03 februari 2019

Krijgt Erdogan de kans om Israel van binnenuit te vernietigen? - Is Erdogan getting the opportunity to destroy Israel from the inside?

Istanboel, Turkije, 2 februari 2019. Delegatie van Israëlisch-Arabische parlementsleden wil relaties verstevigen met Turkije. Op de foto schudt parlementslid Masud Ganaim van de Joint List in de Knesset de handen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan (Foto: Haaretz) - Istanbul, Turkey, February 2, 2019. Delegation of Israeli-Arab MPs wants to strengthen relations with Turkey. In the photo, MEP Masud Ganaim of the Joint List in the Knesset shakes the hands of the Turkish president Recep Tayyip Erdogan (Photo: Haaretz)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Op zaterdag 2 februari 2019 had een delegatie van parlementsleden van de Knesset en vertegenwoordigers van de Arabische partijen Ra’am en Ta’al een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan

Bron: Brabosh, Elad Benari, Orli Harari, Jack Khoury, 3 februari 2019


Arabische burgers in Israël, of Arabische Israëli’s, zijn Israëlische burgers van Arabische origine. Veel Arabische burgers in Israël identificeren zichzelf als Palestijnen en introduceren zichzelf vaak als Palestijnse burgers van Israël of Israëlische Palestijnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek van Israël werd de Arabische bevolking in 2013 geschat op 1.658.000, wat neerkomt op 21% van de bevolking van het land.

Palestijnse Arabieren zetelen reeds sinds de eerste parlementaire vergadering van de staat in 1949 in de Knesset. In 2011 zijn 13 van de 120 leden van het Israëlische parlement Arabische burgers, de meeste vertegenwoordigen Arabische politieke partijen, en één van Israëls hooggerechtshof rechters is een Palestijnse Arabier.

De verkiezingen van 2015 hebben geleid tot  18 Arabische leden in de Knesset, van de totaal 120 parlementsleden. Samen met 13 (pro-Palestijnse) parlementsleden van de Arab Joint List waren er vijf Arabische parlementsleden die Zionistische partijen vertegenwoordigen, wat meer dan het dubbele is van hun aantal in de vorige Knesset.

Vijfde Kolonne

Veel Israëliërs beschouwen de Arabische parlementsleden van de Arab Joint List (een coalitie van een viertal Arabische partijen) als een soort Vijfde Kolonne, een groep mensen die de Joodse staat van binnenuit wil ondermijnen ten gunste van de Palestijnse terreurorganisaties in Gaza en in Judea & Samaria. En helaas is dat voor een aantal van hen zeker het geval en dat wordt ook nu weer bevestigd in de aanloop van de Israëlische parlementsverkiezingen op 9 april 2019.

Zo had op zaterdag 2 februari 2019 een delegatie van parlementsleden van de Knesset en vertegenwoordigers van de Arabische partijen Ra’am en Ta’al een ontmoeting met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan onderhoudt zoals bekend nauwe banden met Hamas die hij beschouwt als een “legitieme verzetsbeweging die het Palestijnse vaderland verdedigt tegen een bezettende macht en geen terreurgroep is”.

De delegatie omvatte de parlementslden Ahmed Tibi, Masud Ganaim, Talab Abu Arar en voormalig parlementslid Osama Saadi. De delegatie werd vergezeld door het hoofd van de Daburiyya Local Council, Zuhair Yosef en Sheikh Kamal Rayan, hoofd van de Islamic al-Aqsa Association.

De vergadering ging over de arrestatie en detentie van drie Israëlische Arabieren die naar Turkije kwamen voor een niertransplantatie. Volgens de lokale wetgeving mag een nier niet worden geaccepteerd van een niet-eerste-graads donor. Aan het einde van de vergadering beval Erdogan de vrijlating van één van de drie Israëliërs en stemde ermee in de procedure tegen de andere twee te annuleren.

Balad partij: ‘Israël is van ons’

Het vertrekkende Arabisch parlementslid Jamal Zahalka zei zaterdag dat zijn Balad-partij geen deel uitmaakt van de Israëlische linkerzijde, maar eerder “een integraal onderdeel van de Palestijnse nationale beweging”. Zahalka’s opmerkingen kwamen aan het begin van de voorverkiezingen van de Balad-partij. Tijdens die voorverkiezingen werd Mtanes Shihadeh gekozen om Balad te leiden in de 21ste Knesset in plaats van Zahalka, die tegen de nieuwe maand aankondigde dat hij niet zou meedoen aan de verkiezingen in april.

In zijn toespraak riep Zahalka de Palestijnse Autoriteit (PA) voorzitter Mahmoud Abbas op om de sancties tegen Hamas in Gaza op te heffen en de veiligheidscoördinatie met Israël te stoppen. “De Palestijnen in Gaza zijn ons vlees en bloed”, zei Zahalka. Hij beschimpte premier Binyamin Netanyahu en noemde hem “een oorlogsmisdadiger die verantwoordelijk is voor de dood van duizenden mensen”.

Zahalka stopte daar niet, want hij viel ook de voormalige stafchef van de IDF, Benny Gantz, aan, nu het hoofd van de Israel Resilience Party. Hij zei dat die concurreert met het extremisme van Netanyahu en hem enkel bekritiseert omtrent diens (vermeende) corruptie. Zahalka riep op om de Joint List te behouden, een bondgenootschap tussen Balad, Hadash en Ra’am-Ta’al, “zelfs als er kritiek is op het functioneren ervan”. Hij haalde ook uit naar parlementslid Ahmed Tibi, wiens Ta’al-partij zich onlangs afsplitste van de Arab Joint List.

