30 januari 2019

VN kiest Israël als vice-voorzitter van VN-commissie die toezicht houdt op mensenrechten groeperingen - UN elects Israel as VP of UN committee overseeing human rights groups

(Screenshot UN Watch)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

De Verenigde Naties hebben een sombere staat van dienst met betrekking tot alles wat met mensenrechten te maken heeft. Het feit dat Israël eindelijk een hoge positie bekleedt in een commissie die zich bezighoudt met mensenrechten is een positieve stap voor het internationale orgaan

Bron: IsraelUnwired, Leah Rosenberg, 28 januari 2019


VN-geschiedenis

De VN is ontstaan in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Het was de opvolger van de Volkenbond die werd opgericht in de Eerste Wereldoorlog. Het is belangrijk op te merken, dat er in de vorige eeuw waarschijnlijk nooit een groter massale verandering in de wereld heeft plaatsgevonden, dan de veranderingen die de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht. De Verenigde Staten gingen van een economische depressie naar een supermacht. Het Britse rijk begon uiteen te vallen, met het ene land na het andere in het midden van het wereldconflict. De Sovjet-Unie veranderde van een grote macht naar de rivaliserende supermacht van de westerse vrije landen. Belangrijker nog, Duitsland werd slechts een skelet van zijn vroegere zelf en werd in twee afzonderlijke entiteiten gesplitst.

Het is door deze achtergrond dat men de historische context moet begrijpen waarin de VN ontstond. De wereld werd op verschillende manieren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zelfs meer gebroken. De Koude Oorlog begon tussen het Westen en de Sovjet-Unie. De VN was echter de enige plek waar alle landen van de wereld zich konden verenigen en werken aan het oplossen van hun problemen.

Het wonder van Israël

Het laatste wat iemand dacht dat er in de Verenigde Naties zou gebeuren, was dat de VS en de Sovjet-Unie het over alles eens waren. Dat is echter precies wat er gebeurde in 1947. Om verschillende, zelfs tegenovergestelde redenen, stemden de VS en de Sovjet-Unie beiden in met de oprichting van de staat Israël. De Sovjet-Unie keek naar de socialistische ideologie van het Joods Agentschap en dacht dat ze het nieuwe land in hun politieke baan konden brengen. Maar de leider van de Verenigde Staten, Harry S. Truman, zag in de formatie van de staat een hand van God en een historische rechtzetting van een fout. Na de verschrikkingen van de Holocaust zag hij de staat als de juiste en redelijke reactie, die het Joodse volk verdiende.

De VN heeft in het verleden enkele positieve dingen gedaan. Laten we hopen dat het ook in de toekomst zal gebeuren.

Video: alleen Engels

(Video: UN Watch)

__________

ENGLISH 

The United Nations has a dismal record on everything connected to human rights. The fact that Israel is finally in a senior position of a committee that deals with human rights is a positive step for the international body

By: IsraelUnwired, Leah Rosenberg, January 28, 2019


UN History

The UN originated in the years following World War II. It was the successor to the League of Nations which was established in World War I. It is important to note that in the last century, there has probably never been a major sea change in the world such as the changes that World War II brought. The United States went from a state of economic depression to a superpower. The British Empire began to fall apart, one country after another in the midst of the world conflict. The Soviet Union went from being a major power to the rival superpower of the Western free countries. Most importantly, Germany became a mere skeleton of it’s former self and was split down the middle into two separate entities.

It is through this backdrop that one needs to understand the historical context that the UN came into being. The world actually became more fractured at the end of World War II in many ways. The Cold War began between the West and the Soviet Union. However, the UN was the one place that all of the countries of the world could join together and work towards hashing out their issues.

The Miracle of Israel

The last thing that anyone figured would happen in the United Nations was that the US and the Soviet Union would agree on much of anything. However, that is exactly what happened in 1947. For different, even opposite reasons, the US and the Soviet Union both voted in favor of the establishment of the State of Israel. The Soviet Union looked at the Jewish Agency’s socialist ideology and thought that they could bring the new country into their orbit. But the leader of the United States, Harry S. Truman, saw in the formation of the State a hand of God and a historical righting of a wrong. Following the horrors of the Holocaust, he saw the State as the proper and reasonable response that the Jewish people deserved.

The UN has done some positive things in the past. Let’s hope it does in the future too.


(Video: UN Watch)