31 januari 2019

​Israëlische wetenschappers beweren dat ze een 'wondermiddel' kunnen maken dat kanker volledig geneest - Israeli scientists claim to create 'miracle' drug that completely cures cancer

(Foto: CBN News) -  (Photo: CBN News)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Een team van Israëlische wetenschappers gelooft, dat het de remedie heeft gevonden voor alle behandelingen om kanker definitief te beëindigen

Bron: CBN News, Emily Jones, 29 januari 2019


"We geloven dat we over een jaar een complete remedie tegen kanker kunnen bieden", zei Dan Aridor, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi). "Onze kankerbehandeling zal vanaf de eerste dag effectief zijn, duurt een paar weken en zal geen of minimale bijwerkingen hebben tegen veel lagere kosten dan de meeste andere behandelingen op de markt”, vertelde Aridor aan The Jerusalem Post. "Onze oplossing zal zowel generiek als persoonlijk zijn”.

Dit wondermiddel wordt MuTaTo of multi-target-toxine genoemd. MuTaTo fungeert als een "kankerantibioticum" en maakt gebruik van een combinatie van kanker-aanvallende-peptiden (aminozuurketens) en een toxine dat specifiek kankercellen doodt.

De Israëlische wetenschappers hebben onderzocht waarom eerdere middelen tegen kanker faalden. Eén van de redenen waarom kankergeneesmiddelen falen, is omdat ze slechts één specifiek doelwit in of op één kankercel tegelijkertijd aanvallen. Mutaties in de kankercellen maken de anti-kanker medicijnen niet effectief. MuTaTo gebruikt echter meerdere kanker-aanvallende-peptiden tegelijk in een enkele kankercel, samen met een kanker vernietigend toxine.

AEBi CEO Dr. Ilan Morad zei ten aanzien van deze anti-kanker cocktail: "We hebben ervoor gezorgd dat de behandeling niet wordt beïnvloed door mutaties; kankercellen kunnen zodanig muteren, dat receptoren waarop medicijnen zich richten, ophouden te bestaan door de kanker. De meerdere mutaties die alle receptoren tegelijkertijd veranderen, nemen drastisch af tezamen met het aantal receptoren waar de kanker zich op richt”, vervolgde Morad. "In plaats van receptoren één voor één aan te vallen, vallen we drie receptoren tegelijk aan - zelfs kanker kan niet drie receptoren tegelijkertijd muteren”.

Een andere reden waarom kankermedicijnen falen en de ziekte terugkeert, is omdat de medicijnen kankerstamcellen niet vernietigen. "Als het de kanker niet volledig vernietigt, kunnen de resterende cellen opnieuw muteren, en dan komt de kanker terug, en deze keer is het medicijnresistent”, zei Morad. Hij zegt, dat MuTaTo echter klein, flexibel en sterk genoeg is om zowel stamcellen te vernietigen als door te dringen in de kankercel waar andere geneesmiddelen niet kunnen komen. "Dit zou het hele molecuul in de meeste gevallen niet-immunogeen moeten maken en een herhaalde toediening van het medicijn mogelijk maken”, zei Morad.

Morad zei ook, dat MuTaTo de bijwerkingen van het gebruiken van antikankermedicijnen "dramatisch" zal verminderen omdat het medicijn niet op niet-kankercellen is gericht. Huidige kankermedicijnen kunnen niet-kankercellen vernietigen, waardoor soms ernstige bijwerkingen worden veroorzaakt. MuTaTo is ook een persoonsgericht medicijn. Dat betekent, dat kankerpatiënten een biopsie kunnen ondergaan dat naar het lab gaat. De wetenschappers zullen het analyseren en de patiënt een gepersonaliseerde cocktail van MuTaTo geven die speciaal gericht is op hun specifieke kanker en het zal vernietigen.

AEBi heeft het medicijn met succes bij muizen getest. Binnenkort gaan ze verder met klinische onderzoeken en kunnen de behandeling binnen een paar jaar beschikbaar maken.

Als MuTaTo succesvol is, heeft het de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de behandeling van kanker en hoop te geven aan de miljoenen mensen, die elk jaar worden gediagnosticeerd.

__________

ENGLISH    

A team of Israeli scientists believes it may have found the cure of all cures to finally end cancer

By: CBN News, Emily Jones, January 29, 2019


"We believe we will offer in a year's time a complete cure for cancer", said Dan Aridor, chairman of the board of Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi). "Our cancer cure will be effective from day one, will last a duration of a few weeks and will have no or minimal side-effects at a much lower cost than most other treatments on the market", Aridor told The Jerusalem Post. "Our solution will be both generic and personal".

This miracle drug is called MuTaTo, or multi-target toxin. MuTaTo acts as a "cancer antibiotic" and uses a combination of cancer-targeting peptides (amino acid chains) and a toxin that specifically kills cancer cells.

The Israeli scientists studied why previous cancer drugs failed. One reason why cancer drugs fail is because they only attack one specific target in or on one cancer cell at a time. Mutations in the cancer cells make the anti-cancer drugs ineffective. However, MuTaTo uses several cancer-targeting peptides on a single cancer cell at once, along with a cancer-destroying toxin.

AEBi CEO Dr. Ilan Morad said by using this anti-cancer cocktail, "we made sure that the treatment will not be affected by mutations; cancer cells can mutate in such a way that targeted receptors are dropped by the cancer. The probability of having multiple mutations that would modify all targeted receptors simultaneously decreases dramatically with the number of targets used", Morad continued. "Instead of attacking receptors one at a time, we attack receptors three at a time – not even cancer can mutate three receptors at the same time".

Another reason why cancer drugs fail and the disease returns is because the drugs do not destroy cancer stem cells. "If it does not completely annihilate the cancer, the remaining cells can start to get mutations again, and then the cancer comes back, but this time it is drug resistant", Morad said. However, he says MuTaTo is small, flexible, and strong enough to both destroy stem cells and penetrate where other drugs cannot reach. "This should make the whole molecule non-immunogenic in most cases and would enable repeated administration of the drug", Morad said.

Morad also said MuTaTo will decrease the side effects of taking anti-cancer drugs "dramatically" because the drug does not target non-cancerous cells. Current cancer drugs can destroy non-cancerous cells, thus creating sometimes severe side effects. MuTaTo is also a personalized drug. That means cancer patients can give a biopsy to the lab. The scientists will analyze it and give the patient a personalized cocktail of MuTaTo that will specifically destroy their particular cancer.

AEBi has successfully tested the drug in mice. Now, they will soon move forward with clinical trials and would make treatment available within a few years.

If MuTaTo is successful, it has the potential to revolutionize cancer treatment and give hope to the millions of people who are diagnosed each year.