Zonder de naam van Tibi te noemen, zei Zahalka dat degenen die zich afsplitsen van de Arab Joint List tegen haar belang handelen en op de verkiezingsdag zullen worden afgestraft. Zahalka heeft, net als veel van de Arabische MK’s, veel controversiële anti-Israël-uitspraken gedaan tijdens zijn ambtsaanvaarding. Hij heeft benadrukt dat hij geen enkele van zijn uitspraken betreurt, inclusief het feit dat hij “liever sterft dan het Israëlische volkslied zingt”, en dat de Israëlische vlag “erger is dan een vod”.

Naast Zahalka, heeft een ander controversieel parlementslid van de Balad partij, Hanin Zoabi ook gezegd dat ze geen herverkiezing wil.

In een haatdragend tv-interview met parlementslid Jamal Zahalka riep deze roep om “Tel Aviv te veroveren” want, zo zei hij “Tel Aviv is Arabische grond!”

__________

ENGLISH

On Saturday, February 2, 2019, for example, a delegation of Knesset members of parliament and representatives of the Arab parties Ra'am and Ta'al met with Turkish president Recep Tayyip Erdogan

By: Brabosh, Elad Benari, Orli Harari, Jack Khoury, February 3, 2019


Arab citizens of Israel, or Arab Israelis, are Israeli civilians of Arab origin. Many Arab citizens of Israel identify themselves as Palestinians and often refer to themselves as Palestinian citizens of Israel or Israeli Palestinians. According to the Central Statistical Office of Israel, the Arab population in 2013 was estimated at 1,658,000, representing 21% of the population of the country.

Palestinian Arabs have been in the Knesset since the first parliamentary meeting of the state in 1949. In 2011, 13 of the 120 members of the Israeli Parliament were Arab citizens, most of them representing Arab political parties, and one of Israel's Supreme Court judges is a Palestinian Arab.

The 2015 elections resulted in 18 Arab members in the Knesset of the total 120 MPs. Together with 13 (pro-Palestinian) MPs from the Arab Joint List, there were five Arab MPs representing Zionist parties, which is more than double their number in the previous Knesset.

Fifth Column

Many Israelis regard the Arab members of the Arab Joint List (a coalition of four Arab parties) as a sort of Fifth Column, a group of people who want to undermine the Jewish state from within in favor of the Palestinian terror organizations in Gaza and in Judea & Samaria. And unfortunately this is certainly the case for some of them and that is now confirmed in the run-up to the Israeli parliamentary elections on 9 April 2019.

On Saturday, February 2, 2019, for example, a delegation of Knesset members of parliament and representatives of the Arab parties Ra'am and Ta'al met with Turkish president Recep Tayyip Erdogan. Erdogan maintains close ties with Hamas, which he regards as a "legitimate resistance movement that defends the Palestinian homeland against an occupying power and is not a terrorist group”.

The delegation included MPs Ahmed Tibi, Masud Ganaim, Talab Abu Arar and former MP Osama Saadi. The delegation was accompanied by the head of the Daburiyya Local Council, Zuhair Yosef and Sheikh Kamal Rayan, head of the Islamic al-Aqsa Association.

The meeting dealt with the arrest and detention of three Israeli Arabs who came to Turkey for a kidney transplant. According to local legislation, a kidney can not be received from a non-first-degree donor. At the end of the meeting Erdogan ordered the release of one of the three Israelis and agreed to cancel the proceedings against the other two.

Balad party: 'Israel is ours'

Outgoing Arab MEP Jamal Zahalka said Saturday that his Balad party is not part of the Israeli left, but rather "an integral part of the Palestinian national movement". Zahalka's remarks came at the beginning of the primaries of the Balad party. During those primaries, Mtanes Shihadeh was chosen to lead Balad in the 21st Knesset instead of Zahalka, who announced at the beginning of the new month that he would not stand up during the elections in April.

In his speech, Zahalka called on the Palestinian Authority (PA) chairman Mahmoud Abbas to lift sanctions against Hamas in Gaza and to stop security coordination with Israel. "The Palestinians in Gaza are our flesh and blood”, Zahalka said. He slammed Prime Minister Binyamin Netanyahu and called him "a war criminal who is responsible for the deaths of thousands of people".

Zahalka did not stop there, because he also attacked the former chief of staff of the IDF, Benny Gantz, now the head of the Israel Resilience Party. He said that it competes with the extremism of Netanyahu and only criticizes him about (alleged) corruption. Zahalka called for the Joint List to be maintained, an alliance between Balad, Hadash and Ra'am-Ta'al, "even if there is criticism of its functioning”. He also went to MP Ahmed Tibi, whose Ta'al party recently split off from the Arab Joint List.

Without mentioning the name of Tibi, Zahalka said that those who split from the Arab Joint List are against her interests and will be punished on election day. Zahalka, like many of the Arab MKs, has made many controversial anti-Israel statements during his official assumption. He stressed that he did not regret any of his statements, including the fact that he "rather dies than singing the Israeli anthem", and that the Israeli flag is "worse than a rag”.

In addition to Zahalka, another controversial MP from the Balad party, Hanin Zoabi has also said that she is not seeking re-election.

In a resentful TV interview with MP Jamal Zahalka, he called "to conquer Tel Aviv", because "Tel Aviv is Arab soil!", he said.