28 januari 2019

​Israël waarschuwt de VN voor meer Hezbollah-tunnels in Libanon, die richting Israël gaan - Israel alerts UN to more Hezbollah tunnels in Lebanon, heading toward Israel

Israëlische soldaten zoeken naar tunnels die vanuit het zuiden van Libanon naar Israël zijn gegraven, waarvan het Israëlische leger denkt dat Hezbollah van plan is om het in toekomstige oorlogen te gebruiken, januari 2019 (Foto: Israel Defense Forces) - Israeli troops search for attack tunnels dug into Israel from southern Lebanon that the Israeli military believes Hezbollah planned to use in future wars, in January 2019 (Photo: Israel Defense Forces)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Geen van deze tunnels heeft de Israëlische grens bereikt, in tegenstelling tot de zes tunnels die de IDF de afgelopen weken heeft verwoest

Bron: TOI, AVI ISSACHAROFF, 28 januari 2019


De Israëlische regering de Verenigde Naties geïnformeerd over het bestaan van extra 'ondergrondse infrastructuur' van Hezbollah langs de Israëlisch-Libanese grens, aldus The Times van Israël, inclusief tunnels die richting het Israëlische grondgebied gaan en die niet zijn vernietigd in de recente IDF's Operatie Northern Shield.

Hezbollah's bouwwerkzaamheden aan deze extra tunnels stopten vorige maand, toen de terreurorganisatie zich realiseerde dat haar plannen bekend waren aan de Israëlische zijde. Geen van de nieuwe tunnels heeft de Israëlische grens bereikt, in tegenstelling tot de zes tunnels die door Israël zijn vernietigd.

“De extra tunnels, die allemaal op Libanees grondgebied liggen, zijn bekend bij de Israëlische inlichtingendienst en liggen binnen het operationele bereik van Israël”, zei een Israëlische functionaris. De functionaris bevestigde een soortgelijke uitspraak, gedaan door het Israëlische leger eerder deze maand. "De IDF houdt toezicht en is in het bezit van een aantal locaties waar Hezbollah ondergrondse infrastructuur aan het graven is die het Israëlische grondgebied nog moet bereiken", zei het leger op 13 januari.

Op zondag zei voormalig IDF-chef Gadi Eisenkot, dat de bewering van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah in een interview op zaterdagavond dat er zaken zijn die Israël niet weet met betrekking tot het tunnelprogramma van Hezbollah, onzin is.

In een drie uur durend interview met de pro-Hezbollah al-Mayadeen-tv op zaterdag, zei Nasrallah dat het tunnelproject begon vóór de Tweede Libanonoorlog in 2006 en dat met het graven van één tunnel die inderdaad door de IDF tijdens zijn recente operatie was verwoest, was begonnen vóór 2006. Het tunnelproject van de sjiitische organisatie werd pas in 2014 zichtbaar.


Hezbollah terreurgroepleider Hassan Nasrallah wordt geïnterviewd op het al-Mayadeen Libanese televisiekanaal, 26 januari 2019 (schermopname)


Nasrallah beweerde in zijn interview: "Het ontdekken van de tunnels heeft nog geen 10% invloed op onze plannen om Galilee over te nemen. Als we besluiten om het te doen - zelfs als ze de tunnels hebben vernietigd - kunnen we ze toch herbouwen?" Hij deed ook voorkomen, dat er misschien wel aanvalstunnels zouden kunnen zijn aan de Israëlisch-Libanese grens, die Israël nog niet heeft ontdekt.

Israël is van mening dat Iran momenteel ongeveer 2.000 IRGC-personeel heeft in Syrië en duizenden leden van sjiitische milities onder hun hoede hebben. De regering is van mening dat het aantal Iraniërs op Syrische bodem is gedaald tot een derde van wat het een paar jaar geleden was; Iran heeft zijn aanwezigheid in Syrië verminderd, maar het niet verwijderd. Hezbollah heeft ook zijn troepen in Syrië aanzienlijk verminderd.

Iran ontkent officieel dat het een militaire aanwezigheid heeft in Syrië; het zegt dat het daar adviseurs heeft.

__________

ENGLISH    

None of these tunnels has reached the Israeli border, unlike the six tunnels destroyed by the IDF in recent weeks

By: TOI, AVI ISSACHAROFF, January 28, 2019


The Israeli government has passed information to the United Nations detailing the existence of additional “underground infrastructure” belonging to Hezbollah along the Israeli-Lebanese border, The Times of Israel has learned, including tunnels headed toward Israeli territory that were not destroyed in the IDF’s recent Operation Northern Shield.

Hezbollah’s construction work on these additional tunnels ceased last month when the terror organization realized its plans were known by the Israeli side. None of the new tunnels had reached the Israeli border, unlike the six tunnels that have been destroyed by Israel.

“The additional tunnels, all of which are in Lebanese territory, are known to Israeli intelligence and are within Israel’s operational reach”, an Israeli official said. The official confirmed a similar claim to this effect made by the Israeli military earlier this month. “The IDF is monitoring and is in possession of a number of sites where Hezbollah is digging underground infrastructure that has yet to cross into Israeli territory”, the army said on January 13.

On Sunday, former IDF chief Gadi Eisenkot said Hezbollah leader Hassan Nasrallah’s assertion in a Saturday night interview that there are things Israel doesn’t know regarding Hezbollah’s tunnel program “is flat wrong”.

In a three-hour-long interview with the pro-Hezbollah al-Mayadeen TV on Saturday, Nasrallah said that the tunnels project began before the 2006 Second Lebanon War, and, indeed, one tunnel destroyed by the IDF in its recent operation was started before 2006. The Shiite organization’s tunnels project was only exposed in 2014.


Hezbollah terror group leader Hassan Nasrallah is interviewed on the al-Mayadeen Lebanese television channel, January 26, 2019 (Screen capture)


Nasrallah, in his interview, had claimed: “The uncovering of the tunnels does not affect by 10 percent our plans to take over the Galilee. If we decide to do it — even if they’ve destroyed the tunnels — can’t we rebuild them?” He also suggested there may be attack tunnels on the Israeli-Lebanese border which Israel has not yet discovered.

Israel believes Iran currently has some 2,000 IRGC personnel in Syria, and thousands more members of Shiite militias under their command. The government believes that the number of Iranians on Syrian soil has fallen to one-third of what it was a few years ago; Iran has reduced its presence in Syria, but not removed it. Hezbollah, too, has significantly reduced its forces in Syria.

Iran officially denies having a military presence in Syria; it says it has advisers there.