26 januari 2019

​Waarom hielp Israel het leven van Abbas redden? - Why did Israel help save Abbas’ life?

Palestijnse president Mahmoud Abbas (Foto: JerusalemOnline) - Palestinian President Mahmoud Abbas (Photo: JerusalemOnline)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De gezondheid van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, 83, is het afgelopen jaar verslechterd en zijn artsen vreesden voor zijn leven; maar zijn toestand is enorm verbeterd dankzij de geheime behandeling van een Israëlische arts, volgens een bericht in de krant Yediot Aharonot

Bron: JerusalemOnline, Ryan Jones, 25 januari 2019


Op 20 mei werd Abbas voor de tweede keer gehospitaliseerd in vierentwintig uur in het Arabische ziekenhuis Istishari, in Ramallah. De Palestijnse president leed aan een longontsteking, die gecompliceerd werd door een ernstige oorontsteking. De artsen vreesden dat zijn organische systemen ermee zouden stoppen.

De PA-functionarissen hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat het publiek zou weten wat de toestand van Abbas was. Maar Israël hoorde al snel van de verslechterende gezondheidstoestand van de Palestijnse leider en bood aan, hem te behandelen in een Israëlisch ziekenhuis, zodat hij de meest geavanceerde medische zorg kon ontvangen.

Natuurlijk weigerde de Palestijnse leider.

In plaats daarvan besloot Israël een specialist naar Ramallah te sturen om zich bij het team van buitenlandse artsen aan te sluiten, die bij Abbas aanwezig was om hem te stabiliseren. Na twee dagen op de intensive care verbeterde de Palestijnse leider en een week later werd hij ontslagen.

Waarom hielp Israël?

Israël en de Verenigde Staten hebben naar verluidt geprobeerd om iemand die meer vatbaar is voor echte vrede en coëxistentie, te manoeuvreren in de positie van Abbas, zodra Abbas vertrokken is. Maar de huidige Palestijnse leider wordt verondersteld toevlucht te nemen tot gewelddadige intimidatie om ervoor te zorgen, dat zijn opvolger iemand wordt waar hijzelf de voorkeur aan geeft.

Adnan Mjalli is een Amerikaans-Palestijnse miljardair die in North Carolina woont, maar geen onbekende is in Judea en Samaria. Onlangs diende hij als adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump over de Palestijnse economische aangelegenheden.

Israëlische functionarissen uit het hele politieke spectrum hebben de afgelopen jaren economische prikkels en de groei van gezamenlijke Israëlisch-Palestijnse zakelijke ondernemingen als de sleutel tot ware vrede beschouwd, en Mjalli zou precies de man kunnen zijn om dat mogelijk te maken. Er wordt ook gezegd dat hij een contactpersoon was tussen de Trump-regering en de Palestijnse leiding, omdat de laatste heeft geweigerd publiekelijk te onderhandelen met de huidige bewoner van het Witte Huis.

Wellicht ten overvloede kan gemeld worden, dat Abbas niet van plan is om een man, wiens opvattingen nauwer aansluiten bij die van Israël en die dikke maatjes is met president Trump, hoofd van de Palestijnse Autoriteit te laten worden. Israël's Channel 13-nieuws meldde deze week, dat Mjalli een paar maanden geleden Judea en Samaria bezocht toen een bom ontplofte naast zijn auto. Hij was op dat moment niet in het voertuig en bleef dus ongedeerd, maar de aanslag werd gezien als een waarschuwing voor Mjalli om uit de race te blijven wat de opvolging van Abbas betreft.

Abbas heeft duidelijk gemaakt dat zijn geprefereerde opvolger Nablus-gouverneur Mahmoud al-Aloul is, een oud-bewaker en PLO-ambtenaar zoals hijzelf. Aloul dient op dit moment onder Abbas als plaatsvervangend voorzitter van de heersende Fatah-factie. Net als Abbas, pleit Aloul niet openlijk voor terroristisch geweld, maar rechtvaardigt het vaak wel en staat bitter vijandig tegenover Israël. Met de Palestijnse Autoriteit onder het leiderschap van Aloul verwachten de meesten, dat het vredesproces in een staat van stagnatie zal blijven.

__________

ENGLISH    

The health of Palestinian President Mahmoud Abbas, 83, has deteriorated in the past year, and his doctors feared for his life; But his condition has improved greatly thanks to the secret treatment of an Israeli doctor, according to a report in the newspaper Yediot Aharonot 

By: JerusalemOnline, Ryan Jones, January 25, 2019


On May 20th , Abbas was hospitalized for the second time in twenty-four hours at the Arab Hospital Istishari, in Ramallah. The Palestinian president suffered from pneumonia, complicated by a serious ear infection. The doctors feared that his organic systems would shut down.

The PA officials did everything possible to prevent the public from knowing about Abbas’ condition. But, Israel quickly learned of the deteriorating state of health of the Palestinian leader and offered to give him treatment in an Israeli hospital so that he receives the most advanced medical care.

Naturally, the Palestinian leader refused.

Instead, Israel decided to send a specialist to Ramallah to join the team of foreign doctors who were already attending Abbas to try to stabilize him. After two days in intensive care, the Palestinian leader improved and a week later he was discharged.

Why did Israel help?

Israel and the United States have reportedly been maneuvering to get someone more amenable to genuine peace and coexistence into the position once Abbas is gone, but the current Palestinian leader is believed to be resorting to violent intimidation to ensure his own preferred successor takes the reins after him.

Adnan Mjalli is an American-Palestinian billionaire who lives in North Carolina, but is no stranger in Judea and Samaria. He recently served as an advisor to US President Donald Trump on Palestinian economic affairs.

Israeli officials from across the political spectrum have long viewed economic incentives and the growth of joint Israeli-Palestinian business ventures as the key to true peace, and Mjalli could be just the man to help make that happen. He’s also said to have been a liaison between the Trump Administration and a Palestinian leadership that has refused to publicly treat with the current occupant of the White House.

Needless to say, Abbas isn’t keen to let a man whose own views more closely align with Israel’s and who has been chummy with the reviled President Trump take over as head of the Palestinian Authority. Israel’s Channel 13 news reported this week that some two months ago, Mjalli was visiting Judea and Samaria when a bomb was detonated next to his car. He wasn’t in the vehicle at the time, and so was unharmed, but the attack was seen as a warning for Mjalli to stay out of the race to succeed Abbas.

Abbas has made clear that his preferred successor is Nablus Governor Mahmoud al-Aloul, an old-guard PLO official like himself. Aloul currently serves under Abbas as deputy chairman of the ruling Fatah faction. Like Abbas, Aloul no longer openly advocates terrorist violence, but often justifies it, and remains bitterly hostile toward Israel. With the Palestinian Authority under Aloul’s leadership, most expect that the peace process would remain in a state of stagnation.