volk te breken en twijfel te zaaien over hun nationalisme en het nationalisme van de verzetsfracties. En dat is niet waar", zei al-Emadi in Gaza-stad.

De afgevaardigde van de Golf merkte op, dat Hamas aan hem had bevestigd dat ze het geld niet zou accepteren. Hij benadrukte dat het geld niet zou worden gebruikt voor de salarissen van Hamas zoals in het verleden was gebeurd, maar dat het in plaats daarvan zou worden gebruikt voor humanitaire projecten, in coördinatie met de Verenigde Naties.

"Er is overeengekomen om de fondsen van de Qatari-subsidie toe te wijzen aan humanitaire projecten in volledige samenwerking en coördinatie met de VN, of dat nu is om arme gezinnen te helpen of om het elektriciteitsnet te verbeteren en te ontwikkelen of om projecten te financieren van het door Hamas beheerde ministerie van Volksgezondheid in Gaza, of geld-voor-werk”, verduidelijkte hij.

__________

ENGLISH    

Money could go through as soon as Monday and will now go to humanitarian aid; 5,000 gathering on border with 14 reported hurt

By: ADAM RASGON and TOI STAFF, January 25, 2019


Qatari envoy Mohammed al-Emadi said at a Gaza press conference on Friday that the UN would take over distribution of aid money from the Gulf state and it would now be used to ease humanitarian conditions in the Hamas-run coastal enclave.

“The first project will be signed with the UN on Monday at a value of $20 million for a temporary cash-for-work program to last four to six months", he said.

The change came after Israel held up the delivery of the cash for several days following a flare up of violence. Hamas then refused to accept the money, sparking fears of a breakdown in an unofficial truce. Al-Emadi stressed that “the aid money from the Gulf state was not an attempt to buy the silence of border protesters”, and added that “he affirmed the right of the Palestinian people to demonstrate. However”, he said “he hoped Friday’s protests would remain calm”.

As of late Friday afternoon, those protests were smaller than in previous weeks, with some 5,000 people gathered at the border, some of them burning tires and throwing stones at soldiers. The Hamas-run health ministry said that 14 people were injured in clashes with troops and an ambulance had been hit by a tear gas canister. One Gazan was reported badly injured.

“It was interpreted and exploited by some parties that Qatar’s monthly payments to Gaza is ‘calm in return for dollars’ and that it was in order to break the will of the Palestinian people and cast doubt on their nationalism and the nationalism of the resistance factions. And that is not correct", al-Emadi said in Gaza City.

The Gulf envoy noted that Hamas confirmed to him that it will not accept the money and he notably did not make any mention of the funds being used for Hamas salaries as they have in the past, instead saying they will be funneled to humanitarian projects in coordination with the United Nations.

“It was agreed to allocate the funds of the Qatari grant to humanitarian projects in complete cooperation and coordination with the UN, whether that is to aid poor families or to improve and develop the electrical grid or projects that serve the Hamas-run Gaza health ministry, or cash for work", he clarified.