03 februari 2019

​Iran test nieuwe lange afstands-kruisraket - Iran is testing new long-range cruise missile

Hoveizeh, de nieuwe kruisraket van Iran, te zien op een tentoonstelling in de hoofdstad Teheran op 2 februari 2019. De raket heeft een reikwijdte van 1.200 kilometer en kan makkelijk Israël en delen van Europa bereiken (Foto: Atta Kenare/AFP) - Hoveizeh, the new cruise missile of Iran, on display at an exhibition in the capital Tehran on February 2, 2019. The missile has a range of 1,200 kilometers and can easily reach Israel and parts of Europe (Photo: Atta Kenare/AFP)


Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Premier Binyamin Netanyahu zei aan het begin van de kabinetsbijeenkomst vandaag, zondag 3 februari 2019: “Ik heb een boodschap aan de tirannen in Teheran, we weten wat je doet en we weten waar je het doet”

Bron: The Times of Israel, Arutz Sheva, MIDA, 3 februari 2019


De veelzeggende boodschap van de Israëlische premier volgde op de aankondiging van Iran op zaterdag, waarin bekend werd gemaakt dat de succesvolle langeafstands-kruisraket was getest, te midden van 40-jarige viering van de islamitische revolutie van 1979. De raket, genaamd Hoveyzeh, werd beschreven als een wapen van hoge precisie die in staat is om op lage hoogten te vliegen en een aanzienlijk laadvermogen heeft.

“De test van de Hoveizeh kruisraket werd met succes uitgevoerd over een afstand van 1.200 kilometer (840 mijl) en bereikte zeer nauwkeurig het gestelde doelwit”, zei minister van Defensie Amir Hatami, geciteerd op de staatstelevisie die beelden van de lancering uitzond. "Het kan in de kortst mogelijke tijd worden geactiveerd en vliegt op een zeer lage hoogte”, voegde hij eraan toe.

Hatami beschreef de Hoveizeh als de “lange arm van de Islamitische Republiek van Iran” binnen de verdediging van zichzelf. “De Hoveyzeh-raket is het symbool van zelfvertrouwen en een belangrijke defensieprestatie op basis van de technologische vooruitgang van vandaag in de wereld”, zei Hatami. “Het toont aan dat er geen enkele belemmering is voor de vastberadenheid van de Iraanse natie en de wil op het gebied van de verdediging”, zei hij, in reactie op uitspraken van de Iraanse opperste leider Ali Khamenei dat de natie “beslist zal reageren op elke vorm van bedreiging, en op hetzelfde niveau”.

Het programma voor ballistische raketten van Iran (kruisraketten behoren tot een andere categorie) is in het Westen met toenemende bezorgdheid ontvangen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigde Iran onlangs van het testen van een middellange afstand ballistische raket die in staat is om “meerdere kernkoppen te dragen”, waarvan hij zei dat deze “overal” in het Midden-Oosten en zelfs in delen van Europa terecht kunnen komen.

Het programma was één van de redenen die door de Amerikaanse president Donald Trump werden aangehaald om uit de nucleaire deal van 2015 vorig jaar te stappen, en het opnieuw invoeren van verlammende sancties. Terwijl Iraniërs de herdenking van de revolutie vieren, haalden de VS zaterdag opnieuw uit naar het leiderschap van het land, en benadrukten dat het de toezeggingen om de levens van gewone burgers te verbeteren, niet had waargemaakt.

“Toen hij in 1979 terugkeerde naar Iran, deed ayatollah Khomeini veel beloftes aan het Iraanse volk, inclusief gerechtigheid, vrijheid en welvaart”, zei het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter. “40 jaar later heeft het heersende regime van Iran al die beloften geschonden”.

Afgelopen zomer 2018 voelden Iraniërs zich eindelijk aangemoedigd om nieuwe protesten tegen het onderdrukkende regime te beginnen. De Amerikaanse sancties helpen de demonstranten, omdat ze de internationale druk op het mullah-regime vergroten.

