27 januari 2019

Maleisië recht ontzegd om zwemkampioenschappen te organiseren door het verbod op Israëli's - Malaysia stripped of swimming championships over ban on Israelis

Maleisische premier Mahathir Mohamad (Foto: Reuters) - Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad (Photo: Reuters)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Internationaal Paralympisch Comité annuleert zwemkampioenschappen in Maleisië, nadat de premier van het land Israël weigert toe te laten

Arutz Sheva, Gary Willig, 27 januari 2019


Het International Paralympic Committee (IPC) heeft Maleisië het recht ontzegd om de 2019 World Para Swimming Championships te houden, door de discriminatie van het land van Israëlische deelnemers, heeft het IPC op zondag aangekondigd.

De stad Kuching in de oostelijke staat Sarawak zou honderden zwemmers uit 70 landen van 29 juli tot 4 augustus ontvangen. De competitie zou dienen als een kwalificerend evenement voor de Tokyo 2020 Paralympics. Eerder deze maand zei de Maleisische premier, Tun Dr. Mahathir Mohamad, dat zijn land visa zou weigeren aan Israëlische para zwemmers die aan het evenement willen deelnemen. "We blijven bij ons besluit op het verbod. Als ze komen, wordt het als een overtreding beschouwd”, zei hij volgens AFP. "Als zij (het International Paralympic Committee) het recht van Maleisië om het kampioenschap te houden willen intrekken, doen ze dat maar", voegde Mahathir eraan toe.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde het "beschamende" besluit van Maleisië om Israëli’s uit te sluiten. "De Maleisische regering heeft de beslissing genomen om de deelname van Israëli's aan officiële internationale sportevenementen in Maleisië te verbieden, inclusief de deelname van atleten met een handicap aan een zwemevenement, georganiseerd door het Internationaal Paralympisch Comité", zei een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Dit is een schande en gaat volledig in tegen de Olympische geest", zei de verklaring, die eraan toevoegde dat "Israël de beslissing veroordeelt, die ongetwijfeld geïnspireerd is door het rabiate antisemitisme van de Maleisische PM, Mahatir".

Het besluit van de IPC om Maleisië het recht te ontnemen om de wedstrijd te organiseren, werd afgelopen week genomen tijdens een vergadering van zijn Raad van Bestuur. Andrew Parsons, IPC-voorzitter, zei: "Alle Wereldkampioenschappen moeten openstaan voor alle in aanmerking komende atleten en landen, om veilig en vrij van discriminatie het tegen elkaar op te kunnen nemen. Wanneer een gastland atleten uitsluit van een bepaalde natie, om politieke redenen, dan hebben we absoluut geen ander alternatief dan op zoek te gaan naar een nieuw gastland voor de kampioenschappen. De Paralympische Beweging is, en zal altijd worden, gemotiveerd door een verlangen om insluiting te bevorderen, niet uitsluiting. Ongeacht de landen die bij deze kwestie betrokken zijn, zou de IPC opnieuw dezelfde beslissing nemen als het geconfronteerd zou worden met een soortgelijke situatie waarbij verschillende landen betrokken zijn”.

"In september 2017, toen de IPC het contract met de Paralympic Council of Malaysia (NPC Malaysia) tekende om de World Para Swimming Championships te organiseren, hadden we de verzekering dat alle in aanmerking komende atleten en landen zouden mogen deelnemen aan het evenement, waarbij ze verzekerd kunnen zijn van hun veiligheid. Sindsdien is het politieke leiderschap veranderd en heeft de nieuwe Maleisische regering andere ideeën. Politiek en sport zijn nooit een goede mix en we zijn teleurgesteld dat Israëlische atleten niet in Maleisië hadden mogen meedoen. Als gevolg van de beslissing van het Bestuur van vandaag, zijn we nu op zoek naar een nieuw gastland voor deze belangrijke Wereldkampioenschappen, die gelden als kwalificatiewedstrijden voor de Tokyo 2020 Paralympische Spelen. We zullen ernaar streven om dezelfde data en voorwaarden te behouden voor de kampioenschappen, om de trainingsschema's van atleten die hun hoogtepunt voor het einde van juli en begin augustus willen bereiken, niet te verstoren. Op dit gebied moeten we echter mogelijk flexibel zijn, rekening houdend met de omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd”.

Chelsey Gotell, voorzitter van de IPC-atletenraad, zei: "De IPC-atletenraad heeft heel wat correspondentie ontvangen van atleten over de hele wereld over deze situatie. We hebben alle mogelijke uitkomsten besproken en zijn met de World Para Swimming Athlete Advisory Group in gesprek geweest om hun feedback over de situatie te horen, zodat de stem van de atleten goed tot uiting kwam in de discussie en in het besluit van de Raad van Bestuur. Niet alleen benadrukt deze beslissing het belang van het gescheiden houden van sport en politiek, maar het versterkt ook de toewijding van het IPC aan onze fundamentele morele en ethische principes, die inclusiviteit omvatten van alle in aanmerking komende Para-atleten en -landen om het tegen elkaar op te nemen op door IPC goedgekeurde evenementen".

De IPC heeft alle landen die geïnteresseerd zijn in het hosten van de wedstrijd die in Maleisië zou plaatsvinden, uitgenodigd om contact op te nemen met de organisatie vóór 11 februari 2019.

