30 januari 2019

150 van de 181 Gaza ‘Marsen van Terugkeer’ dodelijke slachtoffers waren TERRORISTEN - 150 of the 181 Gaza 'Marches of Return' fatalities were TERRORISTS

Gedode terroristen tijdens ‘demonstraties’ aan de grens met Gaza (Foto: JPOST) - Killed terrorists during 'demonstrations' at the Gaza border (Photo: JPOST)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Het informatiecentrum van Meir Amit Intelligence and Terrorism onderzoekt elke vrijdag sinds maart vorig jaar, de namen van elke persoon die in de Gaza ‘Marsen van Terugkeer’ is gedood

Bron: Brabosh, Elder of Ziyon, 30 januari 2019


De resultaten van dit onderzoek zijn ronduit opmerkelijk

De gebeurtenissen van de ‘Marsen van Terugkeer’ in de Gazastrook zijn reeds 42 weken aan de gang. In de meeste gevallen worden deze gebeurtenissen gekenmerkt door een hoog niveau van geweld, wat resulteert in slachtoffers onder de relschoppers, voornamelijk onder degenen die in de frontlinie tegenover de IDF-troepen staan.

Volgens het onderzoek van de ITIC, gebaseerd op rapporten van het ministerie van Volksgezondheid van de Gazastrook in combinatie met andere bronnen, zijn sinds het begin van de ‘Marsen van Terugkeer’ op 30 maart 2018, in totaal 187 Palestijnen om het leven gekomen.


Identiteiten van de dodelijke slachtoffers van de vijf belangrijkste terreurgroeperingen in Gaza, gedood tijdens de ‘Marsen van Terugkeer’ (30 maart 2018 – 14 januari 2019)


Wat betreft de identiteit van de dodelijke slachtoffers (bijgewerkt tot 16 januari 2019), bleken 150 van hen te zijn gelieerd aan Hamas of met andere terroristische organisaties (ongeveer 80%). Prominent onder de dodelijke slachtoffers zijn die van Hamas of daarmee verbonden (96 doden, ongeveer 51% van het totale aantal dodelijke slachtoffers). In totaal zijn 45 dodelijke slachtoffers gevallen binnen ‘de militaire vleugel’ van Hamas (ongeveer 24% van het totale aantal dodelijke slachtoffers, ongeveer 47% van het totale aantal dodelijke slachtoffers van Hamas).

Het grote aantal dodelijke slachtoffers van de terroristische organisaties in de frontlinie toont aan, dat het geweld tegen de IDF bij de grens geen zogenaamd ‘volksprotest’ is zoals de Palestijnse propaganda valselijk wil overbrengen. Het wordt geregisseerd door Hamas en omvat beduidend medewerkers van Hamas’s ‘militaire vleugel’ of personen die verbonden zijn met Hamas.

Het toont ook aan dat de IDF-soldaten niet klakkeloos schieten op ‘onschuldige’ demonstranten, maar in de meeste gevallen specifieke terroristen als hun doelwit nemen. Opgemerkt moet worden dat het ‘gezondheidsministerie’ van Hamas in de Gazastrook, wiens rapporten worden gebruikt als een bron voor persberichten wereldwijd (evenals in Israël), geen informatie verstrekt over de organisatorische banden van de dodelijke slachtoffers met de respectievelijke terreurgroepen en aldus helpen om een onjuist beeld te verspreiden omtrent het doden van zgn. ‘onschuldige’ demonstranten door de IDF.

Hamas moedigt burgers aan om het veiligheidshek te bestormen en in de lijn te blijven van alle Israëlische kogels – en toch heeft Israël met een ongelooflijke precisie ruim 80% terroristen gedood – op terreinen waar de meerderheid van de mensen burgers zijn die door Hamas worden geronseld om aan de demonstraties deel te nemen. Het Meir Amit Center houdt de identiteiten en politieke voorkeuren van alle doden bij, op basis van informatie van begrafenissen, terroristische websites en andere bronnen.

___________

ENGLISH    

Every Friday since March last year, the Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, investigates the names of every person killed in the Gaza 'Marches of Return' 

By: Brabosh, Elder or Ziyon, January 30, 2019


The results of this research are straight out remarkable

The events of the 'Marches of Return' in the Gaza Strip are already underway for 42 weeks. In most cases, these events are characterized by a high level of violence, resulting in victims among the rioters, mainly among those facing the IDF forces in the front line.

According to the ITIC study, based on reports from the Gaza Strip Ministry of Health in combination with other sources, a total of 187 Palestinians have been killed since the beginning of the ‘Marches of Return’ on March 30, 2018.

Identities of the deadly victims of the five major terrorist groups in Gaza, killed during the 'Marches of Return' (March 30, 2018 - January 14, 2019)


Regarding the identity of the fatalities (updated until January 16, 2019), 150 of them appeared to be related to Hamas or other terrorist organizations (about 80%). Prominent among the fatalities are those of Hamas or associated with them (96 deaths, about 51% of the total number of fatalities). A total of 45 fatalities were killed within 'the military wing' of Hamas (about 24% of the total number of fatalities, about 47% of the total number of fatalities of Hamas).

The large number of fatalities of the terrorist organizations on the front line shows, that the violence against the IDF at the border is not a so-called 'popular protest' as the Palestinian propaganda wants to falsely transmit. It is directed by Hamas and includes significant employees of Hamas's ‘military wing’ or people associated with Hamas.

It also shows that the IDF soldiers do not shoot blindly on 'innocent' protesters, but in most cases pick specific terrorists as their target. It should be noted that the 'health ministry' of Hamas in the Gaza Strip, whose reports are used as a source for press releases worldwide (as well as in Israel), does not provide information on the organizational links of the fatalities with the respective terror groups and thus help to spread an incorrect picture of the killing of so-called 'innocent' protestors by the IDF.

Hamas encourages citizens to storm the security fence and stay in line with Israeli bullets - and yet Israel has killed 80% terrorists with incredible precision - in areas where the majority of people are civilians recruited by Hamas to participate in the demonstrations. The Meir Amit Center keeps track of the identities and political preferences of all deaths, based on information from funerals, terrorist websites and other sources.