Echter “buitenlandse hulp van Europese belastingbetalers bestendigt het vermogen van het regime om de behoeften van zijn bevolking te negeren en verstoort betekenisvolle beleidswijzigingen”, zei Brian Hook, de speciale vertegenwoordiger van de VS voor Iran, in een verklaring over het besluit van de EU om Iran financiële hulp te geven.

De hulp van de EU is een ondubbelzinnig signaal dat de EU heeft gekozen om de islamo-fascistische mullahs te steunen tegen het Iraanse volk en alle anderen die het regime als doelwit heeft. Ironisch genoeg zou dat ook Europa zelf kunnen zijn, dat bereikbaar is voor het Iraanse regime met zijn intercontinentale ballistische raketten.

Voor Europa gaan koud cash geld en miljarden deals duidelijk en ondubbelzinnig boven mensenrechten en mensenlevens. Schandalig!

__________

ENGLISH    

Prime Minister Binyamin Netanyahu said at the beginning of the Cabinet meeting today, Sunday February 3, 2019: "I have a message to the tyrants in Tehran, we know what you are doing and we know where you are doing it"

By: The Times of Israel, Arutz Sheva, MIDA, February 3, 2019


The Israeli prime minister's telling message followed Iran's announcement on Saturday, that the long-distance cruise missile had successfully been tested, amid the 40-year celebration of the 1979 Islamic revolution. The rocket named Hoveyzeh was described as a high-precision weapon, capable of flying at low altitudes and having a considerable payload.

"The Hoveizeh cruise missile test was conducted successfully over a distance of 1,200 kilometers (840 miles) and reached the target very accurately”, said Defense Minister Amir Hatami, quoted on the state television that broadcasted images of the launch. “It can be activated in the shortest possible time and flies at a very low altitude”, he added.

Hatami described the Hoveizeh as the "long arm of the Islamic Republic of Iran" within the defense of itself. "The Hoveyzeh rocket is the symbol of self-confidence and an important defense achievement based on today's technological advances in the world”, Hatami said. “It shows that there is no obstacle to the determination of the Iranian nation and the will in the field of defense”, he said, in response to statements by the Iranian Supreme Leader Ali Khamenei that the nation "will certainly respond to any form of threat, and at the same level".

Iran's ballistic missile program (cruise missiles belong to another category) has received increasing concern in the West. US Secretary of State Mike Pompeo recently accused Iran of testing a medium-range ballistic missile capable of "carrying multiple nuclear warheads”, which he said could end up "everywhere" in the Middle East and even in parts of Europe.

The program was one of the reasons cited by US President Donald Trump to leave the 2015 nuclear deal last year, and the re-entry of crippling sanctions. As Iranians celebrate the commemoration of the revolution, the US once again slammed the country's leadership on Saturday, stressing that it had failed to deliver on the promises to improve the lives of ordinary citizens.

"When he returned to Iran in 1979, Ayatollah Khomeini made many promises to the Iranian people, including justice, freedom and prosperity”, said the US Department of State on Twitter. "40 years later the ruling regime of Iran violated all these promises".

Last summer, 2018, Iranians finally felt encouraged to start new protests against the oppressive regime. The American sanctions help the demonstrators because they increase the international pressure on the mullah regime.

However, "foreign aid from European taxpayers perpetuates the regime's ability to ignore the needs of its population and distorts significant policy changes”, said Brian Hook, the US Special Representative for Iran, in a statement on the EU's decision to give Iran financial aid.

The EU's assistance is an unambiguous signal that the EU has chosen to support the Islamo-fascist mullahs against the Iranian people and all others who target the regime. Ironically, this could also be Europe itself, which is accessible to the Iranian regime with its intercontinental ballistic missiles.

For Europe, cold cash and billions of deals are clear and unambiguous over human rights and human lives. Outrageous!