Mahatir werd afgelopen mei als premier beëdigd, bijna twee decennia nadat hij voor het laatst zijn ambt had bekleed. Hij staat bekend om zijn antisemitische retoriek en schreef in 2012 op zijn persoonlijke blog dat "Joden deze wereld regeren door een volmacht". In 2003 zei hij op de top van de Organisatie van de Islamitische Conferentie in Kuala Lumpur dat "1,3 miljard Moslims niet verslagen kunnen worden door een paar miljoen Joden. Er moet een manier zijn. En we kunnen alleen een manier vinden als we stoppen om na te denken, om onze zwakheden en onze kracht te beoordelen, om te plannen, om onze strategie te bepalen en dan een tegenaanval in te zetten. We zijn eigenlijk erg sterk. 1,3 miljard mensen kunnen niet eenvoudig worden weggevaagd. De Europeanen hebben 6 miljoen Joden gedood van de 12 miljoen”.

Meer recentelijk zei de Maleisische premier dat Joden "haakneuzen zijn "en hen beschuldige van het creëren van problemen in het Midden-Oosten. In augustus verdedigde Mahatir zijn recht om antisemitisch te zijn, met het argument dat antisemitisme een kunstmatige constructie is die is gemaakt om critici van de Joden de mond te snoeren.

_________

ENGLISH    

International Paralympic Committee removes swimming competition from Malaysia after country's PM refuses to allow Israelis to compete

Arutz Sheva, Gary Willig, January 27, 2019

 

The International Paralympic Committee (IPC) stripped Malaysia of its right to host the 2019 World Para Swimming Championships over the country's discrimination against Israeli participants, the IPC announced on Sunday.

The city of Kuching in the eastern Sarawak state was scheduled to host hundreds of swimmers from 70 countries from July 29 to August 4. The competition would have served as a qualifying event for the Tokyo 2020 Paralympics. Earlier this month Malaysian Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad said his country would deny visas to Israeli para swimmers seeking to attend the meet. “We maintain our stand on the prohibition. If they do come, it is a violation". he said, according to AFP. “If they (the International Paralympic Committee) want to withdraw Malaysia’s right to host the championship, they can do so", added Mahathir.

Israel's Foreign Ministry condemned Malaysia's "shameful" decision to ban Israelis from the competition. “The Malaysian government has taken the decision to ban the participation of Israelis in official international sports events in Malaysia, including the participation of athletes with disabilities in a swimming competition organized by the International Paralympic Committee", said a statement released by the Foreign Ministry. “This is shameful and totally opposes the Olympic spirit", said the statement, which added that “Israel condemns the decision, inspired no doubt by Malaysia’s PM Mahatir’s rabid anti-Semitism".

The IPC, which had earlier decided to strip Malaysia of its rights to host the competition during a meeting of its Governing Board over the last week. Andrew Parsons, IPC President, said: “All World Championships must be open to all eligible athletes and nations to compete safely and free from discrimination. When a host country excludes athletes from a particular nation, for political reasons, then we have absolutely no alternative but to look for a new Championships host. The Paralympic Movement has, and always will be, motivated by a desire to drive inclusion, not exclusion. Regardless of the countries involved in this matter, the IPC would take the same decision again if it was to face a similar situation involving different countries”.

“In September 2017 when the IPC signed the contract with the Paralympic Council of Malaysia (NPC Malaysia) to host the World Para Swimming Championships, we had assurances that all eligible athletes and countries would be allowed to participate in the event with their safety assured. Since then, there has been a change of political leadership and the new Malaysian government has different ideas. Politics and sport are never a good mix and we are disappointed that Israeli athletes would not have been allowed to compete in Malaysia. As a result of the Board’s decision today, we are now looking for a new host for this vital World Championships, which acts as a qualifier for the Tokyo 2020 Paralympic Games. We will strive to maintain the same dates and conditions for the Championships as to not upset the training schedules of athletes who aim to peak for the end of July and early August. However, we may need to be flexible in this area bearing in mind the circumstances we face".

Chelsey Gotell, Chairperson of the IPC Athletes’ Council, said: “The IPC Athletes' Council has received a great deal of correspondence from athletes around the world on this situation. We have discussed all potential outcomes and engaged with the World Para Swimming Athlete Advisory Group to gather their feedback on the situation to ensure the athlete voice was well reflected in the IPC Governing Board discussion and decision. Not only does this decision stress the importance of keeping sport and politics separate, but it also reinforces the IPC's commitment to our fundamental moral and ethical principles that encompass inclusivity of all eligible Para athletes and nations to compete at IPC sanctioned events".

The IPC invited all nations which are interested in hosting the competition in Malaysia's stead to contact the organization by February 11, 2019.

Mahatir was sworn in as prime minister last May, nearly two decades after he last held office. He is well known for his anti-Semitic rhetoric, writing on his personal blog in 2012 that “Jews rule this world by proxy". In 2003, speaking at the Organization of the Islamic Conference summit in Kuala Lumpur, he said that “1.3 billion Muslims cannot be defeated by a few million Jews. There must be a way. And we can only find a way if we stop to think, to assess our weaknesses and our strength, to plan, to strategize and then to counterattack. We are actually very strong. 1.3 billion people cannot be simply wiped out. The Europeans killed 6 million Jews out of 12 million".

More recently, the Malaysian Prime Minister said that Jews are "hook-nosed" and accused them of creating problems in the Middle East. Last August, Mahatir defended his right to be anti-Semitic, arguing that anti-Semitism is an artificial construct created to silence critics of the Jews.