28 januari 2019

​Rapport meldt 'recordhoogten' van antisemitisme - Report finds 'record high' levels of anti-Semitism

‘Brillejood uit de tijd’ (Limburgs Dagblad, 30 oktober 1937) – ‘Brillejood outdated’ (Limburgs Dagblad, October 30, 1937)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

2018: recordhoogte van aantal Joden vermoord door antisemitische aanslagen, 70% anti-Joodse aanslagen anti-Israël van aard

Bron: Arutz Sheva Staff, 27 januari 2019


Markerend de Internationale Holocaust herdenkingsdag, presenteerde de Israëlische minister van Diaspora Affairs, Naftali Bennett, op de wekelijkse kabinetsvergadering op zondagmorgen het Global Anti-Semitism Report 2018, met details over wereldwijde trends, en de belichting van de belangrijkste initiatieven van het ministerie om antisemitisme te bestrijden en te monitoren.

Minister Bennett zei over het rapport: "De staat Israël is een sterk en veilig land, een superkracht in de strijd tegen terreur, en het is onze verantwoordelijkheid om de miljoenen van onze broeders en zusters in de diaspora te helpen, die te maken hebben met steeds meer antisemitische misdaden”.

Hij voegde eraan toe: "Het jaar 2018 laat wereldwijd recordhoogten van antisemitisme zien in de straten, online en in de politieke arena. Het is een jaar, waarin in drie afzonderlijke aanslagen, het hoogste aantal Joden vermoord werden door antisemitische aanslagen sinds de jaren ‘90. Het ministerie van Diaspora Affairs zal blijven werken om bruggen te slaan met Joden over de hele wereld, en om antisemitisme uit te roeien via legale, diplomatische en publieke diplomatieke kanalen. Vooral deze week, die wereldwijd Internationale Holocaust Memorial Day markeert, roep ik overal ter wereld regeringen op om te handelen: bevrijd uw samenlevingen van antisemitisme en neem een duchtig standpunt in tegen de haat jegens de Joden”.

De belangrijkste bevindingen van het rapport:

 • In 2018 werden 13 Joden vermoord in 3 fatale antisemitische aanslagen. Dit is het hoogste aantal Joden dat werd vermoord in antisemitische aanslagen sinds de aanslagen op de Argentijnse Joodse gemeenschap in de jaren ‘90.
 • Registreer hoge mate van antisemitisme op straat en online. Ongeveer 70% van anti-Joodse aanvallen waren anti-Israël van aard, terwijl de mate van ophitsing zijn top bereikte rond de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de door Hamas georganiseerde "Mars van Terugkeer"-rellen bij de grens met Gaza.
 • In tegenstelling tot voorgaande jaren werd antisemitisch geweld in 2018 aangespoord door neo-nazi's en blanke racisten.
 • In Frankrijk, na een opmerkelijke afname van antisemitische aanslagen in het voorgaande jaar als gevolg van een verandering in het overheidsbeleid en de inzet van de beveiliging, steeg het aantal antisemitische incidenten met 69%.
 • In het Verenigd Koninkrijk hebben antisemitische incidenten een recordhoogte bereikt; het antisemitisme in de Labour partij heeft laten zien, dat grote aantallen mensen binnen de Joodse gemeenschap diepe bezorgdheid uiten over hun toekomst in het land.
 • Uit een enquête van de Europese Unie blijkt, dat 85% van de Europese Joden van mening is dat antisemitisme een probleem is in hun land, dat 89% van mening is dat antisemitisme in hun land de afgelopen vijf jaar is toegenomen en 38% heeft overwogen of overweegt om als gevolg daarvan te emigreren. Uit het onderzoek bleek ook dat 80% van de incidenten niet aan de autoriteiten werd gemeld.
 • De definitie van antisemitisme zoals gedefinieerd door de IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) is een internationale standaard geworden voor het beoordelen van antisemitische uitingen en daden. De definitie werd dit jaar door zes andere landen aangenomen, wat betekent dat het tot op heden door 12 landen is geratificeerd: Israël, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Schotland, Roemenië, Duitsland, Bulgarije, Litouwen, de Republiek Macedonië, Nederland, Slowakije en Moldavië .

___________

ENGLISH    

2018: Record high in the number of Jews murdered in anti-Semitic attacks, 70% of anti-Jewish attacks anti-Israel in nature

By: Arutz Sheva Staff, January 27, 2019


Marking International Holocaust Memorial Day, Israel's Minister of Diaspora Affairs, Naftali Bennett presented at the weekly Cabinet meeting on Sunday morning the 2018 Global Anti-Semitism Report, with which details worldwide trends, and highlights key initiatives of the Ministry to combat and monitor anti-Semitism.

Minister Bennett commented on the report, "The State of Israel is a strong and secure country, a super power in the fight against terror, and it is our responsibility to help the millions of our brothers and sisters in the Diaspora who are facing more and more anti-Semitic crimes”.

He added, "The year 2018 saw record highs of anti-Semitism in the streets, online, and in the political arena, around the world. It is a year that saw the highest number of Jews murdered in anti-Semitic attacks since the 1990s, in three separate attacks. The Ministry of Diaspora Affairs will continue to work to build bridges with Jews around the world, and to eradicate antisemitism through legal, diplomatic and public diplomacy channels. Especially this week, when the world marks International Holocaust Memorial Day, I call on governments around the world to act: rid your societies of anti-Semitism, and take a harsh stance against the hatred of Jews”.

Key findings of the Report:

 • In 2018, 13 Jews were murdered in 3 fatal anti-Semitic attacks. This marks the highest number of Jews murdered in anti-Semitic attacks since the attacks on the Argentinian Jewish community in the 1990s.
 • Record high levels of anti-Semitism on the streets and online. Around 70% of anti-Jewish were attacks anti-Israel in nature, while the height of incitement was recorded around the transfer of the American embassy to Jerusalem and the Hamas led "march of return" riots at the border fence with Gaza.
 • Unlike previous years, anti-Semitic violence in 2018 was led by neo-Nazis and white supremacists.
 • In France, after a noticeable reduction in anti-Semitic attacks in the previous year, due to a change in government policies and security deployment, there was a rise in 69% in anti-Semitic incidents.
 • In the United Kingdom, anti-Semitic incidents have reached an all-time recorded high; anti-Semitism in the Labour Party has seen significant numbers in the Jewish community express deep concern for their future in the country.
 • A survey conducted by the European Union shows that 85% of European Jews believe that anti-Semitism is a problem in their countries, 89% believe anti-Semitism has increased in their countries over the last five years, and 38% have considered or are considering emigrating as a result. The survey also showed that 80% of incidents were not reported to authorities.
 • The definition of anti-Semitism as defined by the IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) has become an international standard for judging antisemitic expressions and acts. The definition was adopted by 6 further countries this year, meaning it has now been ratified to date by 12 countries: Israel, Britain, Austria, Scotland, Romania, Germany, Bulgaria, Lithuania, the Republic of Macedonia, the Netherlands, Slovakia and Moldova.