28 januari 2019

''De dagen van het boycotten van Israël zijn voorbij” - ''The days of boycotting Israel are over”

Minister Eli Cohen (Foto: Kobi Richter/TPS) - Minister Eli Cohen (Photo: Kobi Richter/TPS)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Minister van Economie Zaken, Eli Cohen, zegt in reactie op de Ierse wet, dat Israël zich in een veel betere positie bevindt om met boycots om te gaan dan in de afgelopen decennia

Bron: Arutz Sheva, Benny Toker, 27 januari 2019


Minister van Economie en Industrie, Eli Cohen, is niet ontdaan door de beslissing van het Ierse parlement om door te gaan met het promoten van een wet om Israëlische producten uit Judea en Samaria te boycotten en belooft een passend antwoord.

"We zullen zeker gaan kijken naar onze maatregelen tegen de goederen uit Ierland en de handelsovereenkomsten met de staat”, vertelde Cohen aan Arutz Sheva. "De dagen waarop ze Israël boycotten zonder een reactie te krijgen, zijn gekomen en weer gegaan. De staat Israël geniet economische kracht en technologische innovatie en is een internationaal merk”.

Hij haalde aan hoe hij reageerde op BDS-activisten die probeerden een Israëlisch evenement in Canada te boycotten. "Ik zei tegen hen: "Als je de staat Israël wilt boycotten, ga er dan helemaal voor. Ze vroegen me verbaasd wat ik bedoelde. Als je 's morgens wakker wordt, eet je je salade met een gewone tomaat en geen cherrytomaat omdat deze in Israël is ontwikkeld. Als je naar je werk gaat, gebruik je een gewone kaart in plaats van navigatietoepassingen want die zijn in Israël ontwikkeld. Wanneer je op kantoor aankomt en een USB-stick wilt gebruiken, moet je de harde schijf gebruiken omdat de USB-drive ook in Israël is ontwikkeld”.

Cohen zei dat hij hoopt dat Ierland weer tot bezinning zal komen en dat de wet zal worden tegengehouden, voordat deze van kracht kan worden. "De Ierse minister van Economie is, naar mijn mening, tegen dit voorstel en we zullen proberen het te gebruiken om het volledig te verijdelen. Als de antisemitische stemmen winnen in het parlement en de verwerpelijke wet zal worden goedgekeurd, zullen de hoge functionarissen van het Ministerie van Economie en Industrie onder mijn leiding ernstige economisch-politieke maatregelen tegen Ierland overwegen. Verhoging van de invoerbelasting op Ierse producten,  de beëindiging van economische en commerciële overeenkomsten die Israël heeft met Ierland, en de stopzetting van de aanvullende samenwerking die we hebben met de Ieren”, besloot hij.

Het lagerhuis van het Ierse parlement keurde op donderdag 24 januari een wetsvoorstel goed, dat de invoer en/of verkoop van goederen uit alle ‘bezette gebieden’ gaat verbieden, temidden van de discussies van parlementsleden over Oost-Jeruzalem, de Golanhoogten, Judea en Samaria.

__________

ENGLISH

Economy Minister Eli Cohen says Israel is in a far better position to handle boycotts than it was in decades past in response to Irish bill

By: Arutz Sheva, Benny Toker, January 27, 2019


Economy and Industry Minister Eli Cohen is not moved by the decision of the Irish parliament to continue promoting a law to boycott Israeli products from Judea and Samaria and promises an appropriate response.

"We will definitely come and consider our measures against the goods from Ireland and the trade agreements with the state”, Cohen told Arutz Sheva. "The days in which they boycotted Israel without a response have come and gone. The State of Israel enjoys economic strength and technological innovation and is an international brand”.

He recalled how he responded to BDS activists who attempted to boycott an Israeli event in Canada. "I told them, if you want to come and boycott the State of Israel, then go all the way. They asked me in astonishment what I meant. When you wake up in the morning, you will eat your salad with a regular tomato and not a cherry tomato because it was developed in Israel. When you go to work, you will use a regular map instead of navigation applications developed in Israel. When you arrive at the office and want to use a USB flash disk, you will use the hard disk because the (USB) drive was also developed in Israel”.

Cohen said that he hopes that Ireland will return to its senses and that the law will be stopped before it can go into effect. "The Irish economy minister, in my understanding, opposes this proposal and we will try to use it to thwart it completely. If the anti-Semitic votes win in parliament, and the despicable law will be approved, the senior officials of the Ministry of Economy and Industry under my leadership will consider severe economic-political measures against Ireland. The tax measures imposed on Irish products imported to Israel, the termination of economic and commercial agreements that Israel has with Ireland, and the cessation of the additional cooperation we have with the Irish”, he concluded.

The Lower House of the Irish Parliament approved a bill on Thursday January 24, that would prohibit the import and/or sale of goods from all 'occupied territories', in the midst of parliamentary discussions about East Jerusalem, the Golan Heights Judea and Samaria.