01 februari 2019

​BBC verwerpt dringende oproep om verplaatsing van Eurovisie Songfestival naar ander land te steunen - BBC rejects call to urge relocating Eurovision from Israel

Netta Barzilai viert haar overwinning in de grote finale van het Eurovisie Songfestival in Lissabon, Portugal, 12 mei 2018 (Foto: AP Photo/Armando Franca) - Netta Barzilai celebrates after winning the Eurovision Song Contest grand final in Lisbon, Portugal, May 12, 2018 (Photo: AP Photo/Armando Franca)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Tientallen Britse muzikanten, schrijvers en kunstenaars hebben een brief ondertekend waarin staat dat 'systematische schending van de Palestijnse mensenrechten' niet strookt met de geest van een zangwedstrijd

Bron: TOI, STUART WINER, 31 januari 2019


Met de mededeling dat de wedstrijd niet politiek gericht is, verwierp de BBC op woensdag een oproep van tientallen Britse culturele figuren, die een brief hebben ondertekend, waarin de Britse nationale omroep werd opgeroepen om aan te dringen op de verplaatsing van het komende Eurovisie Songfestival naar een ander land.

De BBC zei dat het Eurovisie Songfestival "geen politieke gebeurtenis is en geen politieke boodschap of campagne onderschrijft", als reactie op een brief die dinsdag in de krant The Guardian werd afgebeeld, en die het Israëlische dossier over mensenrechten in Judea en Samaria als reden noemt. "De competitie heeft altijd de waarden van vriendschap, inclusie, tolerantie en diversiteit gesteund en we geloven niet dat het gepast is om de participatie van de BBC te betrekken in politieke redenen", zei de omroep in een verklaring. "Daarom zullen we dit jaar meewerken aan het evenement. Het gastland wordt bepaald door de regels van de competitie, niet door de BBC”, zei de verklaring.

Onder degenen die de brief ondertekenden waren de Britse muzikanten Peter Gabriel en Roger Waters; acteurs Julie Christie, Miriam Margolyes en Maxine Peake; regisseurs Ken Loach en Mike Leigh; en schrijvers Caryl Churchill en A.L. Kennedy.

"Eurovision mag dan licht vermaak zijn, maar het is niet vrijgesteld van mensenrechtenoverwegingen - en we kunnen Israëls systematische schending van de Palestijnse mensenrechten niet negeren", las de brief, die werd verstuurd voordat het Verenigd Koninkrijk de inzending voor de internationale zangwedstrijd gaat kiezen. "De BBC is gebonden aan het handvest om 'de vrijheid van meningsuiting te verdedigen'", vervolgde de brief. "Het moet zijn principes volgen en druk zetten om het Eurovisie Songfestival te verplaatsen naar een land waar misdaden tegen die vrijheid niet worden gepleegd. De European Broadcasting Union heeft Tel Aviv uitgekozen als locatie boven het bezette Jeruzalem - maar dit beschermt de Palestijnen niet tegen landdiefstal, uitzettingen, schietpartijen, mishandelingen en overige activiteiten van de Israëlische veiligheidsdiensten”, zei de brief.

Pro-Palestijnse activisten roepen regelmatig op om Israël te boycotten, zogenaamd als een manier om druk uit te oefenen op de Joodse staat om zijn behandeling van de Palestijnen te wijzigen. Critici beweren dat veel supporters van boycots in werkelijkheid uit zijn op de vernietiging van Israël.

De Britse inzending voor de wedstrijd zal worden gekozen tijdens een openbare stemming, getiteld "You Decide", die op 8 februari door BBC 2 wordt uitgezonden.

"Voor elke artiest die een geweten heeft zou dit een twijfelachtige eer zijn", zei de brief. "Zij en de BBC zouden moeten overwegen dat “You Decide” geen principe is dat ook geldt voor de Palestijnen, die niet kunnen beslissen om de militaire bezetting van Israël te verwijderen en vrij van apartheid te leven”. De brief bekritiseerde ook Israëls natiewet, die afgelopen juli werd aangenomen, en waarin is vastgelegd dat Israël het nationale thuisland van het Joodse volk is. "Zelfs Palestijnen met een Israëlisch staatsburgerschap kregen te horen in de vorig jaar aangenomen natiewet, dat alleen Joden het ‘recht op nationale zelfbeschikking’ hebben”, merkten de artiesten op.

_________

ENGLISH    

Dozens of British musicians, writers, and artists had signed a letter saying ‘systematic violation of Palestinian human rights’ does not jibe with spirit of song contest

By: TOI, STUART WINER, January 31, 2019


Saying the competition is not political, the BBC on Wednesday rejected a call from dozens of British cultural figures, who had signed a letter urging the UK’s national broadcaster to push for relocating the upcoming Eurovision Song Contest from Israel to another country.

The BBC said Eurovision was “not a political event and does not endorse any political message or campaign", responding to a letter printed in the Guardian newspaper on Tuesday that cited Israel’s human rights record in Judea and Samaria as the reason. “The competition has always supported the values of friendship, inclusion, tolerance and diversity and we do not believe it would be appropriate to use the BBC’s participation for political reasons", the broadcaster said in a statement. “Because of this we will be taking part in this year’s event. The host country is determined by the rules of the competition, not the BBC", it said.

Among those who signed the letter were British musicians Peter Gabriel and Roger Waters; actors Julie Christie, Miriam Margolyes and Maxine Peake; directors Ken Loach and Mike Leigh; and writers Caryl Churchill and A.L. Kennedy.

“Eurovision may be light entertainment, but it is not exempt from human rights considerations – and we cannot ignore Israel’s systematic violation of Palestinian human rights", read the letter, which was sent ahead of the UK choosing its entry for the international song contest. “The BBC is bound by its charter to ‘champion freedom of expression'", the letter continued. “It should act on its principles and press for Eurovision to be relocated to a country where crimes against that freedom are not being committed. The European Broadcasting Union chose Tel Aviv as the venue over occupied Jerusalem – but this does nothing to protect Palestinians from land theft, evictions, shootings, beatings and more by Israel’s security forces", it said.

Pro-Palestinian activists regularly call for shunning Israel, ostensibly as a way to pressure the Jewish state to change its treatment of the Palestinians. Critics allege that many boycott supporters actually seek Israel’s destruction.

The British entry for the contest will be chosen during a public vote competition, titled “You Decide", which is to be broadcast by the BBC 2 channel on February 8.

“For any artist of conscience, this would be a dubious honor", the letter said. “They and the BBC should consider that "You Decide" is not a principle extended to the Palestinians, who cannot ‘decide’ to remove Israel’s military occupation and live free of apartheid". The letter also criticized Israel’s nation-state law, passed last July, which enshrines Israel as the national home of the Jewish people. “Even Palestinians with Israeli citizenship were told in the nation-state law passed last year that only Jews have the ‘right to national self-determination'", the artists noted.